NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Ποιες είναι οι βασικές πιστοποιήσεις για την επιχείρησή μου;

Ποιες είναι οι βασικές πιστοποιήσεις για την επιχείρησή μου;

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για να επιτευχθεί ποιότητα είναι χρήσιμη η χρήση προτύπων. Η πιστοποίηση της επιχείρησης με ένα πρότυπο ISO, δεν είναι απλά μία καθοδήγηση για την εφαρμογή διαδικασιών, είναι απαίτηση να εφαρμοστούν κανόνες ποιότητας.

Μία επιχείρηση που αναζητάει πιστοποίηση, επιδιώκει να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της, δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των πρακτικών της, πιστοποιεί την αξιοπιστία της.

Το ζητούμενο είναι μία επιχείρηση να μπορεί να αναγνωρίσει ποιες είναι οι πιστοποιήσεις που μπορεί να εφαρμόσει και να συμβουλευτεί έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες ώστε να επιτύχει και να διατηρήσει την πιστοποίηση, να επιλύσει προβλήματα ποιότητας και να βελτιώσει τα συστήματά της με τον πιο πρακτικό τρόπο.

Βασικές Πιστοποιήσεις – Πρότυπα ISO, που εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και αντικειμένου:

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)

Ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας είναι το ISO 9001. Το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί πλέον ένα διεθνή κώδικα επικοινωνίας, που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας όλης της επιχείρησης και να πιστοποιήσει στους καταναλωτές ότι το τελικό προϊόν τηρεί τις προσδοκώμενες προδιαγραφές και άρα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)

Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία. Ο οργανισμός, ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θέτει σε εφαρμογή μια πολιτική και στόχους που λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα εργασίας ως προς το εύρος και τη κλίμακα που αφορά τη φύση της λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης.

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

Το πρότυπο ISO 14001:2015 απευθύνεται σε επιχειρήσεις με περιβαλλοντική ευαισθησία. Καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Το ISO 14001:2015 βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίσει στόχους σχετικούς με το περιβάλλον και να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ώστε να προσφέρει αξία για το περιβάλλον και περιβαλλοντική αξία για την επιχείρηση και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, ελεγκτικούς φορείς).

Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

Το ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό την εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των «ενδιαφερόμενων μερών». Ενδεικτικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες.

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301)

Το πρότυπο ISO 22301 είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί ο οργανισμός κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών. Σε πολλούς οργανισμούς απαιτείται, για διάφορους λόγους, να παράσχουν «συνεχείς» λειτουργίες ύστερα από κάποια διακοπή μέσα σε προδιαγεγραμμένα χρονικά διαστήματα. Ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για το χειρότερο ενδεχόμενο: διακοπή λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής, απρόοπτα περιστατικά στο προσωπικό ή τις τηλεπικοινωνίες, τρομοκρατική ενέργεια, κακοκαιρία. Με σαφείς διαδικασίες για τη διασφάλιση ταχείας αποκατάστασης, το ISO 22301 εγγυάται ένα σταθερό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)

Η ευρύτερη εφαρμογή αυτού του διεθνούς προτύπου συνεισφέρει στη πλέον αποδοτική χρήση των διαθεσίμων πηγών ενεργείας, που μπορεί να περιλαμβάνει ανανεώσιμη, μη ανανεώσιμη και ανακτώμενη ενέργεια. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια βιομηχανία ή μια εταιρεία που λειτουργεί με πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα πρότυπα ανά κλάδο, ενδεικτικά:

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485)

Απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρότυπο εστιάζει στους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια και την απόδοση των ΙΤΠ και τη συμμόρφωσή τους με κανονιστικές απαιτήσεις.

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)

Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα (agropath) και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων. Η εφαρμογή του γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων: Από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων, τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική πώληση και τη διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, κλπ. τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001:2012)

Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και εφαρμόζεται από τους Οργανισμούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το σύστημα /δίκτυο οδικής Κυκλοφορίας. Εστιάζει στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη κάθε είδους oδικού συμβάντος που αφορά, είτε το προσωπικό της εταιρείας, είτε τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, στο οποίο κινούνται οχήματα της εταιρείας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Αφορά κυρίως εταιρίες που αρμοδιότητά τους είναι η διαχείριση του στόλου (Fleet Management).

Η πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε είναι μία διαδικασία που έχει κόστος για την επιχείρηση αλλά παραμένει και μια σίγουρη επένδυση.

Με τη σωστή συμβουλευτική υποστήριξη, η εφαρμογή της πιστοποίησης θα μεταφραστεί διαδοχικά σε αύξηση τεχνογνωσίας, μείωση λαθών, αύξηση ικανοποίησης πελατών, αύξηση φήμης, αύξηση πωλήσεων, αύξηση κερδοφορίας και δυνατότητα επέκτασης σε ξένες αγορές. Η συμμόρφωση με ένα σύστημα διαχείρισης δεν σταματάει στην απόκτηση της πιστοποίησης. Μέτα την πιστοποίηση είναι ευθύνη τόσο της επιχείρησης όσο και του συμβούλου, η εκάστοτε επιχείρηση να μην έχει μόνο το όνομα (τίτλο) αλλά και τη χάρη (σωστή εφαρμογή)!

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr