NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία έχουν πολλές ευθύνες: Μάθετε πόσες

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία έχουν πολλές ευθύνες: Μάθετε πόσες

O Τουρισμός εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί βασική “κινητήρια δύναμη” της ελληνικής οικονομίας και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως η “βαριά μας βιομηχανία”. Είναι άλλωστε σε όλους γνωστά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας στον τομέα αυτό, που την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο κάθε επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο, οφείλει πλέον να αναλογιστεί και κυρίως να αντιμετωπίσει πολλούς, σημαντικούς, πραγματικούς και δυστυχώς συχνούς κινδύνους που είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία αλλά και στο οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησής του, με ανεπανόρθωτες συνέπειες. Κάποιοι από τους κινδύνους αυτούς, αναμφίβολα είναι:

 • έντονα καιρικά και φυσικά φαινόμενα (θεομηνίες, ισχυροί σεισμοί κ.λπ.),
 • κακόβουλες πράξεις ή / και τρομοκρατικές ενέργειες,
 • πολιτική αστάθεια ή περιορισμένης έκτασης εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή
 • επιδημίες, πανδημίες

Είναι αυτονόητο ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας για τη λειτουργία μιας τουριστικής επιχείρησης είναι η σωστή και πλήρης ασφαλιστική κάλυψή της.

Αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τουριστικών επιχειρήσεων όπως ξενοδοχείων, οργανωμένων ενοικιαζόμενων δωμάτιων, κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες κ.λπ., είναι η σωστή και ολοκληρωμένη ασφάλισή τους. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα ξενοδοχεία, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους βασικούς λόγους που περίτρανα αποδεικνύουν ότι η ασφάλιση είναι “επιτακτική ανάγκη” για τον Έλληνα ξενοδόχο. Αυτοί είναι:

 • η ευθύνη του ξενοδόχου η οποία κυρίως είναι, απόρροια των συμβατικών υποχρεώσεών του απέναντι στους tour operators
 • η αναπτυγμένη ασφαλιστική συνείδηση των αλλοδαπών τουριστών, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη
 • η εξασφάλιση τόσο των περιουσιακών στοιχείων, όσο και της Αστικής Ευθύνης ενός ξενοδοχείου είναι απαραίτητη ακόμη και κατά την περίοδο μη λειτουργίας του, για ευνόητους λόγους
 • η ασφάλιση προτάσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα επιλογής του ξενοδοχείου
 • το κόστος ασφάλισης που δεν είναι υψηλό Επιπλέον τα γραφεία τουρισμού και ταξιδιών, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρέχουν πολλαπλές τουριστικές υπηρεσίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς καταναλωτές. Και εδώ η αναγκαιότητα ασφάλισης είναι επιτακτική. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφερθούμε σε καλύψεις όπως:

A. Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Tour Operator) Καλύπτεται, δηλαδή, το Ταξιδιωτικό Γραφείο, για αποζημίωση που θα υποχρεωνόταν να καταβάλει σε τρίτους (σύμφωνα με το Νόμο) για απαιτήσεις που αφορούν σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή οποιουδήποτε ατόμου για το οποίο φέρει κατά Νόμο ευθύνη. Πιο συγκεκριμένα, η βασική κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. οικονομική ζημία
 2. ηθική βλάβη, συνεπεία παράνομης πράξης ή παράλειψης που προκύπτει από τις δραστηριότητες ως ταξιδιωτικού πράκτορα

Η παραπάνω κάλυψη, μπορεί να επεκταθεί και να ισχύει για:

 • Επαναπατρισμό, που καλύπτει το κόστος επαναπατρισμού επιβατών ενός ταξιδιωτικού πράκτορα, λόγω της αφερεγγυότητας, της θέσης υπό διαχείριση, της πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου
 • Πτώχευση / Αφερεγγυότητα, για απαιτήσεις της αεροπορικής εταιρίας κατά του ταξιδιωτικού πράκτορα,πουπροκύπτουνλόγωαφερεγγυότητας, θέσης υπό διαχείριση, χρεοκοπίας ή εκκαθάρισης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

Β. Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης για διοργανωτές Δραστηριοτήτων & Εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για γραφεία ταξιδιών Εισερχόμενου Τουρισμού, για γραφεία Εξυπηρέτησης Εκδρομών Κρουαζιέρας, για διοργανωτές Συνεδρίων κλπ.

Γ. Κάλυψη Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για τους πελάτες του γραφείου και για όσους συμμετέχουν στα ταξίδια που διοργανώνει σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση απώλειας/ ζημίας των αποσκευών ή των προσωπικών τους ειδών.

Τέλος, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε παγκόσμια κλίμακα, σε συνδυασμό με την απεριόριστη δυνατότητα πληροφόρησης που παρέχεται σήμερα στον ταξιδιώτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στις ταξιδιωτικές του συνήθειες / ανάγκες όσο και στις απαιτήσεις του. Καλό θα ήταν ο ταξιδιώτης πριν επιλέξει το γραφείο ταξιδιών στο οποίο θα εμπιστευθεί το ταξίδι του, να ελέγξει αν το συγκεκριμένο γραφείο πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, για τη σωστή και νόμιμη λειτουργία του. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάσει αν το συγκεκριμένο γραφείο διαθέτει Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Tour Operator’s Liability).

Ας αναλογιστούμε για λίγο τους “κινδύνους” που μας απειλούν, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση σε σοβαρότητα, συχνότητα και σφοδρότητα με αυτούς του παρελθόντος. Φαινόμενα όπως οι επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός, τσουνάμι) , τα όλο και συχνότερα κρούσματα τρομοκρατικών ενεργειών αποτελούν σημεία των ημερών μας και πολύ περισσότερο του άμεσου και απώτερου μέλλοντος.

Στην διεθνή πρακτική έχει δοθεί έμφαση στην προστασία του καταναλωτή, όχι όμως αντίστοιχα και στην προστασία των επιχειρήσεων πώλησης ταξιδιών έναντι οποιονδήποτε ευθυνών που πιθανά απορρέουν από την πτώχευση οποιουδήποτε εκ των παρόχων τους ή λόγω Ανωτέρας Βίας.

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν σχεδιαστεί διάφορα προγράμματα ασφάλισης που αποσκοπούν στο να προσφέρουν προστασία στις ταξιδιωτικές εταιρείες από την έκθεση σε αυτούς τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Ως εκ τούτου στην διεθνή ασφαλιστική αγορά έχουν κάνει την εμφάνιση τους μια σειρά προγραμμάτων για την οικονομική προστασία Ταξιδιωτικών Εταιρειών έναντι εξόδων με τα οποία επιβαρύνονται εξαιτίας της πτώχευσης των παρόχων τους καθώς και εξαιτίας της διακοπής ταξιδιών λόγω Ανωτέρας Βίας.

Από το φάσμα αυτών των προϊόντων για την προστασία ταξιδιωτικών εταιρειών και όχι μόνο, ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν:

 • Η Πλήρης Κάλυψη έναντι Αφερεγγυότητας Παρόχων, που μπορεί να καλύπτει όλους τους δηλωμένους Παρόχους (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μαζικής αγοράς εισιτηρίων σε μειωμένες τιμές) ενός ταξιδιού για το οποίο έχει γίνει κράτηση
 • Η Ασφάλιση έναντι Αφερεγγυότητας Παρόχων (Πάροχοι εκτός Αεροπορικών Εταιρειών), που μπορεί να καλύπτει το κόστος που προκύπτει από την πτώχευση οποιωνδήποτε δηλωμένων παρόχων, με εξαίρεση συνήθως των Αεροπορικών Εταιρειών, σε περίπτωση που οι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί των πελατών των ταξιδιωτικών εταιρειών ακυρώνονται λόγω πτώχευσης παρόχου πριν την αναχώρησή τους ή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους
 • Η Κάλυψη έναντι Διακοπής Ταξιδιού λόγω διαφόρων περιστατικών & φαινομένων κυρίως μπορεί να προστατεύει τις Ταξιδιωτικές Εταιρείες έναντι του κόστους με το οποίο επιβαρύνονται για την εξυπηρέτηση των πελατών τους σε περίπτωση που οι διακοπές τους διακοπούν λόγω ανωτέρας βίας, επίσης μπορεί να προστατεύει έναντι του κόστους μη επιστρεπτέων και αχρησιμοποίητων υπηρεσιών ταξιδιού, διαμονής ή διακοπών κλπ.
 • Η Ασφάλιση έναντι Οικονομικής Αφερεγγυότητας είναι κατά κύριο λόγο σχεδιασμένη να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες βάσει των Κανονισμών περί Οργανωμένων Ταξιδιών και μπορεί να προστατεύει οικονομικά τους πελάτες της Ταξιδιωτικής Εταιρείας σε περίπτωση που η Ταξιδιωτική Εταιρεία παύσει να λειτουργεί λόγω αφερεγγυότητας και ο πελάτης δεν μπορεί να ανακτήσει τα λεφτά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr