NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Καινοτομία & έρευνα
ανάγνωση

Η ΕΕ στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Η ΕΕ στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
Φωτογραφία: Mike MacKenzie
12_07_2019 | 11:32

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της νομικής βάσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), καθώς και το νέο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του για την περίοδο 2021-2027

Το EIT είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό να ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί. Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν θα ευθυγραμμίσουν το ΕΙΤ με το επόμενο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027), ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού της Ευρώπης για καινοτομία.

Το ΕΙΤ, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ —γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 600 εκατ. ή αύξηση σε ποσοστό 25 % σε σύγκριση με το τρέχον στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (2014-2020)—, θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες υφιστάμενων και νέων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), και θα στηρίξει την ικανότητα 750 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για καινοτομία.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, αρμόδιος για το ΕΙΤ, δήλωσε τα εξής: «Από το 2008 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας καλλιεργεί το ταλέντο και τη δημιουργικότητα μέσω μιας μοναδικής εστίασης στην εκπαίδευση και το επιχειρηματικό πνεύμα. Η στρατηγική που διαμορφώνουμε τώρα για την περίοδο 2021-2027 θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης θα επωφεληθούν από τις δυνατότητες του Ινστιτούτου και ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητα καινοτομίας του τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσής μας. Παράλληλα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που ανακοινώνω σήμερα τη δρομολόγηση μιας νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη στήριξη της καινοτομίας στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η οποία προγραμματίζεται για το 2022.

Αυτή τη στιγμή, το EIT υποστηρίζει οκτώ ΚΓΚ, οι οποίες φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για να σχηματίσουν διασυνοριακές εταιρικές συμπράξεις. Το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας που προτείνεται για την περίοδο 2021-2027 αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • Αύξηση του περιφερειακού αντικτύπου των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας: Στο μέλλον, το ΕΙΤ θα ενισχύσει τα δίκτυά του αναπτύσσοντας περιφερειακές στρατηγικές προβολής, με σκοπό τη συμμετοχή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Η επιλογή των εταίρων συνεργασίας και η προετοιμασία των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ θα είναι πιο ανοικτή στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Οι ΚΓΚ θα αναπτύξουν επίσης δεσμούς με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, μια πρωτοβουλία της ΕΕ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε περιφέρεια να εντοπίζει και να αναπτύσσει τα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
  • Τόνωση της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Το ΕΙΤ θα υποστηρίξει 750 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με χρηματοδότηση, εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Το Ινστιτούτο θα σχεδιάζει και θα δρομολογεί δραστηριότητες ειδικότερα σε χώρες με χαμηλότερη ικανότητα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτόν, το ΕΙΤ θα αξιοποιήσει επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως η HEInnovate, ένα δωρεάν εργαλείο αυτοαξιολόγησης για όλα τα είδη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου περιφερειακής καινοτομίας,Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να αξιολογήσουν κατά πόσον υποστηρίζουν την καινοτομία τις περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται.
  • Σύσταση νέων ΚΓΚ: Το ΕΙΤ θα δρομολογήσει δύο νέες ΚΓΚ, οι οποίες θα επιλεγούν σε τομείς που σχετίζονται περισσότερο με τις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η πρώτη νέα ΚΓΚ θα επικεντρωθεί στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2022. Ο κλάδος αυτός έχει υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, πολλές τοπικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης, έντονη ελκυστικότητα για τους πολίτες, και είναι συμπληρωματικός προς τις υπάρχουσες οκτώ ΚΓΚ. Ο τομέας προτεραιότητας της δεύτερης νέας ΚΓΚ θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο· η έναρξή της προβλέπεται το 2025.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το ΕΙΤ διασφαλίζει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Η νέα νομική βάση καθιερώνει επίσης ένα λιτό και απλουστευμένο μοντέλο χρηματοδότησης για το ΕΙΤ, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ενθαρρύνει αποτελεσματικότερα πρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Τέλος, ενισχύει τη διοικητική δομή του ΕΙΤ.

Επόμενα βήματα

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το ΕΙΤ και η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027 θα υποβληθούν προς συζήτηση και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr