NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Διεθνή
ανάγνωση

Κομισιόν: Τι περιέχει η έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας

Κομισιόν: Τι περιέχει η έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας
27_05_2020 | 18:38

Την τελευταία έκθεση επιδόσεων της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της οποίας αναλύει τις επιδόσεις της Ευρώπης σε παγκόσμιο πλαίσιο δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή. Στην εν λόγω έκθεση τονίζεται η ανάγκη για έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των χωρών, και για τη λήψη μέριμνας ώστε κανείς να μην μείνει στο περιθώριο στην προσπάθεια ενίσχυσης των συστημάτων καινοτομίας, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Τονίζεται επίσης η σημασία της διασφάλισης κατάλληλων δεξιοτήτων για τους Ευρωπαίους, υπό το πρίσμα νέων τεχνολογικών επαναστάσεων, καθώς και ο σημαντικός ρόλος της πολιτικής Ε&Κ στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αξίας με βιώσιμο τρόπο. Ειδικότερα, στην έκδοση της διετούς έκθεσης για το 2020 παρουσιάζονται 11 συστάσεις πολιτικής για τη στήριξη των ευρωπαίων πολιτών, του πλανήτη και της ευημερίας.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της απόκρισης στην άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζουμε και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη. Η έκθεση για τις επιδόσεις στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για το 2020 καταδεικνύει τον καίριο ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας για την επίτευξη της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης που χρειάζεται η Ευρώπη. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό.»

Η ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων σε επίπεδο επιστημονικής παραγωγής και αριστείας, δεδομένου ότι από αυτήν προέρχεται, ενδεικτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 25 % των επιστημονικών δημοσιεύσεων αιχμής για το κλίμα και το 27 % στον τομέα της βιοοικονομίας. Όσον αφορά τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αυτούς τους δύο τομείς, η ΕΕ πρωτοστατεί επίσης, με ποσοστά 24 % όσον αφορά το κλίμα και 25 % στον τομέα της βιοοικονομίας. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε βιώσιμες, εμπορεύσιμες λύσεις, καθώς και για την οικοδόμηση ενός ισχυρού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων συστημάτων έρευνας. Καθώς, δε, η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει την έρευνα και την καινοτομία, ο κατάλληλος συνδυασμός πολιτικών αναμένεται να ενισχύσει τις υπερπροηγμένες τεχνολογίες και τις ψηφιακές δεξιότητες των ερευνητών, προάγοντας παράλληλα την ανοικτή επιστήμη και διασφαλίζοντας επαρκείς επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας υποδομές δεδομένων. Το Ορίζων Ευρώπη, το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση και την καθοδήγηση των προσπαθειών στον τομέα της Ε&Κ, μέσω της βασιζόμενης σε αποστολές προσέγγισης και μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων.

Αξιοποιώντας την αριστεία και τις εξαιρετικές επιδόσεις της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία με βάση την επιστήμη, η έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας παρουσιάζει 11 συστάσεις πολιτικής, που ομαδοποιούνται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

  • έρευνα και καινοτομία για ένα ασφαλές και επαρκές πεδίο για την ανθρωπότητα·
  • έρευνα και καινοτομία για την επίτευξη ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο·
  • έρευνα και καινοτομία για την επίτευξη οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου.

Οι προαναφερόμενοι πυλώνες προλειαίνουν, από κοινού, το έδαφος για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας και της ενσωμάτωσής τους σε πολιτικές και σε πρωτοβουλίες της ΕΕ που θα συμβάλουν σε μια δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και περιφερειών.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr