NEWSFLASH...
ανάγνωση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση κλειδί για την πρόσβαση σε κεφάλαια, και χαμηλότερο κόστος δανεισμού

Η Εταιρική Διακυβέρνηση κλειδί για την πρόσβαση σε κεφάλαια, και χαμηλότερο κόστος δανεισμού

Πέραν της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων, οι κορυφαίες εταιρείες καλούνται να διαχειρίζονται με πολύ μεγάλη προσοχή το ανθρώπινο, το φυσικό, και το κοινωνικό κεφάλαιο.

Οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, μεταξύ αυτών του κλάδου βιομηχανίας και μεταποίησης, όπως και αυτές της Βορείου Ελλάδος, που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι κομβικής σημασίας για την σωστή λειτουργία των αγορών. Η ποιότητα της πληροφόρησης των επενδυτών είναι αναγκαία και καθορίζει τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Οι πληροφορίες αυτές των εταιρειών κατά την δημοσιοποίησή τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι συγκρίσιμες με αυτές των ανταγωνιστών, παράγοντας κίνητρα για την καλή διαχείριση των θεμάτων ESG.

Η συχνή δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών (disclosures) αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η εκάστοτε εταιρεία έχει την απαραίτητη διαφάνεια, καθώς και ότι έχει λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της, την επίδραση των ESG παραγόντων πάνω στην επιχειρηματική της δράση. Επιπλέον, δείχνει μία εταιρία με προδραστικότητα (proactiveness) που είναι προετοιμασμένη και επιθυμεί να ηγείται των μελλοντικών εξελίξεων τονίζουν στο epixeiro.gr οι κ.κ. Απόστολος Μιντζέλας, Manager, Συμβουλευτικού Τμήματος, KPMG και Γεώργιος Καραφύλλιας, Advisor, Συμβουλευτικού Τμήματος, KPMG.

Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω, οι υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν πληρέστερη εικόνα για την εταιρεία με επιπλέον μακροπρόθεσμες πληροφορίες για το πού πρόκειται να επενδύσουν τα χρήματά τους. Ακόμη, χαρακτηρίζουν μία εταιρεία που προετοιμάζεται για τις προκλήσεις του αύριο, τόσο σε μεσοπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (ESG ορίζοντας). Επομένως, η ζήτηση και η ρευστότητα επενδυτικών προϊόντων μιας τέτοιας εταιρείας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, δίνοντάς της καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και μάλιστα με χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Η ενσωμάτωση των ESG αρχών βοηθά στην κερδοφορία και στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών σε πολλαπλά επίπεδα. Κατά πρώτον, μία εταιρεία που έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο ESG αρχών είναι σε θέση να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τους ESG κινδύνους που «κρύβονται» σε αυτήν την περιοχή και στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Κινδύνους τους οποίους οι εταιρείες συνήθως αγνοούν είτε γιατί δεν θεωρούνται σημαντικοί, είτε γιατί δεν τους γνωρίζουν. Η εν λόγω θωράκιση ενάντια στους ESG κινδύνους ελαχιστοποιεί τις απώλειες (π.χ. οικονομικές, φήμης) που μπορεί να προκύψουν, ενισχύοντας την οικονομική ευμάρεια της εταιρείας σε βάθος χρόνου, διευκρινίζουν.

Όσο μεγαλύτερη η φήμη μίας επιχείρησης τόσο αυξάνεται η αξία της

Κατά δεύτερον, ένα τέτοιο πλαίσιο ESG αρχών οδηγεί την εταιρεία να αποκτήσει ένα πιο φιλικό και άμεσο προφίλ που αναμένεται να αυξήσει τη φήμη της:

  • Οι δραστηριότητες, καθώς και οι επενδύσεις της, είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον
  • Λαμβάνει σοβαρά και αποδεδειγμένα υπόψη της μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, καθώς και τη θέση της στην κοινωνία, όπου κρύβονται κίνδυνοι φήμης
  • Το κομμάτι της διακυβέρνησης του πλαισίου εγγυάται μία ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εν γένει ένα δυνατό στρατηγικό εταιρικό πλάνο.

Η επιπρόσθετη θωράκιση της εταιρείας από τους σύγχρονους ESG κινδύνους καθώς και η αυξανόμενη πελατεία σε συνδυασμό με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και το χαμηλό κόστος δανεισμού αναμένεται να βελτιώσουν την κερδοφορία και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

Οι καλές επιδόσεις στους ESG συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη των μετοχών

Οι κ.κ. Μιντζέλας, και Καραφύλλιας σκιαγραφούν το τι σημαίνει η φράση «καλές επιδόσεις μιας εταιρείας στους ESG». Οι ΕSG παράγοντες, εξηγούν, αναφέρονται στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μία εταιρεία σχετικά με το περιβάλλον (E), την κοινωνία (S) και την εταιρική διακυβέρνηση (G) σε δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση έχει να κάνει με τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτά τα τρία κομμάτια (E-S-G), καθώς και με τη διαχείριση και την αντιμετώπισή τους. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με τον τρόπο που η εταιρεία στοχεύει να πορευτεί σε ένα νέο επιχειρηματικό τοπίο. Ένα τοπίο που απαιτεί από τις εταιρείες να γίνουν πιο «πράσινες» και φιλικές προς το περιβάλλον, πιο ανθρωποκεντρικές με έμφαση στην εργασιακή ασφάλεια και ποιότητα, με ισχυρή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση που θα καταφέρνει να ενσωματώνει όλα τα παραπάνω.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μια εταιρεία που έχει καλή ESG επίδοση είναι μία εταιρεία που είναι θωρακισμένη τόσο από τους «κλασικούς» κινδύνους όσο και από τους ESG κινδύνους. Μάλιστα, η ύπαρξη πλαισίου αντιμετώπισης των ESG κινδύνων επιτρέπει στην εταιρεία να έχει μία πιο μακροπρόθεσμη θωράκιση ενάντια στους κινδύνους και να μην είναι εκτεθειμένη σε απότομες αλλαγές του status quo (όπως στην περίπτωση της πανδημίας COVID-19). Επιπλέον, είναι μία εταιρεία που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια (εξαιτίας των disclosures), που σέβεται το περιβάλλον και την κοινωνία.

Όλα τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό με μία ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, δεν μπορούν παρά να συμβάλουν στην αυξημένη εμπιστοσύνη των μετόχων για μία εταιρεία που κοιτάει μπροστά και θέλει να ηγηθεί των εξελίξεων.

Δισεκατομμύρια το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων

Το πλήθος των «Funds» που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ESG κεφαλαίων προσεγγίζει τις 3.700 και το ποσό των εν λόγω κεφαλαίων είναι US$ 1.258 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 3ο τρίμηνο του 2020, η αύξηση των ESG κεφαλαίων ανέρχεται στα US$ 80 δισ. (περίπου 8% των συνολικών ESG κεφαλαίων) δείχνοντας τη συνεχόμενη αυξητική τάση των επενδυτών σε ESG επενδύσεις. Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 80% αυτών των κεφαλαίων αποτελούν ευρωπαϊκά κεφάλαια, σηματοδοτώντας τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στην Ευρώπη στην περιοχή των ESG.

Την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια την κάνουν οι πελάτες

Όσον αφορά τους μετόχους, μία εταιρεία με καλά ESG αποτελέσματα δείχνει μία εταιρεία θωρακισμένη στη μεγάλη πλειοψηφία των κινδύνων, που δείχνει να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις του μέλλοντος και είναι έτοιμη να τις αντιμετωπίσει. Επίσης, έχει μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο φήμης και έχει ενισχύσει τη διαφάνειά της. Μία εταιρία που μπορεί να έχει ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και με χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Ένας μέτοχος μιας τέτοιας εταιρείας αναμένεται να είναι διατεθειμένος να επενδύσει περισσότερο σε αυτήν την εταιρεία καθώς νιώθει πιο σίγουρος για το μέλλον της.

Όσον αφορά τους πελάτες, μία εταιρεία με καλά ESG αποτελέσματα δείχνει μία εταιρεία που είναι φιλική προς το περιβάλλον, με δραστηριότητα που δεν έχει αρνητικό αποτύπωμα σε αυτό. Μία εταιρεία που σέβεται τον άνθρωπο και έχει αντιληφθεί τον κομβικό της ρόλο στην κοινωνία. Μία εταιρεία που έχει ως στόχο το κέρδος με ένα τρόπο βιώσιμο και διαφανή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μια τέτοια εταιρεία αναμένεται, όχι μόνο να στηριχθεί από τους πελάτες (με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων της), αλλά αυτοί οι πελάτες να αποτελέσουν την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της. 

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr