NEWSFLASH...
ανάγνωση

Ψαθάς: Κλειδί ανάπτυξης της ΒΙΠΕΘ και προσέλκυσης νέων επενδύσεων οι υποδομές της Θεσσαλονίκης

Ψαθάς: Κλειδί ανάπτυξης της ΒΙΠΕΘ και προσέλκυσης νέων επενδύσεων οι υποδομές της Θεσσαλονίκης

Η ποιότητα και πληρότητα των υποδομών είναι δύο μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν τα επίπεδα των παραγωγικών δραστηριοτήτων από την εισαγωγή των πρώτων υλών, μέχρι την παραγωγική διαδικασία και τη διανομή των παραγόμενων προϊόντων στις αγορές, άρα και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε, Θάνος Ψαθάς, συμπληρώνοντας πως οι βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί να γίνουν στις υποδομές της πόλης της Θεσσαλονίκης θα έχουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Παράλληλα ενημερώνει ότι εξετάζονται οι δυνατότητες επέκτασης της ΒΙΠΕΘ, ώστε μετά την υλοποίηση των κατάλληλων υποδομών να αυξηθεί σημαντικά το απόθεμα προσφερόμενων βιομηχανικών οικοπέδων.

Έχουμε σήμερα πιο φιλικό πλαίσιο για να προσελκύσουμε περισσότερες επιχειρήσεις και να επενδύσουν στην Ελλάδα και δη στη Θεσσαλονίκη;

Αδιαμφισβήτητα οι οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΕΠ κ.τ.λ.) ανά την Ελλάδα, όπως και η ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ), αποτελούν τους πλέον ενδεδειγμένους χώρους για την άσκηση της σύγχρονης βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά και για την εγκατάσταση όλων των επιχειρήσεων που διακρίνονται από δομημένη και βιώσιμη λειτουργία.

Η εγκατάσταση μιας επιχείρησης εντός της ΒΙΠΕΘ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών και υπηρεσιών, ευνοϊκούς όρους κάλυψης και δόμησης, αδειοδοτικές διευκολύνσεις, ξεκάθαρες χρήσεις γης και καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας. Παράλληλα, έχουν καθιερωθεί και συνθήκες προνομιακής φορολόγησης και εργαλεία οικονομικών διευκολύνσεων.

Φυσικά, η ένταξη σε ένα οργανωμένο υποδοχέα δημιουργεί συνθήκες κυκλικότητας, κλίμα συνεργασίας και ανάπτυξης κατάλληλων συνεργειών με ανταλλαγή πόρων. Ο απώτερος στόχος είναι το επιχειρείν σε ένα ασφαλές οργανωμένο περιβάλλον.

Ασφαλώς, πρέπει να αναφερθούμε και στην θεσμική πρόοδο από την πλευρά της πολιτείας, η οποία στρατηγικά έχει επιλέξει την προώθηση της εγκατάστασης επιχειρήσεων σε οργανωμένες δομές (όπως οι ΒΙΠΕ) μέσω της διευκόλυνσης των διαδικασιών και των προϋποθέσεων εγκατάστασης, έναντι της άναρχης χωροθέτησης, κάτι το οποίο επίσης βοηθά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την επιλογή της Ελλάδας για επενδύσεις.

Τι έχει γίνει με τα ανενεργά ακίνητα;

Η ύπαρξη ανενεργών, μη αξιοποιούμενων ακινήτων, αποτελεί ζήτημα για τον διαχειριστή του εκάστοτε Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) αλλά και για τις υπόλοιπες εγκατεστημένες επιχειρήσεις, καθώς δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας, υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου, μη συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες με επιβάρυνση των υπολοίπων, αλλά και απόκλιση από τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό κάθε ΒΙΠΕ αναφορικά με την αξιοποίηση των εδαφών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη ΒΙΠΕΘ βρίσκονται σήμερα 750 ενεργές επιχειρήσεις και περίπου 80 κλειστά βιομηχανικά κτίρια. Τα ανενεργά αυτά ακίνητα καταγράφονται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε τακτική βάση. Καταχωρούνται σε βάση δεδομένων με τα βασικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα τους.

Η ΕΤΒΑ, μετά από πολλές απόπειρες και συνεργασίες με το Υπουργείο Ανάπτυξης εδώ και ένα έτος έχει αναπτύξει μια νομοθετική παρέμβαση, η οποία προβλέπει την απαλλοτρίωση τέτοιων εκτάσεων υπό προϋποθέσεις. Φυσικά η εν λόγω πρόταση είναι προς επεξεργασία και οφείλει να εξετάσει πολλές παραμέτρους του θέματος, πλην όμως αποτελεί μια φιλόδοξη ρεαλιστική λύση.

Σε εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας, η ΕΤΒΑ έχει υιοθετήσει και προωθεί τη σύσταση Δικαιώματος Επιφάνειας επί των βιομηχανικών της γηπέδων. Το Δικαίωμα Επιφανείας είναι ένας τύπος μακροχρόνιας παραχώρησης έκτασης εντός της Βιομηχανικής Περιοχής με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία παραγωγικής μονάδας και με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση, καθώς:

  • Διευκολύνει τη ρευστότητα της επιχείρησης (δεν απαιτείται εκταμίευση κεφαλαίων όπως για την αγορά)
  • Έχει φορολογικές ελαφρύνσεις
  • Αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο (δεν εγκλωβίζει μια επιχείρηση)
  • Συμβαδίζει με τις τρέχουσες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς (για την ιδιοκτησία)

Το Δικαίωμα επιφανείας μπορεί να συσταθεί από 5 έως 49 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσής (έως 99 χρόνια).

Ποιες οι προοπτικές της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξουν νέες επενδύσεις;

Η ΒΙΠΕΘ (Σίνδου) αποτελεί μια από τις πρώτες ΒΙΠΕ που δημιουργήθηκαν και τον μεγαλύτερο Οργανωμένο Υποδοχέα στην Ελλάδα σήμερα. Με το πέρας του χρόνου έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για την βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Αποτέλεσμα των ικανοποιητικών παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών στη ΒΙΠΕΘ αποτελεί το πολύ υψηλό ποσοστό πλήρωσης των βιομηχανικών οικοπέδων. Δεδομένου ότι η ζήτηση εκτάσεων για εγκατάσταση επιχειρήσεων παραμένει υψηλή, η ΕΤΒΑ έχει ήδη κάνει κινήσεις για καλύτερη χωρική οργάνωση της ΒΙΠΕΘ (αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου, 2017), ώστε να προκύψουν περισσότερες διαθέσιμες εκτάσεις προς εκμετάλλευση.

Παράλληλα εξετάζονται οι δυνατότητες επέκτασης της ΒΙΠΕΘ, ώστε μετά την υλοποίηση των κατάλληλων υποδομών να αυξηθεί σημαντικά το απόθεμα προσφερόμενων βιομηχανικών οικοπέδων. Οι ευκαιρίες επένδυσης στη ΒΙΠΕ Σίνδου αφορούν σε απόκτηση έκτασης για δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων σε περιοχές με ξεκάθαρη χρήση γης, καθώς και προνομιακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με τι κριτήρια γίνεται σήμερα στην περιοχή η χωροθέτηση;

Η χωροθέτηση επιχειρήσεων στην περιοχή, γίνεται με τον συνδυασμό δύο κύριων κριτηρίων. Το πρώτο είναι η πολεοδομική θεσμοθέτηση, που σχετίζεται κυρίως με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς του ρυμοτομικού σχεδίου. Το δεύτερο είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, που αφορά περιβαλλοντικούς περιορισμούς και όρους που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την ΑΕΠΟ της περιοχής.

Δευτερευόντως, εξετάζονται κριτήρια συνέργειας και αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων (βιομηχανική συμβίωση), εγγύτητα σε υποδομές, μορφολογία του εδάφους, αξιολόγηση της βιομηχανικής επικινδυνότητας, καθώς και απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους (πχ νερό, υδροβόρες μονάδες).

Τι ρόλο παίζουν οι υποδομές στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών - βιομηχανικών πάρκων; Τι ρόλο, οι βελτιώσεις που αναμένεται να γίνουν στις υποδομές της πόλης;

Τα επιχειρηματικά πάρκα ανήκουν στο σύνολο των ΟΥΜΕΔ και εξ ορισμού προορίζονται για την προώθηση, διευκόλυνση και ανάπτυξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της παραγωγής.

Οι παραγωγικές δραστηριότητες, ανέκαθεν ήταν απολύτως εξαρτώμενες από την ποιότητα και την πληρότητα των υποδομών της περιοχής εγκατάστασής τους, καθώς αυτές είναι αναγκαίες σε όλα τα στάδια της δραστηριοποίησής τους, από την εισαγωγή των πρώτων υλών, μέχρι την παραγωγική διαδικασία καθαυτή, αλλά και την μετέπειτα προσβασιμότητα στις εγχώριες και μη αγορές για τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων.

Οι υποδομές λοιπόν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που κατ’ εξοχήν εγκαθίστανται εντός επιχειρηματικών πάρκων, άρα συνακολούθως και για την ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρηματικών πάρκων.

Συνεπώς, οι βελτιώσεις που αναμένεται να γίνουν στις υποδομές της πόλης, θα παίξουν αντίστοιχα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Το ότι είναι η Βιομηχανική Περιοχή λίγα μόλις χιλιόμετρα από το άστυ βοηθάει στην ανάπτυξη της;

Η βιομηχανική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αστικό ιστό. Από τη μια, η βιομηχανία βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση πληθυσμού της πόλης, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντίστοιχης ανάπτυξης των υποδομών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Από την άλλη, η ύπαρξη πόλης κοντά στον χώρο δραστηριοποίησης της βιομηχανίας, αποτελεί ελκυστικό παράγοντα και για άλλες επιχειρήσεις, καθώς η πόλη αποτελεί προορισμό για τα παραγόμενα προϊόντα, την πηγή προσωπικού και στελέχωσης των επιχειρήσεων, αλλά και τον τόπο κατοικίας αυτών. Συνεπώς, η εγγύτητα του αστικού περιβάλλοντος και η ποιότητα αυτού, συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής. Θέλει μεγάλη προσοχή η επέκταση τόσο των ΒΙΠΕ όσο και των σχεδίων πόλης για να υπάρχει μια αλληλένδετη συνύπαρξη συνεργειών.

Τι θα είχατε να πείτε σήμερα προς τους θεσμικούς φορείς της πόλης;

Η ΕΤΒΑ, με ένα δίκτυο 29 Βιομηχανικών Περιοχών και Βιομηχανικών Πάρκων σε όλη τη χώρα, είναι ο leader της αγοράς όσον αφορά στη διοίκηση και διαχείριση οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, έχει εισέλθει δυναμικά και σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως: τα logistics parks, μέσω της θυγατρικής ΘΕΚ Α.Ε., η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες δραστηριότητες.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας αλλά και στη γενικότερη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της σε θέματα Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων, η ΕΤΒΑ είναι αφοσιωμένη στην προώθηση της ανάπτυξης του τομέα της βιομηχανίας στην Ελλάδα, με διάθεση συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία μέχρι την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων, με γνώμονα πάντα τις περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές και την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr