NEWSFLASH...
ανάγνωση

Χρεώσεις ασφαλιστηρίων, δικαίωμα συμβολαίου, αμοιβές ασφαλιστών. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει μια ΜμΕ

Χρεώσεις ασφαλιστηρίων, δικαίωμα συμβολαίου, αμοιβές ασφαλιστών. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει μια ΜμΕ

Οι επιχειρηματίες των ΜμΕ είναι πιο ευάλωτοι σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους κινδύνους που αφορούν προσωπικά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τα μέλη της οικογένειάς του (αν έχουν διοικητικούς ρόλους), σε συνδυασμό με τους κινδύνους που μπορεί να αφορούν στα υπόλοιπα στελέχη και τους υπαλλήλους τους (ατυχήματα ή σημαντικά λάθη/παραβλέψεις που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησης ή να εγείρουν απαιτήσεις αποζημίωσης από τους πελάτες τους).

Αυτά τονίζει ο Ευθύμης Παπαδόπουλος, Commercial Director της Compare Greece Ασφαλιστικός Πράκτορας (Pricefox.gr) δίνοντας απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων του epixeiro.gr.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης (ή ο CEO – Γενικός Διευθυντής) και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να γνωρίζουν ποιους κινδύνους καλύπτει κάθε ασφαλιστήριο και με ποιους ακριβώς όρους. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, ποια είναι τα μέγιστα ποσά αποζημίωσης σε περίπτωση έλευσης συγκεκριμένων κινδύνων, τι δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και αν οι αποζημιώσεις καλύπτουν «από το πρώτο ευρώ» της ζημιάς ή αν υπάρχουν κάποιες απαλλαγές που βαρύνουν την επιχείρηση.

Βασικές και προαιρετικές καλύψεις

Υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που, εκτός από τις βασικές καλύψεις μια επιχείρησης -όπως π.χ. ασφάλιση κτιρίου-περιεχομένου και αστική ευθύνη από διαρροή υδάτων και φωτιά- προσφέρουν προαιρετικά και σημαντικές καλύψεις, όπως για παράδειγμα κάλυψη Κλοπής περιεχομένου με διάρρηξη & κλοπή χρημάτων με ληστεία, απώλεια κερδών σε περίπτωση που η επιχείρηση δε λειτουργεί για κάποιες ημέρες λόγω έλευσης κάποιου κινδύνου, αστική ευθύνη της επιχείρησης προς τρίτους από τη λειτουργία της, ή ακόμα και εργοδοτική αστική ευθύνη του επιχειρηματία σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Πότε χρειάζονται οι προαιρετικές καλύψεις

Ενδεικτικά, κάποιες σημαντικές προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι:

  • η κλοπή & ληστεία περιεχομένου (εξοπλισμού και εμπορευμάτων), αλλά και ταμείου – χρηματοκιβωτίου,
  • η κάλυψη κλοπής κατά τη μεταφορά χρημάτων,
  • η αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων,
  • η διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης ή/και ύδρευσης, αλλά και sprinklers,
  • η ημερήσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών (για οποιοδήποτε λόγο),
  • οι ζημίες που θα υποστούν οι ηλεκτρονικές & ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα κ.λπ.

Η ασφάλιση είναι χρήσιμη για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται

Για μια επιχείρηση που αυξάνει το μέγεθός της, οι οικονομικές απώλειες από ένα δυσμενές γεγονός είναι πιθανό να μη μπορούν να καλυφθούν από τα αποθεματικά της. Τα ασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για την αύξηση της ανθεκτικότητας των ΜμΕ απέναντι σε απροσδόκητα γεγονότα, βοηθώντας και προωθώντας τις επιχειρηματικές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Αυξάνει την ανθεκτικότητα των ΜμΕ

Χωρίς ασφάλιση, οι επιχειρηματίες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε μια οικονομικά δαπανηρή αντιμετώπιση όταν προκύψει ο κίνδυνος, π.χ. πουλώντας παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να καλυφθεί μια ζημιά, να εξαντλήσουν αποταμιεύσεις που θα μπορούσαν να επενδυθούν, να λάβουν πρόσθετα δάνεια, μείωση ή διακοπή του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας κ.ά.

Η ασφάλιση μπορεί να μειώσει την εξάρτηση τέτοιου είδους «καταστροφικών» λύσεων ανάγκης, τη διατήρηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης και τη βοήθεια για μια γρηγορότερη «ανάρρωση», αν συμβεί ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός.

Περισσότερες επενδύσεις

Ο θεσμός της Ασφάλισης μπορεί να επηρεάσει την επενδυτική συμπεριφορά των επιχειρηματιών, ενθαρρύνοντάς τους να επενδύσουν σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου, με υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις. Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας μπορεί να αγοράσει πιο εύκολα ένα μηχάνημα για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, εάν τουλάχιστον κάποιοι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν την επένδυση (πιθανές ζημιές κ.τ.λ.) καλύπτονται από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Οι τράπεζες μπορούν να δανείσουν μια επιχείρηση με χαμηλότερες εξασφαλίσεις

Η ασφάλιση μπορεί να αυξήσει την πιστοληπτική ικανότητα των ΜμΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς μπορούν να αποδείξουν ότι ο ιδιοκτήτης και τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται. Ως εκ τούτου, η ασφάλιση μπορεί να αυξήσει την «προθυμία» των πιστωτικών ιδρυμάτων να δανείσουν μια ΜμΕ ή να έχουν ακόμη χαμηλότερες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις.

Τέλος, η ασφάλιση «απελευθερώνει» κεφάλαια των ΜμΕ και τα κατευθύνει σε παραγωγικές επενδύσεις: Πληρώνοντας σε δόσεις τα ασφάλιστρα, με τη μορφή τακτικών καταβολών, επιτρέπει στις ΜμΕ να ανακατανείμουν κεφάλαια, που, διαφορετικά, θα χρειάζονταν ως αποθεματικό (για πιθανούς κλυδωνισμούς σε περίπτωση δυσάρεστων γεγονότων), σε επενδύσεις καλύτερων τεχνολογιών, καινοτόμα προϊόντα και, τελικά, να αποφέρει σε βάθος χρόνου μεγαλύτερο εισόδημα και κέρδη για την επιχείρηση που είναι ασφαλισμένη.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας για τις χρεώσεις

Οι χρεώσεις των καλύψεων αναγράφονται στον Πίνακα καλύψεων, συνήθως δίπλα στα κεφάλαια κάλυψης ανά κίνδυνο.

Αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι αν το κεφάλαιο κάλυψης αποζημιώνει «από το πρώτο ευρώ» όπως λέμε, δηλαδή, αν σε περίπτωση έλευσης ζημιάς η επιχείρηση θα κληθεί να καταβάλει κάποιο (μικρό ή μεγαλύτερο) ποσό και από εκεί και πάνω θα καλύψει η ασφαλιστική. Αυτό ονομάζεται «Ποσό Απαλλαγής» και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι γνωστό (συνήθως αναφέρεται και αυτό στον Πίνακα κάλυψης, δίπλα στο κεφάλαιο κάλυψης).

Επίσης, σημαντική πληροφορία είναι και οι «Εξαιρέσεις» του ασφαλιστηρίου δηλαδή ποιοι ακριβώς είναι οι κίνδυνοι που ΔΕΝ καλύπτει το ασφαλιστήριο.

Τι σημαίνει Δικαίωμα Συμβολαίου

Το λεγόμενο «Δικαίωμα Συμβολαίου» είναι το ποσό που εισπράττεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και το οποίο περιλαμβάνεται στο συνολικό ασφάλιστρο που πληρώνει ο πελάτης. Αφορά στα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διαχείρισης που επωμίζονται οι Ασφαλιστικές εταιρείες για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Προμήθειες σε ασφαλιστές, τι πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος

Με βάση τη Νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία IDD, με την οποία έχει εναρμονιστεί και η ελληνική νομοθεσία), ισχύει το εξής όσον αφορά στις αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

Ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων βάσει έγγραφης σύμβασης εντολής και αμείβεται αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων ασκεί τη δραστηριότητα διανομής βάσει έγγραφης συμφωνίας με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τρόπο που να αποτρέπεται η νομική και οικονομική εξάρτησή του έναντι αυτών.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων λαμβάνει αμοιβή: α) από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ’ εντολή του πελάτη του, ή/και β) από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύμβασης μεταξύ τους.

Με βάση τη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η προμήθεια περιλαμβάνεται στο Συνολικό (Μικτό) Ασφάλιστρο που καταβάλει ο πελάτης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr