NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Εθνική Τράπεζα: Στα 594 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο

​Εθνική Τράπεζα: Στα 594 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο
30_11_2020 | 17:55 30_11_2020 | 17:59
epixeiro icon Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα, Τράπεζες

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €136 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €53 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+12,1% σε τριμηνιαία βάση), τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τη σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων σε τριμηνιαία βάση, καθώς και τις σχετικά χαμηλές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Το Εννεάμηνο 2020, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €594 εκατ. από €476 εκατ. το Εννεάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση της πίεσης στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, καθώς και τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού το Α’ τρίμηνο 2020.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέκαμψαν σημαντικά κατά 11,9% ή €31 εκατ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €290 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης καταθέσεων προθεσμίας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 6μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 220μ.β. Το Εννεάμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση σε €811 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα.

Μετά την αρνητική επίδραση του γενικού απαγορευτικού στη διεξαγωγή συναλλαγών κατά το Β’ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €61 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €54 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάκαμψη των προμηθειών τόσο Λιανικής (+9,7% σε τριμηνιαία βάση) όσο και Εταιρικής Τραπεζικής (+19,1% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο εννεαμήνου και παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2019, σε €179 εκατ., ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+12,6% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες (+26,5% σε ετήσια βάση) και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+20,2% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €45 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020. Το Εννεάμηνο 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €830 εκατ., ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (€264 εκατ.) το Α’ τρίμηνο 2020.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση (+0,5%), σε €187 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020. Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση, σε €569 εκατ., ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης τόσο των δαπανών προσωπικού (-8,5% σε ετήσια βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-9,7% σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας την αύξηση των αποσβέσεων (+26,7% ή €22 εκατ. σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της μετάβασης στα μέσα του 2019 στο ΔΠΧΑ 16, λόγω της πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην Prodea. Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά το συνολικό όφελος σε επίπεδο τριμήνου της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 1,100 εργαζόμενους.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €75 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 (-0,5% σε τριμηνιαία βάση), ήτοι 103μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, εξαιρώντας τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020. Εξαιρουμένων των επισφαλών απαιτήσεων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού ύψους €429 εκατ. το Εννεάμηνο 2020, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 99μ.β.

Δήλωση διευθύνοντα συμβούλιο κ. Παύλου Μυλωνά

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας του κορονοϊού συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Πράγματι, η απότομη επιδείνωση της καμπύλης της πανδημίας στις αρχές του Δ’ τριμήνου 2020 επανέφερε τη χώρα για δεύτερη φορά στην ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, με στόχο τον έγκαιρο περιορισμό του ρυθμού μετάδοσης της πανδημίας. Ενθαρρυντικό είναι, ότι οι οικονομικοί δείκτες κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 καταδεικνύουν μία ισχυρή ανάκαμψη συγκριτικά με τα χαμηλά επίπεδα του Β΄ τριμήνου του έτους, ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης των τότε περιοριστικών μέτρων και της ενεργοποίησης δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας ύψους €12 δισ. Η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει ταχέως στην ομαλότητα, απορροφώντας με μικρή μόνο παύση τις συνέπειες του 2ου γενικού απαγορευτικού, θα επικουρηθεί από το νέο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης ύψους €3,5 δισ. για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και από την εισροή κεφαλαίων για την τόνωση της ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021.

Κατά τη διάρκεια του 2020, στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας και την Ελληνική οικονομία, προσφέροντας στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών και δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, σε συνδυασμό με την ταχεία ενεργοποίηση των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης. Συνολικά, περισσότεροι από 85 χιλ. λογαριασμοί πελατών μας έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, εκ των οποίων τα 3/4α είναι νοικοκυριά. Οι νέες πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν υπερβεί τα €3,5 δισ., ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τον στόχο των €4 δισ. για το 2020 που είχαμε θέσει πριν την εξάπλωση της πανδημίας. Με το βλέμμα στο 2021 και μετά τη λήξη των προαναφερθέντων μέτρων στήριξης, σε όσους πελάτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θα προσφέρουμε κατάλληλα προϊόντα προσωρινού χαρακτήρα.

Κατά τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια του προγράμματος μετασχηματισμού της ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε σε δύο συναλλαγές υψίστης σημασίας για την Τράπεζα –την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική και την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Με την πρώτη συναλλαγή επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ισχυρή θέση μας στην χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική αγορά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας. To Project Frontier που θα εκκινήσει σε μερικές εβδομάδες θα συντελέσει στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους περίπου €10 δισ. κατά περίπου €6,0 δισ. Πρόσθετες οργανικές και μη ενέργειες αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα της Τράπεζας εντός του 2021.

Όσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία μας, τα κέρδη του Εννεαμήνου 2020 αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €461 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22% σε ετήσια βάση, απορροφώντας ήδη το αναμενόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου σχετιζόμενο με την πανδημία του κορoνοϊού, καθώς και το κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο μήνα. Εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν την πανδημία του κορoνοϊού και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη για το Εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €228 εκατ., ενώ για το Γ’ τρίμηνο 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 50% περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή αντανακλά την ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της δυναμικής μείωσης των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και τη σταθεροποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου κοντά στα επίπεδα των 100μ.β., εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορoνοϊό, ή στις 244μ.β., συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω προβλέψεων.

Ενόψει της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης του 2021, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για τις άμεσες και επιτυχημένες αλλαγές στην ΕΤΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Η έκθεσή μας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα αναμένεται να μειωθεί σε προ δεκαετίας επίπεδα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης και να αποκαταστήσουμε την κερδοφορία μας σε επιθυμητά επίπεδα. Η συνεχιζόμενη μετάβασή μας σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τη δυναμική μείωσης του κόστους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στρεφόμαστε με γρήγορους ρυθμούς προς ένα πιο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, με απλούστερες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες υποστήριξης, εστιάζοντας την προσοχή μας σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικής εξυπηρέτησης. Υπό αυτές τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις επερχόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες, προασπίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων της και στηρίζοντας τις φιλοδοξίες των πελατών της, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Διεθνείς δραστηριότητες:

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €8 εκατ. το Εννεάμηνο 2020 έναντι ζημιών €24 εκατ. το Εννεάμηνο 2019, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (-88% σε ετήσια βάση).

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Γ’ τρίμηνο 2020, με τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας να μειώνονται κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε €9,96 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες και κυρίως τη μικρή αύξηση στις ρευστοποιήσεις ενεχύρων και τις αναδιαρθρώσεις δανείων που ενέχουν διαγραφή οφειλών.

Οι νέες αθετήσεις δανείων (defaults) διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών της Τράπεζας καθώς και των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

O δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 400μ.β. σε ετήσια βάση, σε 30,1% το Γ’ τρίμηνο 2020. Ο δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,4% το Γ’ τρίμηνο 2020.

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,3% το Γ’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 80,1%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2020, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,9%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,9%. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού, υπερβαίνοντας τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0%.

Ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,0% σε τριμηνιαία βάση, σε €45,2 δισ., αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €43,7 δισ., αντικατοπτρίζοντας εισροές καταθέσεων ύψους €0,4 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες3 παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,5 δισ. Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,5%, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €1,5 δισ. στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποταμιεύσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 64,0% στην Ελλάδα και σε 64,8% σε επίπεδο Ομίλου.

Η συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση, σε €10,5 δισ. το Γ’ τρίμηνο 2020, επιδρώντας θετικά στα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας. Αντανακλώντας την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και την παροχή ρευστότητας χαμηλού κόστους από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 12μ.β. Οι δείκτες LCR και NSFR διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr