NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Εθνική Τράπεζα: Στα 591 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από τους φόρους στο 2020

​Εθνική Τράπεζα: Στα 591 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από τους φόρους στο 2020
26_03_2021 | 18:07 26_03_2021 | 18:09
epixeiro icon Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα, Τράπεζες

Η ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση μειώνει το δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε 13,6%1 από 29,3% το Γ’ τρίμηνο 2020, με το δείκτη CET1 να διατηρείται σε 15,7%, παρά την απορρόφηση των απαιτούμενων προβλέψεων για την τιτλοποίηση Frontier. Η θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από τη μείωση των Σταθμισμένων Στοιχείων του Ενεργητικού ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής εκτιμάται σε περίπου 110μ.β.

Η συμφωνία πώλησης του 90% της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας κατά περίπου 60μ.β.

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και πελατών μας αποτέλεσε ύψιστη προτεραιότητα της Τράπεζας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, με το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά με ασφάλεια και αποδοτικότητα στον κυβερνοχώρο, να ανέρχεται σε περίπου 50%

Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας επιτάχυναν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας. Ο αριθμός των συναλλαγών πλησιάζει τα επίπεδα προ κορωνοϊού, με τις συναλλαγές e-banking να αυξάνονται σχεδόν κατά 50%, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν σταδιακά μειωθεί περίπου κατά τα 2/3α σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την εκδήλωση της πανδημίας

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία παρά τη δυσχερή συγκυρία λόγω κορωνοϊού, η οποία αντανακλά την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών

Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ύψους €1,1 δισ. απορρόφησαν πλήρως τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού και την τιτλοποίηση Frontier, καθώς και την πρόσθετη απομείωση ως αποτέλεσμα της συμφωνίας πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς να προχωρήσουμε σε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down)

Νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους €4,7 δισ. το 2020 (+40% σε ετήσια βάση), κατόπιν της συνδρομής των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Στα πλαίσια της στρατηγικής της Τράπεζας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), προχωρήσαμε στην επιτυχή έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στην Ελλάδα ύψους €500 εκατ. με εξαετή διάρκεια και τοκομερίδιο 2,75%

Τα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν σχεδόν κατά τα 2/3α σε €4,3 δισ. το 2020 από €10,8 δισ. το 2019

Η συνολική μείωση ΜΕΑ στην Ελλάδα άγγιξε τα €6,5 δισ. το 2020, αντανακλώντας την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση το Δ’ τρίμηνο 2020, καθώς και την οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,7 δισ. για ολόκληρο το έτος

Δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα ύψους 13,8%1 (μείωση κατά 16,2π.μ. σε τριμηνιαία βάση), με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 62,8% (+640μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο)

Ενεργή στήριξη των πελατών που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού

Η συνολική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης - ΤΕΠΙΧ ΙΙ (ολοκληρωμένο) και των δανείων με εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων (ενεργό) ανήλθε σε €1,8 δισ., ενώ δάνεια ύψους €2,3 δισ. κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου το 2020

Οι δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας που μπορούν να υπαχθούν στο κρατικό πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,4 δισ. μέχρι σήμερα, εκ των οποίων σχεδόν το 40% είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών. Η Τράπεζα προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα στους δανειολήπτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ (ήτοι ΕθνοΓέφυρα) να ανέρχονται σε €107 εκατ. τον Μάρτιο 2021

Τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων ύψους περίπου €3,8 δισ. έληξαν σταδιακά μέχρι την 31.12.2020. Τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση πληρωμών είναι ενθαρρυντικά, καθώς λίγοι πελάτες φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους.

Δήλωση Παύλου Μυλωνά, διευθύνοντα συμβούλου

Το 2020 ήταν έτος μεγάλων προκλήσεων, αλλά και σημαντικών θετικών εξελίξεων για την Εθνική Τράπεζα. Οι κλυδωνισμοί της οικονομίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ξεπέρασαν κάθε προβλεπόμενο σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, παρά την πρωτοφανή, από πλευράς μεγέθους και συντονισμού, αντίδραση από τις Ευρωπαϊκές αρχές και την Ελληνική Κυβέρνηση. Η ΕΤΕ παρέμεινε πιστή στον ιστορικό της ρόλο και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στήριξης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, παρέχοντας στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών ύψους €3,8 δισ. και δάνεια με επιδότηση επιτοκίου ύψους €2,3 δισ. κυρίως προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά άγγιξαν τα €4,7 δισ., με τη συνδρομή των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα επίπεδα πιστοδοτήσεων των τελευταίων ετών.

Ύψιστη προτεραιότητα της ΕΤΕ εξακολουθεί να είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και πελατών μας, ενώ περίπου το 50% του προσωπικού μας εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά εξίσου αποτελεσματικά και με ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αξιοποιώντας τον νέο τρόπο λειτουργίας που επέβαλαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επιταχύναμε και ενισχύσαμε την εφαρμογή πρόσθετων ψηφιακών λειτουργιών, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες της Τράπεζας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας εξ αποστάσεως. Έτσι, ενόσω οι συναλλαγές πλησιάζουν σταδιακά τα επίπεδα προ πανδημίας, η ψηφιακή τραπεζική κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ως κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Καταγράψαμε σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση δύο συναλλαγών στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα, την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project Frontier”). Όσον αφορά την πρώτη, προχωρήσαμε σε συμφωνία για την πώληση του 90% της συμμετοχής μας, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην κεφαλαιακή μας θέση. Όσον αφορά τη δεύτερη συναλλαγή, καταφέραμε να απορροφήσουμε στα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 το σύνολο των προβλέψεων που απαιτούνταν για την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση, χωρίς να προχωρήσουμε σε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down). Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή εντός των επόμενων μηνών. To “Project Frontier”, σε συνδυασμό με την οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, οδήγησε τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου στο 13,6% το Δ’ τρίμηνο 2020 από 31,3% στο τέλος του 2019, με τον δείκτη κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 63,3%. Σημειώνουμε ότι, στο τέλος του 2020 οι δείκτες CET1 και Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκαν σε 15,7% και 16,7%, αντίστοιχα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών τα κεφάλαια της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω κατά περίπου 170μ.β.

Παρά τη δυσχερή συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2020. Σε λειτουργικό επίπεδο, εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις και των μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων σχετιζόμενων με την πανδημία του κορωνοϊού και τη συναλλαγή Frontier, τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση στα €328 εκατ., αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών δαπανών, η οποία απέφερε ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου €150 εκατ. κατά την τελευταία διετία. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €591 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση, καθώς τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ύψους €1,1 δισ. απορρόφησαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορωνοϊό και την τιτλοποίηση Frontier συνολικού ύψους €0,8 δισ. Η ταχέως βελτιούμενη κερδοφορία καταδεικνύει τη δυναμική ανάκαμψης της ΕΤΕ που προέρχεται από τον ισχυρό ισολογισμό μας, καθώς και τη δέσμευση και προσήλωση των ανθρώπων μας στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, με ολοένα και πιο ενεργή συμμετοχή στον μετασχηματισμό της ΕΤΕ. Είναι αυτονόητο ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και εγώ προσωπικά ευχαριστώ όλους στην Εθνική Τράπεζα για την αφοσίωσή τους, ειδικά υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Κοιτώντας μπροστά στο 2021, οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν και εμείς θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο διανύει ήδη το 3ο έτος του, προκειμένου να περιορίσουμε τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε μεσαία μονοψήφια επίπεδα το 2022. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εστιάσουμε στην ανάπτυξη των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων μας, αλλά και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από την κρίση. Η συνεχιζόμενη μετάβαση των πελατών μας στα ψηφιακά κανάλια συντελεί στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο να αναδείξουμε την ΕΤΕ σε Τράπεζα πρώτης επιλογής στην Ελλάδα, παρέχοντας στους πελάτες μας προστιθέμενη αξία και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας.

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 21,6% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε €581 εκατ. το 2020, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις απορρόφησαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορωνοϊό κυρίως το Α’ τρίμηνο 2020 (€0,4 δισ.) και την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση το Δ’ τρίμηνο 2020 (€0,4 δισ.), καθώς και τα κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης και τις λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες συνολικού ύψους €151 εκατ. για το 2020.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν να ανακάμπτουν το Δ’ τρίμηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,0% σε τριμηνιαία βάση, σε €296 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και την αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από δάνεια. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 3μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 223μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2020. Το 2020, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα €1,107 εκατ. (-1,5% σε ετήσια βάση), παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ, ως αποτέλεσμα της αύξησης στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) της ΕΚΤ ύψους €10,5 δισ., καθώς και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 41μ.β. σε ετήσια βάση. Σημειώνουμε ότι, τα εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €1,8 δισ. ή 14,0% σε ετήσια βάση σε €14,0 δισ. το 2020, αντανακλώντας εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις ύψους €3,9 δις. (+38,8% σε ετήσια βάση) κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι οποίες αντιστάθμισαν πλήρως την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο της τάξεως του €1,0 δισ. ή 4,5% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα €23,8 δισ. το 2020.

Παρά την επιβολή γενικού απαγορευτικού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €65 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020 από €61 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την ανάκαμψη των προμηθειών Λιανικής Τραπεζικής (+4,3% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο έτους και παρά τους περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2019, σε €244 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+11,9% σε ετήσια βάση). H τελευταία αντανακλά τη σημαντική αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές μέσω καρτών (+38,0% σε ετήσια βάση) και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+11,9% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €269 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους €250 εκατ. σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ στο πλαίσιο δύο συναλλαγών που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο. Το 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €1,098 εκατ., εκ των οποίων €765 εκατ. σχετίζονται με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» τον Ιανουάριο (€515 εκατ.) και το Δεκέμβριο (€250 εκατ.) και €264 εκατ. απορρέουν από την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» τον Φεβρουάριο.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, σε €199 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020, λόγω εποχικότητας. Σε επίπεδο έτους, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση, σε €768 εκατ., καθώς η εντυπωσιακή μείωση των δαπανών προσωπικού (-8,2% σε ετήσια βάση) και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-11,8% σε ετήσια βάση) αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των αποσβέσεων (+22,5% ή €27 εκατ. σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της μετάβασης στα μέσα του 2019 στο ΔΠΧΑ 16, λόγω της πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην Prodea. Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά το όφελος από τη μείωση στον αριθμό των υπαλλήλων της Τράπεζας, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2019, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 1,100 εργαζόμενους, εκ των οποίων περίπου 300 αποχώρησαν σταδιακά εντός του Α’ τριμήνου 2020. Το Νοέμβριο, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 540 εργαζόμενους στο τέλος του 2020.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €425 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020, ήτοι 244μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, από €75 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Frontier. Σε επίπεδο έτους, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €1,060 εκατ., ήτοι 420μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, απορροφώντας το σύνολο των επισφαλών απαιτήσεων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού και της τιτλοποίησης Frontier. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 108μ.β. το 2020.

Διεθνείς δραστηριότητες:

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €11 εκατ. το 2020 έναντι ζημιών €8 εκατ. το 2019, αντανακλώντας κυρίως την ομαλοποίηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (-71,1% σε ετήσια βάση).

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ επιταχύνθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο 2020, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα να μειώνονται σε €4,3 δισ., αντανακλώντας τη συναλλαγή Frontier. Σε επίπεδο έτους, τα εγχώρια ΜΕΑ κατέγραψαν συνολική μείωση ύψους €6,5 δισ. σε σχέση με το 2019, εκ των οποίων €0,7 δισ. αποδίδονται σε οργανικές ενέργειες, με τις νέες αθετήσεις δανείων (defaults) να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών της Τράπεζας καθώς και των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

Μετά τη λήξη των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών στις 30.09.2020 και 31.12.2020, πιέζουμε ενεργά για την παροχή κατάλληλων προϊόντων σε δανειολήπτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του της κρίσης του κορωνοϊού, με στόχο τη δημιουργία ενός «πλέγματος ασφαλείας» για την ομαλή μετάβασή τους σε καθεστώς πλήρους καταβολής οφειλών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων πληρωμών. Τα προϊόντα αυτά συμπληρώνονται από το επιτυχημένο κρατικό πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας «Γέφυρα», στο οποίο έχουν εγγραφεί δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Εθνικής Τράπεζας που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,4 δισ.

Μετά την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείo προοριζόμενο προς πώληση, o δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 16,2π.μ. σε τριμηνιαία βάση, σε 13,8% το Δ’ τρίμηνο 2020. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 62,8% από 56,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 8,2% το Δ’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 81,9%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

O δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,7% το Δ’ τρίμηνο 2020, οριακά χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την απορρόφηση των πρόσθετων προβλέψεων σχετιζόμενων με την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση (-110μ.β. περίπου). Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 16,7%, υπερβαίνοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις1 για το 2021 κατά >550μ.β. Η θετική επίπτωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από τη μείωση των Σταθμισμένων Στοιχείων του Ενεργητικού ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής Frontier εκτιμάται σε περίπου 110μ.β. και προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός του Α’ εξαμήνου 2021, αντισταθμίζοντας πλήρως την αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της Τράπεζας από τον σχηματισμό των προβλέψεων για το Project Frontier το Δ’ τρίμηνο 2020.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει συνολικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε σχέση με το τέλος του 2020.

Μεταβολή στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας το Δ’ τρίμηνο 2020

*Περιλαμβάνει το αποτέλεσμα αποτίμησης ομολόγων (FVTOCI), τα Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού, την επίπτωση από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΛΠΧ 9, το όφελος από την εποπτική μεταχείριση του λογισμικού και λοιπά

Ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €4,8 δισ. ή 10,9% σε ετήσια βάση, σε €48,5 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 4,7 δισ. σε ετήσια βάση, σε €47,0 δισ., αποτελώντας περίπου το 80% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης της Τράπεζας. Η αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα σε ετήσια βάση αντανακλά τις εισροές καταθέσεων από ιδιώτες (premium & mass) ύψους €3,6 δισ. και από επιχειρήσεις ύψους €1,2 δισ., οι οποίες απορρόφησαν τη μείωση στις καταθέσεις φορέων του Δημοσίου ύψους €0,5 δισ. κατά την ίδια περίοδο. Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αντικατοπτρίζουν τη θετική συμβολή των μέτρων στήριξης από την ΕΚΤ, την Κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €3,3 δισ., αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και ταμιευτήριου. Ταυτόχρονα, το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 13μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2020 έναντι 18μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2020 (33μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2019). Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες2 παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,5 δισ.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το 2020 διαμορφώθηκε σε 54.3% στην Ελλάδα και σε 55.3% σε επίπεδο Ομίλου. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθαν σε 232% και 121% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) παρέμεινε αμετάβλητη στα €10,5 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2020, με την καθαρή χρηματοδότηση μέσω συμφωνιών επαναγοράς (repos, net) να ανέρχεται σε €0,3 δισ. Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης του προγράμματος TLTRO III, σε συνδυασμό με την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας κατά 41μ.β. σε ετήσια βάση στις 23μ.β το Δ’ τρίμηνο 2020, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης της Τράπεζας, το οποίο έφτασε σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα το Δ’ τρίμηνο 2020 (7μ.β.) έναντι 41μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2019, ενισχύοντας έτσι τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr