NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Interlife, η πρώτη ασφαλιστική που μπαίνει στο ΧΑ μετά το 2000

Interlife, η πρώτη ασφαλιστική που μπαίνει στο ΧΑ μετά το 2000

Το κεφάλαιο της ιστορίας για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ανοίγει το 1991 και κλείνει στις 26 Ιανουαρίου 2021, για να ανοίξει την ίδια ημέρα ένα νέο. Η ιστορία μας περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς, από τότε που ξεκίνησε να γράφεται, στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Ο Ιωάννης Βοτσαρίδης, το 1991, περνώντας τότε στο επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εμπνέεται από την ιδέα και ιδρύει την Interlife Ασφαλιστική. Μέχρι τότε, και από τα τέλη του 1970 κρατούσε τις «Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Γιάννης Βοτσαρίδης ΕΠΕ».

Η ταυτότητα της επιτυχίας

Ήταν οι οικονομικές του σπουδές στη Ζυρίχη της Ελβετίας, οι άνθρωποι της Interlife και οι συνεργάτες της -ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ήταν οι ηγετικές ικανότητες και οι αξίες για τον άνθρωπο, η ικανότητά του να επικοινωνεί, να εμπιστεύεται και να σέβεται που άνοιξαν το δρόμο προς την επιτυχία για τον Ιωάννη Βοτσαρίδη, αλλά και το δρόμο που οδήγησε την Interlife στο Χρηματιστήριο Αθηνών; Αυτό δεν θα το πούμε εμείς, αλλά όλοι εσείς, πελάτες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι εργαζόμενοι στην Interlife και οι φίλοι.

Στο ταμπλό στις 26 Ιανουαρίου

Εμείς γνωρίζουμε ότι η Interlife, η οποία το 2019 ήταν μεταξύ των πέντε πρώτων ασφαλιστικών σε κερδοφορία, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις 26 Ιανουαρίου 2021, ξεκινώντας να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το 2000 και, ουσιαστικά, δημιουργεί μία νέα κατάσταση εταιρικής ανάδειξης. Θα εισάγει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, 18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ και μετά την εισαγωγή της στο ΧΑ, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και στα δύο Χρηματιστήρια καθώς είναι ήδη εισηγμένη στη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2012. Οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται με τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η αυξημένη κερδοφορία της εταιρείας και η κατ' επέκταση δυνατότητά της να χρηματοδοτεί από τα Ίδια Κεφάλαια την ανάπτυξή της, κατέστησε μη αναγκαία την άντληση κεφαλαίων.

Το 2019 τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24,60% στα 94,1 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2018. Οι επενδύσεις της αυξήθηκαν κατά 20,04% στα 206,7 εκατομμύρια. με το 2018. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 12,22% στα 121,9 εκατομμύρια το 2019, πάντα σε σχέση με το 2018. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών αυξήθηκαν κατά 11,26% και τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν αύξηση κατά 16,08%.Τα συνολικά έσοδα της αυξήθηκαν κατά 48,67% στα 81,2 εκατ. ευρώ.

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της

Τα τρία τελευταία χρόνια, το 2017, το 2018, και το 2019 η εταιρεία σημείωση σημαντική αύξηση μεριδίων της στην αγορά.

interlife_meridia_agoras.jpg?mtime=20210122101953#asset:239769

  1. Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει θέμα συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων της, δεδομένου ότι κανένας πελάτης δεν αντιστοιχούσε σε ποσοστό άνω του 10% του συνολικού κύκλου εργασιών (δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα) κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και το Α΄ εξάμηνο της χρήσης 2020.
  2. Η Interlfe δεν έχει εξάρτηση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες μεθόδους μεταποίησης, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία της
  3. Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα ταμειακά διαθέσιμα που προέρχονται από τις θετικές λειτουργικές ροές της εταιρείας, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ενεργητικού, καθώς και των επενδύσεων που πραγματοποίησε.

interlife_xrimat_ependyseis.jpg?mtime=20210122102309#asset:239775

Οι μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς και της περιόδου 01.01-30.06.2020.

interlife_mi_xrimat_ependyseis.jpg?mtime=20210122102519#asset:239776

Και, οι δύο μορφές επενδύσεων έχουν χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.

Οι στόχοι-σταθμοί για την ανάπτυξή της

Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι να: κατέχει ισχυρή θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, να επεκτείνει το υπάρχον δίκτυο διανομής, να επεκτείνει το εύρος των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων και να βελτιώσει την ποιότητα της υπηρεσιών της ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, να επιτυγχάνει ικανοποιητικούς δείκτες φερεγγυότητας, να επιτυγχάνει ικανοποιητικούς δείκτες απόδοσης των κεφαλαίων της

Η στρατηγική της

Βασικοί άξονες της στρατηγικής της είναι:

  • η Επικοινωνία με το δεδομένο ότι η φήμη αποτελεί σημαντικό παράγοντα της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στον κλάδο δραστηριοποίησής της,
  • η Προώθηση των πωλήσεων η οποία βασίζεται στο (α) στο δίκτυο διανομής, και (β) στη χρήση του διαδικτύου, η Τιμολόγηση των προϊόντων όπου καθορίζονται συνυπολογίζοντας (α) οικονομικά δεδομένα (γενική οικονομική κατάσταση και διαθέσιμα εισοδήματα καταναλωτών) και (β) στατιστικά στοιχεία ζημιών (π.χ. για τον κλάδο αυτοκινήτου όπου η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τον τύπο του οχήματος και τη γεωγραφική ζώνη σε επίπεδο Νομού). Να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν στοχεύει στην τιμολόγηση των υπηρεσιών της αποκλειστικά στη βάση του ανταγωνισμού τιμών (ήτοι δεν χρησιμοποιεί την τιμή σαν τη βασική προωθητική πολιτική).
  • η έκδοση νέων Ασφαλιστικών Προϊόντων για την περαιτέρω διείσδυση και αύξηση του μεριδίου αγοράς στους κλάδους Ασφάλισης Διαφόρων Ατυχημάτων και Ασφάλισης Προσώπων (κυρίως με προϊόντα χαμηλού ασφαλίστρου, αλλά και ασφαλιστικά προϊόντα νέων καλύψεων).
  • η επέκταση του Δικτύου Διανομής και οι Νέες Συνεργασίες με στόχο την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης
  • η ανάπτυξη Συστημάτων πληροφορικής με στόχο την βελτίωση των δυνατοτήτων της κυρίως σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποζημιώσεων

Στοχεύει, τέλος, στην σωστή Διαχείριση επενδύσεων - Κεφαλαιακή επάρκεια, κατανέμοντας τα διαθέσιμα μεταξύ κατηγοριών επενδύσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον κίνδυνο και την αναμενόμενη απόδοση, ώστε να διατηρεί, ή/και να βελτιώνει, τους δείκτες φερεγγυότητας, καθώς και στην ανάπτυξη των Ανθρώπινων πόρων για την εξασφάλιση της διαχρονικής σταθερότητας και ανάπτυξης της, επεκτείνοντας διαρκώς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η Interlife Ασφαλιστική, ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση, είναι Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη. Τα κεντρικά γραφεία της είναι ιδιόκτητα και στεγάζονται σε επιφάνεια 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.

Η αρχή της Interlife Ασφαλιστικής, ακολουθεί την αρχή του εμπνευστή και ιδρυτής της «Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος».

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr