NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Intralot: Σταθερά έσοδα και αύξηση 4,9% των ​EBITDA στο α' τρίμηνο 2022​

​Intralot: Σταθερά έσοδα και αύξηση 4,9% των ​EBITDA στο α' τρίμηνο 2022​

Στα €97,7 εκατ. διαμορφώθηκα τα έσοδα του Ομίλου Intralot στο α' τρίμηνο 2022 σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε ετήσια βάση. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €26,1 εκατ. (+4,9% σε ετήσια βάση).

Στο ίδιο διάστημα το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €5,7 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με ζημίες €6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 12,5% σε ετήσια βάση. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκατ.. Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα €4,3 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2022 ανήλθαν στα €98,0 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €500,6 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.

O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,5x στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.

Στις 26 Απριλίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των μετοχών της Intralot Inc. που δεν ελέγχονται από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε η υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας που ελέγχουν 33,2 εκατ. μετοχές της Intralot Inc. έναντι €3,65 ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η INTRALOT ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., βάσει του οποίου η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμής όχι μεγαλύτερης των €0,58 ανά μετοχή.

Στις 23 Μαΐου 2022, κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό να καθορίσει τους όρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ισχυροποίηση των κερδών και ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID και αντικατοπτρίζουν ένα βελτιωμένο οικονομικό προφίλ, με ομαλοποιημένα έσοδα και μείωση των λειτουργικών εξόδων και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε αντιστοιχία με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτού του ισχυρά βελτιωμένου P/L και Ισολογισμού, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων υπέρ παλαιών μετόχων έχοντας εξασφαλίσει τη δέσμευση της Standard General Master Fund II L.P. (ως Στρατηγικού Επενδυτή) για τα αδιάθετα δικαιώματα, κίνηση η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές μας να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες ευκαιρίες στις ΗΠΑ αλλά και την παγκόσμια αγορά.»

Οι προοπτικές για το 2022

Παρότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την πανδημία του COVID-19 έχουν μειωθεί, η γεωπολιτική ένταση που επικρατεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνοδο του πληθωρισμού, αποτελούν παράγοντες που θα επηρεάσουν τις οικονομικές εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες.

O Όμιλός δεν έχει άμεση έκθεση από πλευράς εργασιών ή εξάρτησης από προμηθευτές στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο κίνδυνος έμμεσων επιπτώσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την πιθανή αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω πληθωριστικών πιέσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργασιών της.

Πρόσφατες - σημαντικές εξελίξεις στην εταιρεία

Στις 26 Απριλίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων υπέρ παλαιών μετόχων κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των μετοχών της Intralot Inc. που δεν ελέγχονται από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε η υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας που ελέγχουν 33.227.256 μετοχές της Intralot Inc. έναντι €3,65 ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η INTRALOT ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., βάσει του οποίου η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμής όχι μεγαλύτερης των €0,58 ανά μετοχή.

Στις 23 Μαΐου 2022, κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό να καθορίσει τους όρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr