NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Open day για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εφαρμοσμένης διαιτολογίας - διατροφής στις 8/6

Open day για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εφαρμοσμένης διαιτολογίας - διατροφής στις 8/6

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 139/06-04-2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας 1,5 έτη) και μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη)* στις κάτωθι κατευθύνσεις:

α. Κλινική Διατροφή

β. Διατροφή και Άσκηση γ. Μοριακή Διατροφή

Για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές Μερικής Φοίτησης το δηλώνουν στην αίτηση που καταθέτουν, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

Απαιτείται επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Β.2 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου B.2) ή TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον: IBT ≥72, CBT≥200, PBT≥532. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέχρι 27/06/2023, στον διαδικτυακό τόπο https://application.hua.gr/ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου/-ων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι υποψήφιοι/ες τη διαθέτουν. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν.49572022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδια για την αναγνώριση του τίτλου είναι τα ΑΕΙ για την εξέταση αιτήσεων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β.2 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Β.2) ή TOEFL: IBT ≥72, CBT ≥200, PBT ≥532. Από την υποχρέωση αυτή

εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κλπ. (εάν υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
 • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου/της υποψήφιας

Οι τελειόφοιτοι/ες υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, ωστόσο για να γίνουν δεκτοί/ές θα πρέπει να έχουν καταθέσει αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

 • Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 20%)
 • Διετής αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία (ποσοστό 10%)
 • Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις (ποσοστό 10%)
 • Συνέντευξη (ποσοστό 60%)

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν έως δύο κατευθύνσεις με σειρά προτίμησης.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά το χρονικό διάστημα 11/07/2023 έως 18/07/2023. Ο κατάλογος των επιτυχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2023. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Tο Πρόγραμμα απαιτεί καταβολή τελών φοίτησης (διδάκτρων). Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρ. 86 του Ν. 4957/2022.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους/τις φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο ΠΜΣ και αναλόγως των σπουδών τους, μπορεί να ορίζεται ως υποχρέωση η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου με θέμα «Αρχές Διατροφής» συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας-Διατροφής.

Virtual_Open_DAY_08.06.2023_AFI_230531_120509.jpg?mtime=20230531120508#asset:417844


Πληροφορίες: Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα Σοφού Ελένη, e-mail: esofou@hua.gr, τηλ. 210-9549158 (Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, ώρες: 13:00 - 15:00), ιστοσελίδα: www.dnd.hua.gr

 Πρόγραμμα Open Day (1.49 MB)

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr