NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Δημόσια Διοίκηση
ανάγνωση

Ψηφίστηκε το ν/σ για τις μικροπιστώσεις - Οι 10 σημαντικότερες διατάξεις

Ψηφίστηκε το ν/σ για τις μικροπιστώσεις - Οι 10 σημαντικότερες διατάξεις
01_07_2020 | 11:48 01_07_2020 | 12:09
epixeiro icon Ειδήσεις | Δημόσια Διοίκηση

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» που στόχο είχε τη θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων.

Οι κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τις δραστηριότητες χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων και δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων.

Ο παρών νόμος θα εφαρµόζεται στα ιδρύµατα µικρο χρηµατοδοτήσεων µε έδρα στην Ελλάδα που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 επ., καθώς και τα υποκαταστήµατά τους που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι η αρµόδια αρχή, επιφορτισµένη µε την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυµάτων µικροχρηµατοδοτήσεων. Ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 10, στην παρ. 1 του άρθρου 14, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης που µπορούν να χορηγούν τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων ανά δικαιούχο και στο άρθρο 18 και διαχειρίζεται τις καταγγελίες που είναι σχετικές µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

Άδεια λειτουργίας

Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων ιδρύονται και λειτουργούν µε τη µορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού, έπειτα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλά- δος. Μετά από τη λήψη της άδειας, η εταιρεία καταχωρίζεται στην υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κατανα- λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όµοια άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρείας σε εταιρεία αποκλειστικού σκοπού παροχής µικροχρηµατοδοτήσεων, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών µε τον ίδιο σκοπό.

Την άδεια λειτουργίας θα χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον διαπιστώσει ότι:

 1. το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορεί να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του παρόντος,
 2. οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και
 3. καταλήγει σε θετική αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι η άδεια λειτουργίας θα μπορεί να ανακληθεί από την ΤτΕ εφόσον:

 1. δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από τη χορήγησή της, ή παραιτείται ρητώς από αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών,
 2. απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώ- σεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,
 3. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή παραλείπει να ενηµερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε σηµαντικές εξελίξεις σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6,
 4. παραβιάζει επανειληµµένα τον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
 5. χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί εγκληµατικές δραστηριότητες,
 6. έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει ως κύρωση την ανάκληση της άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
 7. παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον εποπτικό έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
 8. τίθεται ή πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ή έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένων των προπτωχευτικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο αυτό περιέχονται σημαντικές διατάξεις όπως:

 1. Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (30.6.2020) και μέχρι τις 31.12,2020, ή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 με εξαίρεση την διάταξη της Ενότητας Β του άρθρου 48, οι οποίες αφορούν θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια καθώς και θέματα υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν σχετικές υποχρεώσεις τους). [Άρθρο 46 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 2. Μένουν εκτός Τειρεσία όσες επιταγές τουριστικών επιχειρήσεων σφραγίζονται - Αναστέλλονται, κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων. [Άρθρο 47 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 3. Δίνονται κίνητρα κίνητρα, στις οντότητες που επιλέγουν, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1η.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022, ως ακολούθως:
  1. Περιορίζεται κατά δύο (2) έτη ή ένα (1) έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
  2. Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  3. Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  4. Ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση. [Άρθρο 48 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 4. Παρατείνεται, για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.12.2020 από 30.6. 2020 που ισχύει, η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο. [Άρθρο 45 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 5. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 και δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη λήψη μέτρων και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η αλληλέγγυα ευθύνη του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 για την καταβολή των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προσώπων που έχουν διατελέσει σε επιτελική διοικητική θέση νομικού προσώπου ή νομικών οντοτήτων εφαρμόζεται και για οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4646/2019 (12.12.2019). [Άρθρο 31 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 6. Καθορίζεται το πλαίσιο της λύσης για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του 2013, καθώς και σε άλλες τροποποιήσεις που αφορούν στον Κ.Φ.Δ. [Άρθρο 30 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 7. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2020 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, με καταβολή τόσων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα όσων και οι μήνες για τους οποίους αίρεται η ακινησία (διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας). Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας χωρίς καμία περαιτέρω προσαύξηση. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διάταξη διαφοροποιείται από ανάλογες εξαιρετικές ρυθμίσεις προηγούμενων ετών με τις οποίες προβλεπόταν η καταβολή των αναλογούντων στο χρονικό διάστημα άρσης της ακινησίας τελών κυκλοφορίας προσαυξημένων κατά περίπτωση, κατά ένα ή δύο δωδέκατα των ετήσιων τελών.
  Δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2020, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνονται οι πολίτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους για διάστημα μικρότερο του έτους ενώ ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση εσόδων από την άρση ακινησίας οχημάτων για τα οποία δεν θα καταβάλλονταν τέλη κυκλοφορίας. [Άρθρο 32 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 8. Επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Ιουνίου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55) για το μήνα Ιούνιο 2020.[Άρθρο 36 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 9. Χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα και συνεχίζει και για το 2020 η απαλλαγή συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια και για το 2020:
  1. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2020 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016- 2019) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
  2. χορηγείται και για το έτος 2020 η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους. [Άρθρο 35 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]
 10. Παρατείνεται η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την παράδοση ακινήτων.
  Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και 30.6.2020 ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1.7.2020 και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας. Η ως άνω διάταξη ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020. [Άρθρο 49 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου]

 Πλαίσιο Χορήγησης Μικροχρηµατοδοτήσεων (286.05 KB)

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr