NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Inform Π. Λύκος: Αύξηση 5% στις πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου στο εννεάμηνο

​Inform Π. Λύκος: Αύξηση 5% στις πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου στο εννεάμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 παρουσίασαν αύξηση κατά € 2,6 εκατ., ή +5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 με τις κύριες μεταβολές να είναι:

  1. ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες αποστολής γραπτών επικοινωνιών, με αύξηση του σχετικού κύκλου εργασιών κατά € 2,9 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020,
  2. σημαντική αύξηση των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους πελάτες μας από τις εταιρείες που εξαγοράσαμε στη Ρουμανία καθώς και της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία αποδίδοντας συνολικά € 1,6 εκατ., ενώ
  3. συνεχίζεται η καθυστέρηση ανανέωσης τραπεζικών καρτών λόγω ανασχεδιασμού των εικαστικών τους με υστέρηση εσόδων προοδευτικά της τάξης των € 1,7 εκατ., μέρος της οποίας θα ενισχύσει τις πωλήσεις του επόμενου έτους.

Αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 19,1 εκατ. έναντι € 17,6 εκατ. το αντίστοιχο γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά € 1,5 εκατ. ή 8,6% κυρίως χάριν σε: α) την αυξημένη συμμετοχή των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τη νέα δραστηριότητα που εντάχθηκε μέσω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία και β) της αύξησης μεριδίου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM στο εννεάμηνο του 2021 έχουν ως ακολούθως:

  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 5,2 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά € 0,1 εκατ. ή +2,8% λόγω κυρίως του μίγματος των πωλήσεων,
  • Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2020, λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 175 χιλ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, στη δανειακή θέση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € 23,9 εκατ. αυξημένος κατά € 5,3 εκατ.. Η αύξηση σε σχέση με το 2020 οφείλεται στην εξαγορά της κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD, που παρέχει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις ψηφιοποίησης, ύψους € 1,1 εκατ. και στην αύξηση του ποσοστού του Ομίλου στις εταιρείες NEXT DOCS, που παρέχουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων στη Ρουμανία, κατά € 1,3 εκατ. που έλαβαν χώρα στο α' εξάμηνο της χρήσης 2021 και σε αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες αναμένεται να εξομαλυνθούν στους επόμενους μήνες.

Εκτιμώμενες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του covid-19

Η ενεργειακή κρίση προκαλεί ένταση στην παγκόσμια αγορά των πρώτων υλών και υλικών, η οποία δυστυχώς δημιουργεί μεγάλες επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι:

  • Συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών στον χαρτοπολτό και στην κατασκευή όλων των ειδών χαρτιού, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πρώτων υλών της τάξης του 40%.
  • Συνεχιζόμενες αυξήσεις στα κόστη μεταφοράς κατά την διάρκεια του τελευταίου 6μήνου που έχει οδηγήσει σε πενταπλασιασμό της αξίας χρέωσης των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς υλικών και εμπορευμάτων.

Στο εν λόγω διάστημα, ο Όμιλος έχει καταφέρει να απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Αυτή η αυξητική τάση του κόστους δείχνει να έχει μία δυναμική η οποία θα συνεχίσει και τον επόμενο χρόνο χωρίς να είναι ορατό πότε θα υπάρξει ομαλοποίηση. Καθώς η Διοίκηση του Ομίλου προϋπολογίζει μια σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων επεξεργάζεται την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των τιμών πώλησης σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Αναφορικά με την εξάπλωση του COVID-19, ο Όμιλος έχει καταφέρει να διαχειρίζεται ομαλά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο Όμιλος έχει αποδείξει την δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται, αντιμετώπισε τις προκλήσεις και συνεχίζει και στο Β΄ εξάμηνο του 2021 με προσήλωση στο στόχο ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και στην παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως η λύση Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, Natural Language Understanding και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στο δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr