NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Η διαμεσολάβηση μέσα από τρικυμισμένη διαδρομή

Η διαμεσολάβηση μέσα από τρικυμισμένη διαδρομή

Πολύ μελάνι έχει χυθεί από την ψήφιση του Ν. 3898/2010 - ο οποίος ήρθε προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική μας νομοθεσία με την οδηγία Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 - ως σήμερα, γύρω από τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως μέσου επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξωδικαστικά.

Πρόκειται για μια δομημένη διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, στην διάρκεια της οποίας τα μέρη αποφασίζουν για τον τρόπο που θα δοθεί η λύση και το περιεχόμενο αυτής, με την συνδρομή ενός αμερόληπτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου τρίτου, ειδικά εκπαιδευμένου επιστήμονα, που είναι ο διαμεσολαβητής.

Είναι μια σύντομη διαδικασία, με χαμηλό κόστος, η οποία δημιουργεί γέφυρες και το αποτέλεσμα της συμφωνίας είναι εφαρμόσιμο και έχει διάρκεια, αφού είναι αποτέλεσμα της θέλησης των μερών. Μάλιστα, στο τέλος συντάσσεται ένα πρακτικό το οποίο αφού κατατεθεί στο Πρωτοδικείο αποκτά εκτελεστότητα, δηλαδή έχει την ισχύ και το κύρος όπως μια δικαστική απόφαση. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διέπεται ολόκληρη από την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Στην διαμεσολάβηση καταφεύγουν τα δύο ή περισσότερα μέρη που έχουν μια διαφορά είτε πριν καν απευθυνθούν στο δικαστήριο, δυνατότητα την οποία εξακολουθούν να έχουν και σήμερα (δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία αναφορικά με αυτό), είτε γιατί έτσι αποφασίζουν μόλις προκύψει η διαφορά, είτε γιατί είχαν ήδη προβλέψει σε μια σύμβαση ότι θα προηγηθεί η διαδικασία αυτή πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, είτε πλέον γιατί η διαφορά τους ανήκει σε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις.

Μόλις πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε ο νόμος 4640/2019 για την περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Σε αυτόν, ο νομοθέτης επιφύλαξε και παιδευτικό ρόλο πλέον προς τους Έλληνες, προβλέποντας την υποχρέωση του κάθε δικηγόρου που έχει αναλάβει να καταθέσει μια αγωγή, να ενημερώσει τον πελάτη, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο και μάλιστα με έγγραφο το οποίο θα υπογράψει ο πελάτης/εντολέας του δικηγόρου, για «την δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς».

Το έγγραφο αυτό πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο πριν την συζήτηση της αγωγής (ειδάλλως η συζήτηση θα κηρύσσεται απαράδεκτη, σύμφωνα με τροπολογία του νόμου που κατατέθηκε στην βουλή την 6 Δεκεμβρίου). Επίσης, ο δικηγόρος θα ενημερώσει τον πελάτη του και για τις υποθέσεις στις οποίες ο νόμος προβλέπει την «υποχρεωτική διαμεσολάβηση» και εξηγούμαι αμέσως τί σημαίνει αυτή η πολυσυζητημένη υποχρεωτικότητα.

Στον νόμο αυτό, ο νομοθέτης όρισε για υποθέσεις οικογενειακών διαφορών (για όσες μπορούν «τα μέρη να διαθέσουν το αντικείμενο της διαφοράς μόνα τους» - όχι δηλαδή για την λύση του γάμου, την προσβολή ή αναγνώριση πατρότητας κλπ), αλλά και υποθέσεις τακτικής διαδικασίας με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ, αρμοδιότητος του Μονομελούς ή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, την υποχρεωτική πρώτη συνεδρία για διαμεσολάβησης (εξαιρούνται υποθέσεις με διάδικο το Δημόσιο ή ΟΤΑ).

Η συνεδρία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (30 ημέρες εάν το ένα μέρος είναι κάτοικος εξωτερικού) αφ’ ότου ο διαμεσολαβητής λάβει το αίτημα του μέρους για διενέργεια διαμεσολάβησης. Τούτο έχει ως σκοπό να συναντηθούν τα μέρη, να μάθουν για την διαμεσολάβηση και να αποφασίσουν εκείνα αν θέλουν να προχωρήσουν και να λύσουν την διαφορά τους μέσω της διαμεσολάβησης, ειδάλλως κλείνει η διαδικασία αυτή και ακολουθούν την δικαστική οδό. Έτσι διατηρεί η διαμεσολάβηση τον εκούσιο χαρακτήρα της.

Πώς επιλέγεται ο διαμεσολαβητής στις περιπτώσεις αυτές;

Είτε επικοινωνεί ο ενάγων με τον εναγόμενο και συμφωνούν για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, είτε μπορείς μόνος του να επιλέξει τον διαμεσολαβητή και ενημερώνει τον εναγόμενο για το πρόσωπο που επέλεξε. Σε περίπτωση αποτυχίας εξεύρεσης διαμεσολαβητή, τότε ο ενάγων ζητά από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης να διορίσει έναν.

Εάν τα μέρη αποφασίσουν μετά την πρώτη αυτή συνεδρία να συνεχίσουν την διαδικασία, τότε υπογράφεται συμφωνητικό υπαγωγής στην διαδικασία (πάλι βλέπουμε την πρωτοβουλία των μερών) και η διαδικασία της διαμεσολάβησης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 40 ημέρες.

Η λύση που αποφασίζουν τα μέρη, συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό που συντάσσει στο τέλος της διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, τους δικηγόρους τους και τον διαμεσολαβητή.

Η επιτυχημένη διαμεσολάβηση που καταλήγει σε πρακτικό, αποτελεί λόγο κατάργησης της δίκης.

Καθένα από τα μέρη μπορεί (δεν υποχρεούται), να καταθέσει οποτεδήποτε, το πρακτικό στην γραμματεία του δικαστηρίου πληρώνοντας ένα παράβολο 50 ευρώ.

Το πρακτικό τούτο από την κατάθεση του αποτελεί τίτλο εκτελεστό, δηλαδή ό,τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος με μια εκτελεστή δικαστική απόφαση, μπορεί το ίδιο να επιδιώξει και με τούτο το πρακτικό.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή της υποχρεωτικής πρώτης συνεδρίας;

Για αγωγές στις οικογενειακές υποθέσεις που προβλέπεται υποχρεωτικότητα: σε αυτές που θα κατατεθούν από 15 Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Για αγωγές τακτικής διαδικασίας με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ αρμοδιότητας του Μονομελούς και σε εκείνες αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, από 15 Μαρτίου 2020.

Εν κατακλείδι, οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (με προεξάρχουσες την διαμεσολάβηση και την διαιτησία), αποτελούν:

  1. κομμάτι του νομικού πολιτισμού, τουλάχιστον όλων των χωρών του δυτικού κόσμου, αλλά και πολλών άλλων (Ινδία, ΗΑΕ κλπ). Στην Αγγλία λειτουργεί ο θεσμός ήδη από το 1997, ενώ στην Ιταλία από το 1993. Ήδη στην Ιταλία, η εφαρμογή της πρώτης υποχρεωτικής συνεδρίας, δίδαξε στην κοινωνία τον θεσμό και οδήγησε σε λύση μέσω αυτού, χιλιάδων υποθέσεων, απαλλάσσοντας έτσι την δικαιοσύνη από το βάρος αυτών.
  2. Θεσμούς - εργαλεία, για την αποφυγή μακροχρόνιων χρηματοβόρων δικαστικών αγώνων, αλλά για εξεύρεση λύσης βιώσιμης, δίκαιης και ασφαλούς.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr