NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας" από το ΠΑΠΕΙ

"Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας" από το ΠΑΠΕΙ

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας".

Στόχος μαθήματος

Η περιγραφή της οργανωτικής δομής μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη βασικών εννοιών του μάνατζμεντ γενικότερα και του μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας ειδικότερα. ∆ίνεται έμφαση στην επεξήγηση των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ, δηλαδή του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Στην συνέχεια δίδεται έμφαση στην διαδικασία ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού και στην εφαρμογή του σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Όταν οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση:

 • να αναλύουν και να γνωρίζουν την παραγωγική διαδικασία, τη φύση τον τρόπο οργάνωσης και τις διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας,
 • να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και σε άλλες παραγωγικές μονάδες,
 • να κατανοούν τους λόγους που επιβάλλουν την ανάπτυξη μεθόδων μάνατζμεντ εφαρμοσμένες ειδικά για τις υπηρεσίες υγείας,
 • να αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της στρατηγικής διοίκησης και της διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας,
 • να ορίζουν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες της στρατηγικής διοίκησης υπηρεσιών/οργανισμών υγείας,
 • να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τα μοντέλα του στρατηγικού μάνατζμεντ για χάραξη και ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων
 • να κατανοούν την οργανωσιακή συμπεριφορά και θεωρία, την εξέλιξή της και τη συμβολή της στο μάνατζμεντ.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Νικόλαος Μανιαδάκης, Καθηγητής, Τομέα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Αναπλ. Κοσμήτορας ΕΣΔΥ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το περιεχόμενο του μαθήματος πραγματεύεται τα κάτωθι:

 • Η οργάνωση του συστήματος υπηρεσιών υγείας και το νοσοκομείο ως βασική μονάδα υγειονομικής φροντίδας
 • Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών υγείας
 • Μάθημα διοίκησης από τη Mayo Clinic
 • Αρχές στρατηγικής διοίκησης και προγραμματισμού
 • Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης εσωτερικού περιβάλλοντος μονάδος
 • Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Καθορισμός μελλοντικής πορείας μονάδος και διαμόρφωση στρατηγικής
 • Γενική αξιολόγηση και καθορισμός στρατηγικής και στρατηγικών στόχων
 • Εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων εφαρμογής της στρατηγικής
 • Τεχνικές και μοντέλα λήψης αποφάσεων
 • Ειδικά θέματα στρατηγικής διοίκησης: Εταιρική ευθύνη, Στρατηγική γαλάζιων Ωκεανών, ∆ιαχείριση Αλλαγών και Ηγεσία.

Οι σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και οι διδακτικές μέθοδοι θα περιλαμβάνουν:
Εισηγήσεις, ασκήσεις, εργασία σε ομάδες, μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) κλπ

Η επίδοση στις εξετάσεις υπολογίζεται ως εξής:
70% του τελικού βαθμού για τις γραπτές εξετάσεις, 30% για την εργασία

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος.

Δείτε τα υπόλοιπα μαθήματα της Θεματικής Ενότητας: Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας - Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 1 Μαρτίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 6 Μαρτίου.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 7.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 200 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους,
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 120 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος 15 επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων-θεματικών ενοτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:

 • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων,
 • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο. Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr