NEWSFLASH...
The Unkeeper
ανάγνωση

The Unkeeper: Ένα δίκιο όλοι το έχουν

The Unkeeper: Ένα δίκιο όλοι το έχουν

Τέθηκε από την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ)2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» και ολοκληρώθηκε την 10 Δεκεμβρίου 2020, 21:00

Στη δημόσια διαβούλευση υπήρχαν 169 σχόλια.

Μία πρώτη γεύση είναι ότι γράφτηκε και ωφελεί κυρίως τις τηλεοπτικές εταιρίες που εκπέμπουν πανελλαδικά μέσω των δίαυλων τους.

Το σύνολο της μιντιακής αγοράς είχε αντιρρήσεις ακόμη και ο ΣΚΑΙ, ναι καλά διαβάζεται και μάλιστα από τα πρώτα σχόλια.

Τον πρώτο λόγο τον είχαν οι ενώσεις περιφερειακών μέσων που στην κυριολεξία υποφέρουν καθώς και οι φορείς της διαφημιστικής αγοράς. Ακόμη και η ομοσπονδία κωφών.

ΕΔΕΕ: «Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση οργανωμένη και συστηματική ή μη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης ή τις μέσες τιμές πώλησης ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) ή τη διαφημιστική δαπάνη για την αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από μέσα της παρ. 1.» Η ως άνω διατύπωση δημιουργεί προβλήματα ερμηνείας. Αν η πρόθεση είναι να απαγορευθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων (Μέσα, Διαφημιζόμενοι, Διαφημιστές) θα πρέπει να γίνει σαφές. Τα διαζευκτικά (ή/και) δημιουργούν αμφιβολίες και προφανώς δεν μπορεί να απαγορεύεται η ανταλλαγή πληροφοριών στην καθημερινή επαφή μεταξύ ενός Μέσου και ενός Διαφημιστή ή ενός Διαφημιστή και ενός Διαφημιζόμενου, προκειμένου να λειτουργήσει η διαδικασία media planning και media buying. Ο θεσμός της αυτοδέσμευσης στην τήρηση της διαφημιστικής δεοντολογίας είναι από τους λίγους επιτυχημένους θεσμούς του είδους και η λειτουργία του αποτελεί παράδειγμα διαμεσολάβησης για την εξέταση καταγγελιών από καταναλωτές για παραπλανητικές διαφημίσεις και την επίλυση διαφορών επί της επικοινωνίας μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων με εξωδικαστικό τρόπο. Η χρησιμότητά του αναγνωρίζεται διαχρονικά από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως και από την παρούσα Οδηγία.

ΕΔΕΕ: Τη λειτουργία του ΣΕΕ [σημ. Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας] στηρίζουν εθελοντικά και χωρίς αμοιβή δεκάδες στελέχη από διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρίες, τα ΜΜΕ και τις ενώσεις καταναλωτών, κάνοντας εφικτή τη λειτουργία του με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η Κυβέρνηση οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του ΣΕΕ για τέλος 0,04% επί των τιμολογίων διαφήμισης (δηλαδή 1 λεπτό του ευρώ για κάθε €250 κόστους μέσου), δεδομένου ότι οι ίδιοι οι διαφημιζόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ανάγκη αυτής της ελάχιστης χρηματοδότησης, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με το τέλος αυτό δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΔΕΕ: Η εισαγωγή της «δήλης ημέρας ή προθεσμίας εξόφλησης» τόσο στις εντολές των διαφημιστών όσο και στα τιμολόγια των Μέσων δημιουργεί διοικητικό βάρος και γραφειοκρατία, γιατί θα πρέπει να αλλάζουν αυτά ανά διαφημιζόμενο και ανά παραστατικό. Αντί αυτού προτείνουμε να αντικατασταθεί με «τρόπο πληρωμής» όπως αυτός προκύπτει από τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους των Μέσων.

ΕΔΕΕ: Εδώ, προφανώς, η Κυβέρνηση έρχεται να ικανοποιήσει νομοθετικά την επιθυμία των Μέσων (και δη των τηλεοπτικών σταθμών όπως γίνεται φανερό από την ορολογία που χρησιμοποιείται στο κείμενο) να πωλήσουν σε ψηλότερες τιμές και με αυτές τις τιμές να δεσμεύσουν, εκ των προτέρων, τον οικονομικό προγραμματισμό των αγοραστών τους διαφημιστών και διαφημιζόμενων, ΧΩΡΙΣ να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείρισή τους από τα Μέσα, με αντικειμενικά οικονομικά κριτήρια, ιδίως σε διαγωνιστικές διαδικασίες, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.

ΣΔΕ: Άρθρο 46, Διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε., Τροποποιήσεις άρθρου 12 του ν. 2328/1995, Παράγραφος 10. H διάταξη αυτή οδηγεί στην απαγόρευση παροχής υπηρεσιών μέτρησης της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας (media auditing) και αποτελεί αδικαιολόγητη παρέμβαση στην λειτουργία της διαφημιστικής αγοράς, λειτουργεί εις βάρος του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού και δύναται να δημιουργήσει ανισότητες. Αναλυτικά: . Οι υπηρεσίες μέτρησης της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας (media auditing) είναι απολύτως νόμιμες και απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Αποτελούν δε βασικό εργαλείο για κάθε διαφημιζόμενο, καθώς του δίνουν τη δυνατότητα να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις της διαφημιστικής του δαπάνης και μετακίνηση, αν κρίνει αποτελεσματικότερο, των σχετικών κονδυλίων του, είτε σε άλλα κανάλια, είτε σε άλλα Μέσα (π.χ. τύπο, ραδιόφωνο, ψηφιακά Mέσα κλπ). Ειδικά στην Ελλάδα, όπου από το 2015 έχει σταματήσει η δημοσίευση ή χορήγηση πληροφοριών σχετικά με την τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη προϊόντων και υπηρεσιών, οι υπηρεσίες media auditing είναι το μοναδικό εργαλείο για την επίτευξη της ελάχιστης οριζόντιας διαφάνειας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού.

ΣΔΕ: Μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου. Η παρούσα διάταξη αποτελεί αδικαιολόγητη παρέμβαση στην λειτουργία της διαφημιστικής αγοράς και η εφαρμογή της επηρεάζει και δύναται να παρεμποδίσει την ομαλή διεξαγωγή διαγωνισμών ανάθεσης διαφημιστικών λογαριασμών Μέσων (media spec) που προκηρύσσει ένας διαφημιζόμενος με σκοπό να επιλέξει την ποιοτικότερη και συμφερότερη για τις ανάγκες του πρόταση ή ακόμα και να οδηγήσει σε αλλοίωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.

ΣΔΕ: Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013. Η επιπλέον (αρνητική) προϋπόθεση που αιφνιδιαστικά εισάγει το σχέδιο νόμου για την απολαβή της πρόσφατα θεσμοθετημένης με τον ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186/29.9.2020) προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, ανατρέπει πλήρως τους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα των διαφημιζομένων κατά τον τελευταίο μήνα της οικονομικής χρήσης, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε μεταβολής προς αποφυγή των ζημιών. Αναλυτικά: 1. Αίρει στην πραγματικότητα το ευεργέτημα της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης σε βάρος των διαφημιζομένων δεδομένης της άκαιρης στιγμής που θεσμοθετείται και ενόψει της μόλις πρόσφατης διαφορετικής ρύθμισης. 2. Επιφέρει τεράστια αδικαιολόγητη ανατροπή (εντός τριμήνου!) στην διαφημιστική αγορά και προφανή ζημία των διαφημιζομένων. Κατά το τρίμηνο που διέρρευσε, οι διαφημιζόμενοι, έχοντας υπόψη την σχετική διάταξη του ν. 4728/2020, προέβησαν σε ανάλογο κατά τον νόμο προσδιορισμό και επικαιροποίηση της διαφημιστικής δαπάνης τους. Όμως, καθώς κατά την διάρκεια του έτους, βάσει καθόλα νομίμων συμφωνιών που είχαν συνάψει με τους διαφημιστές και τα Μέσα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη λάβει πιστωτικά τιμολόγια τζίρου, θα στερηθούν αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της Χρηστής Διοίκησης, των ευεργετικών διατάξεων του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από το πόσο μικρής αξίας μπορεί να είναι το πιστωτικό σημείωμα που έχουν ήδη λάβει. Πόσο μάλλον που, ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ την 29.9.2020, τέλος του έτους, και ήδη είχε διαταράξει τον προγραμματισμό της λειτουργίας της αγοράς του τρέχοντος έτους 2020.

ΣΚΑΙ: «Οι άδειες ανά κατηγορία προγράμματος είναι γενικού ή θεματικού περιεχομένου. Οι άδειες γενικού περιεχομένου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ενημερωτικό πρόγραμμα. Οι άδειες θεματικού περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνουν κατά τη δήλωση συμμετοχής εκάστου υποψηφίου στη διαδικασία, κατά περίπτωση, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό γενικής ή ειδικής στόχευσης, ή άλλο πρόγραμμα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση μελλοντικών αδειών οποιασδήποτε κατηγορίας δεν επιτρέπεται να αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό σε βάρος των ήδη υφιστάμενων νόμιμων παρόχων». Η προτεινόμενη ρύθμιση, ενώ ορθώς διακρίνει τις τηλεοπτικές άδειες σε γενικού και θεματικού περιεχομένου, εν συνεχεία υποπίπτει σε λογική αντίφαση, ορίζοντας ότι οι θεματικές άδειες μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο γενικής στόχευσης. Η έννοια του «θεματικού» εξ ορισμού αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος, στοχευμένο σε ένα είδος προγράμματος (π.χ. αθλητικό, παιδικό, μουσικό, κλπ.), το οποίο δεν μπορεί να είναι γενικής στόχευσης, άλλως θα πρέπει να υπαχθεί στην κατηγορία του γενικού περιεχομένου.

ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Άρθρο 41 παρ.2 Οι «ισχύοντες χάρτες συχνοτήτων» παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα σε κάποιες να δημιουργούνται τραγελαφικές καταστάσεις ή διαχειριστικά και οικονομικά αδιέξοδα. Απαιτείται η άμεση διόρθωση αυτών των καταστάσεων. Διαφωνούμε επίσης με την ανάθεση στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού να αποφασίζει κυρίαρχα, χωρίς καν την απαίτηση της ύπαρξης σχετικών μελετών ή άλλης επιστημονικής τεκμηρίωσης, για τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών. Πρέπει τα κορυφαία αυτά ζητήματα να ρυθμίζονται στον ίδιο το νόμο για να μην καταλείπεται περιθώριο παρεξηγήσεων και δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού να «παίζει πολιτικά παιχνίδια». Στην ίδια παρ. υπάρχει ένα ακόμη δώρο στους καναλάρχες και μια ακόμη σημαντική διάκριση εις βάρος της περιφερειακής τηλεόρασης καθώς από 1/1/22 το πρόγραμμα των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας πρέπει υποχρεωτικά να μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια (HD) πράγμα που κατ’ αντιδιαστολή συνεπάγεται ότι το αντίστοιχο της περιφερειακής εμβέλειας μπορεί στο διηνεκές να μεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (SD)! Έχουμε καταστήσει ήδη σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε άδειες τεχνικά υποδεέστερες των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας! Πέραν της κακής ποιότητας της ευρυεκπομπης (είναι η μισή ποιότητα σήμερα από τους εθνικούς σταθμούς) για τα περιφερειακά κανάλια υπάρχει και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού που δεν είναι δυνατόν να επισημοποιείται με Νόμο!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η παρ. 3 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 3.Οι παρ. 1, 7, 7Α, 8, 9, 11, 12 και 14 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 τροποποιούνται και το συγκεκριμένα το άρθρο 12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτομα καθημερινού δελτίου ειδήσεων, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική, μεταξύ των ωρών 17.00 – 23.00, εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από άτομα με αναπηρία προγράμματος ψυχαγωγικού χαρακτήρα τουλάχιστον δεκατεσσάρων ωρών εβδομαδιαίως. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται με βάση σχετικό κατάλογο, που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Το ερώτημα πόσες από τις τοποθετήσεις θα υιοθετηθούν η πανδημία θα το κρίνει. Βλέπετε η δωρεάν ελεύθερη τηλεόραση στην Ελλάδα επηρεάζει κοινά και πολιτικές όποτε και έχει και τον πρώτο λόγο.

Νομίζουμε ότι η μονομέρεια της κυβέρνησης προς μία κατηγορία μέσου υποβαθμίζοντας τις άλλες δεν θα την ωφελήσει την εποχή μάλιστα των social media.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr