NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Δημόσια Διοίκηση
ανάγνωση

9,2 δις ευρώ για την «Ψηφιακή Ευρώπη» - Ο ρόλος των Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας

9,2 δις ευρώ για την «Ψηφιακή Ευρώπη» - Ο ρόλος των Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας
13_09_2019 | 10:00

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με θέμα τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην ημερίδα, ο Εθνικός Εκπρόσωπος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δρ Γεώργιος Δρόσος, ανέπτυξε τον Ευρωπαϊκό και Εθνικό ρόλο των Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας.

Η ΕΕ στηρίζει την ψηφιοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών της με τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, την Ψηφιακή Ευρώπη, για τα έτη 2021 έως 2027. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε σημαντικούς τομείς: υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και εξασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 9,2 δις € του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θα κατανεμηθεί στους ακόλουθους τομείς:

 • υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (2,7 δις €),
 • τεχνητή νοημοσύνη (2,5 δις €),
 • κυβερνοασφάλεια (2,0 δις €),
 • προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (700 εκ €) και
 • διασφάλιση της ευρείας χρήσης τους σε όλη την οικονομία και την κοινωνία (1,3 δις €).

Κεντρικός ρόλος στην εφαρμογή του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη θα αποδοθεί στα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας, τα οποία θα ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, από δημόσιους οργανισμούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.

Τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας είναι οικοσυστήματα που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μέσω συνεργασίας πολλών ενδιαφερόμενων εταίρων και είναι απαραίτητα για να καταστεί η ψηφιακή τεχνολογία διαθέσιμη στις ΜμΕ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους φέρνουν σε επαφή τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τα διάφορα ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην υλοποίηση μεγαλύτερων έργων, τα οποία είναι δύσκολο να υλοποιήσουν από μόνες τους οι επιχειρήσεις λόγω έλλειψης απαιτούμενων πόρων (ανθρώπων, υποδομών, εργαστηρίων, κλπ) μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο. Τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας παρέχουν κυρίως πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες και εγκαταστάσεις πειραματισμού, και εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας θα χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης στις τελευταίες ψηφιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και άλλων υφιστάμενων καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι βασικές τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής. Θα δρουν ως σημεία ενιαίας εισόδου στην πρόσβαση στις δοκιμασμένες και επικυρωμένες τεχνολογίες και στην προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας ενώ θα παρέχουν υποστήριξη στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης, τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας θα συμβάλουν στη συμμετοχή των απόκεντρων περιφερειών στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ψηφιακών κέντρων καινοτομίας, διασφαλίζοντας την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας θα χορηγηθούν απευθείας από την Επιτροπή. Ένα πρώτο σύνολο κέντρων ψηφιακής καινοτομίας θα επιλεγεί με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών και στη συνέχεια το δίκτυο θα διευρυνθεί μέσω μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων ψηφιακής καινοτομίας θα παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη για τις επιχειρήσεις - ιδίως τις ΜΜΕ - και τις δημόσιες διοικήσεις.

Τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας θα φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις που χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, αφενός, και τις εταιρείες που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά, αφετέρου. Με ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα Κέντρα θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα αρχικό δίκτυο κέντρων ψηφιακής καινοτομίας. Για τους σκοπούς της δημιουργίας του αρχικού δικτύου, κάθε κράτος μέλος θα ορίσει υποψήφιες οντότητες μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας·
 2. κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομή·
 3. επιχειρησιακά και νομικά μέσα για την εφαρμογή των κανόνων διοικητικής, συμβατικής και δημοσιονομικής διαχείρισης που καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο·
 4. κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, που εκδίδονται κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο των πόρων της Ένωσης που θα κληθεί να διαχειριστεί η συγκεκριμένη οντότητα.

Η Ε. Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που αποτελούν το αρχικό δίκτυο. Οι οντότητες αυτές επιλέγονται από την Επιτροπή, μεταξύ των υποψήφιων οντοτήτων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:

 1. τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του αρχικού δικτύου·
 2. την ανάγκη διασφάλισης, μέσω του αρχικού δικτύου, ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και των τομέων δημόσιου συμφέροντος και ότι θα υπάρξει πλήρης και ισορροπημένη γεωγραφικής κάλυψη.
 3. Τα πρόσθετα κέντρα ψηφιακής καινοτομίας θα επιλέγονται με βάση ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη.

Τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας που θα λάβουν χρηματοδότηση συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος για:

 1. να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού —συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού— που απευθύνονται στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην υιοθέτηση των ψηφιακών και των συναφών τεχνολογιών·
 2. τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης
 3. να παρέχουν θεματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, κυβερνοασφάλεια, κλπ
 4. να παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4, Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr