NEWSFLASH...
ανάγνωση

Το μεγάλο στοίχημα του ΣΒΕ

Το μεγάλο στοίχημα του ΣΒΕ

Για κάθε 1 € προστιθέμενης αξίας παραγωγής της μεταποίησης, στο ΑΕΠ της Ελλάδας προστίθενται 3,1€, ενώ για κάθε 1 εκατ. € κύκλου εργασιών της μεταποίησης, στην απασχόληση προστίθενται συνολικά 22 θέσεις εργασίας. Βάσει αυτών των δεδομένων για τον Πρόεδρο του ΣΒΕ το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη συνολικά της μεταποιητικής βάσης της χώρας μας.

Η ανάπτυξη αυτή θα μπορεί να αναχαιτίσει στο μέλλον κρίσεις όπως αυτή της πανδημίας του Covid19 και της χρηματοπιστωτικής δηλώνει σε συνέντευξη του στο epixeiro.gr με αφορμή το αφιέρωμα «Θεσσαλονίκη, Ανάπτυξη σε Πέντε Πυλώνες», ο Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης. Για τον ΣΒΕ η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η διαμόρφωση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, θα πρέπει ν’ αποτελέσει άμεση κυβερνητική προτεραιότητα.

Ποιοι κλάδοι της οικονομίας έχουν πραγματικά την δυνατότητα να προσελκύσουν εγχώρια και ξένα κεφάλαια και πώς αυτά τα κεφάλαια μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιδόσεων της βιομηχανίας στην περιοχή;

Πάντα υποστηρίζω ότι δεν υπάρχουν «αυτοτελείς» κλάδοι οι οποίοι μπορούν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις με το δικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι τελικά αυτές που προσελκύουν κεφάλαια. Απλώς, συγκεκριμένοι κλάδοι σε μια οικονομία ή/και σε μια περιφέρεια, είναι αυτοί που εκκινούν τον ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων επενδυτών, οι οποίοι πάντα επενδύουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Βεβαίως, αν έπρεπε να σας απαντήσω ποιοι κλάδοι στη Βόρεια Ελλάδα έχουν «προβάδισμα» θα σας έλεγα αβίαστα ότι τα τρόφιμα και τα ποτά και ο ευρύτερος τομέας των δομικών υλικών είναι οι δυο με τις καλύτερες προοπτικές να γίνουν «ορατοί» από επενδυτές.

Παράθεση - epixeiro.gr

Εκκινούν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών τα τρόφιμα και τα δομικά υλικά.

Ποια είναι η συνεισφορά του τομέα της βιομηχανίας της Βορείου Ελλάδας στο ΑΕΠ της χώρας, πόσο θα μπορούσε να αυξηθεί;

Η βιομηχανία της χώρας εισφέρει κατά 11,5% στην παραγωγή του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία (2019). Επιπλέον, για κάθε 1 € προστιθέμενης αξίας παραγωγής της μεταποίησης, στο ΑΕΠ της Ελλάδας προστίθενται 3,1€, ενώ για κάθε 1 εκατ. € κύκλου εργασιών της μεταποίησης, στην απασχόληση προστίθενται συνολικά 22 θέσεις εργασίας.

Ως εκ των παραπάνω, το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα για τον ΣΒΕ είναι η ανάπτυξη συνολικά της μεταποιητικής βάσης της χώρας μας, η οποία θα δρα ως «ανάχωμα» σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις όπως η πρόσφατη λόγω του COVID19 και η χρηματοπιστωτική της προηγούμενης δεκαετίας. Γι’ αυτό και ο ΣΒΕ επιμένει ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η διαμόρφωση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, θα πρέπει ν’ αποτελέσει άμεση κυβερνητική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε την κοινή θέση όλων των φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μεταποίησης που εκφράζεται από τις ακόλουθες δυο θέσεις:

 1. να τεθεί ως στόχος από τη χώρα μας, η μεταποίηση ως το 2022 να εισφέρει περισσότερο από το 10% στη δημιουργία ΑΕΠ για τη χώρα μας και,
 2. να ασκηθεί έμμεση κλαδική βιομηχανική πολιτική, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ, στην οποία προτεραιότητα ενίσχυσης θα έχουν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της μεταποίησης, οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τι προτείνετε για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής στη χώρα μας;

Ο ΣΒΕ, στο πλαίσιο των προτάσεών του για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με τη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας. Λόγω ακριβώς της υψηλής ποιότητας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, είναι προφανής και αδήριτη η ανάγκη για την ανάληψη δράσης που θα οδηγήσει στη δημιουργία πραγματικά ισχυρών συνεργασιών μεταξύ του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Για να επιτευχθεί όμως ο συγκεκριμένος στόχος, κατά τον ΣΒΕ θα πρέπει προηγουμένως να απαλειφθούν μια σειρά από εμπόδια, που δρουν ως ανάχωμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μερικά από αυτά, είναι:

 1. Η κείμενη νομοθεσία, η οποία δρα ανασταλτικά και όχι ενθαρρυντικά για τη δημιουργία επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα και ακολούθως για τη διασύνδεση αυτών των επιχειρήσεων με την εγχώρια μεταποίηση.
 2. Το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο παρά τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, εξακολουθεί να είναι δυσβάσταχτο.
 3. Η αγορά εργασίας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, η οποία ταλαιπωρείται διαχρονικά από την αδήλωτη εργασία.
 4. Η απουσία συστημάτων ιχνηλασιμότητας, η οποία δυστυχώς οδηγεί σε παράνομες «ελληνοποιήσεις» προϊόντων και
 5. Η έλλειψη σχημάτων πιστοποίησης αφενός των διαδικασιών παραγωγής και αφετέρου της ποιότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων, γεγονός που επίσης δρα αποτρεπτικά για τον κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχείων, ούτως ώστε να επιλέξει την αγορά ελληνικών προϊόντων και όχι εισαγόμενων προϊόντων.

Για την άρση ακριβώς των παραπάνω στρεβλώσεων, ο ΣΒΕ προτείνει:

 1. Την αυστηριοποίηση του ελέγχου και της εποπτείας της αγοράς,
 2. Τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας σε τοπικό επίπεδο,
 3. Την ενίσχυση των δικτύων agro-logistics,
 4. Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του πρωτογενούς τομέα μέσω πιστοποιημένων σχημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και
 5. Την παροχή κινήτρων αφενός για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους αγρότες και νέους κτηνοτρόφους, και αφετέρου των διασυνδέσεων των επιχειρήσεων αυτών με μεταποιητικές επιχειρήσεις σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο.

Η εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι για την ενίσχυση των επιδόσεων του πρωτογενούς τομέα. Τι δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα αυτό;

Ορθά το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κάθε κλάδου της οικονομίας, άρα και του πρωτογενούς τομέα. Θεωρούμε ότι η ενίσχυση των διοικητικών/διαχειριστικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων μορφών διαχείρισης κάθε υπο-τομέα, μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να συμβάλλουν σ’ αυτό που επιμένουμε: στην ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Ψηφιακή οικονομία: Πώς μπορεί να ενσωματωθεί στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα. Η ενσωμάτωση και υιοθέτηση της, τι αλλαγές / οφέλη μπορεί να φέρει, κίνδυνοι υπάρχουν;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας δεν δέχεται εξαιρέσεις. Στο πλαίσιο αυτό και ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία για να γίνει αποδοτικότερος, να ενισχύσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και να γίνει φιλικότερος προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα, μόνον οφέλη μπορεί να φέρει και στον ίδιο και στην οικονομία συνολικά. Γι’ αυτό όμως θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που θα αξιοποιήσει τις νέες τάσεις και τις διαθέσιμες καλές πρακτικές.

Παράθεση - epixeiro.gr

Συνεργασίες μεταξύ του πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης

Τι μέτρα έχετε λάβει για την ενίσχυση των υποδομών και την εκπαίδευση των εργαζομένων;

Ο ΣΒΕ, ως ισότιμος Κοινωνικός Εταίρος, υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο για εργαζόμενους - στελέχη επιχειρήσεων, όσο και για ανέργους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις μέλη του, αλλά και ευρύτερα με τον επιχειρηματικό ιστό της Βόρειας Ελλάδας, για την πρακτική άσκηση και την απόκτηση εμπειρίας των ωφελουμένων που παρακολουθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων τους.

Θα βλέπατε την Θεσσαλονίκη ως εξαγωγικό κέντρο (Βαλκάνια - Ευρώπη);

Η Θεσσαλονίκη είναι εξαγωγικό κέντρο. Αυτό που προσδοκώ να συμβεί τα επόμενα χρόνια είναι η αναβάθμιση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά επενδύσεων, προοπτική που θα την καταστήσει ακόμη ισχυρότερη ως πόλο ανάπτυξης στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και σημαντικό σημείο διακίνησης διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων στην Ευρώπη.

Σχεδιάζετε να συνάψετε συνεργασίες με άλλους θεσμικούς φορείς της πόλης για την δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυξης της πόλης;

Ο ΣΒΕ πάντα ήταν, και παραμένει, σε αγαστή συνεργασία και συντονισμό για τα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα της πόλης, με όλους τους φορείς. Απόδειξη η πρόσφατη υπογραφή κοινού μνημονίου για το θέμα της ΔΕΘ, που έγινε με πρωτοβουλία του ΕΒΕΘ. Ως εκ τούτου η συνεργασία υπάρχει, είναι διαχρονική και γίνεται πάντοτε για το καλό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας.

Τι θα ευχόσασταν για το νέο έτος;

Με μια φράση θα σας έλεγα ότι το 2021 περιμένω να είναι έτος ανάπτυξης για τη χώρα μας και περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης της μεταποίησης και της βιομηχανίας στην παραγωγή ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, με έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δισ. € τα οποία θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης» από το 2021 έως και το 2025, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας μπορεί να ελπίζει στην «επαναβιομηχάνιση» μέσω της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr