NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Τα χαρακτηριστικά του «Άριστου» επενδυτικού σχεδίου στο νέο Πρόγραμμα των ΠΕΠ ΕΣΠΑ

Τα χαρακτηριστικά του «Άριστου» επενδυτικού σχεδίου στο νέο Πρόγραμμα των ΠΕΠ ΕΣΠΑ

Στις 14/1/2013 προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι βασικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας, η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, και η ανάδειξη του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος των περιφερειών της χώρας στους παραπάνω τομείς.

Όλοι εισπράττουμε καθημερινά την ανάγκη της ελληνικής αγοράς για αντεπίθεση στη οικονομική κρίση. Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντικό όπλο αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ, που καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η δυσμενής συγκυρία μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από έξυπνες και καλά σχεδιασμένες κινήσεις. Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, τόσο υφιστάμενοι όσο και εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες, νιώθουν την ανάγκη να απεμπλακούν από την παθογένεια και το αρνητικό κλίμα του παρελθόντος, να αντιδράσουν στην πίεση που τους ασκείται και να απελευθερώσουν υγιείς δυνάμεις για δράση, υλοποιώντας τα νέα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σε αυτήν τους την προσπάθεια το ΕΣΠΑ είναι αρωγός, παρέχοντας σημαντική οικονομική στήριξη, εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο παρόλα αυτά μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία αλλαγών. Άλλωστε, αυτοί που θα αντιδράσουν σωστά στο σήμερα θα πρωταγωνιστήσουν και την επόμενη μέρα!

Οι τομείς δαπανών που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιγραμματικά οι εξής:

 • Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός: Προμήθεια-μεταφορά-εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης).
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας: Αγορά-μεταφορά-εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για τη προστασία του.
 • Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας: Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Λογισμικό: Αγορά λογισμικού.
 • Προβολή-Προώθηση: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, εταιρική ταυτότητα, site.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Μελέτες συμβούλων.
 • Λειτουργικές δαπάνες: Ενοίκια, λογαριασμού ΔΕΚΟ, κλπ (μόνο για νέες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόγραμμα καλύπτει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που μπορούν να επιδοτηθούν, στρέφοντας πολλές επιχειρήσεις στις αντίστοιχες επενδυτικές κινήσεις που θα αναβαθμίσουν τη μελλοντική τους λειτουργία.

Ποια όμως είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν υψηλή ποιότητα σε ένα υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο και επηρεάζουν θετικά την αξιολόγηση και κατ' επέκταση την τελική έγκριση χρηματοδότησής του;

Το ερώτημα αυτό είναι κρίσιμο και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις εταιρείες, καθώς σε κάθε περίπτωση το υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσουν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές κατευθύνσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια, βάσει του σχετικού οδηγού του προγράμματος.

Ανάλογα με το αν πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση ή αν πρόκειται για νέα / υπό σύσταση επιχείρηση, η «συνταγή» για ένα πετυχημένο επενδυτικό σχέδιο, από πλευράς βαθμολογίας για έγκριση, περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες:

Α) Για υφιστάμενες επιχειρήσεις (που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας):

Η αξιολόγηση του υποψήφιου επενδυτικού σχεδίου, δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τα στοιχεία και τις προοπτικές της νέας επένδυσης, αλλά και τα δεδομένα της μέχρι τώρα πορείας της εταιρείας.

Οι επενδύσεις που έχει κάνει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια καθώς και η ηλικία του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού λαμβάνονται θετικά υπόψη.

Θετικό αντίκτυπο έχουν επίσης το επίπεδο σπουδών, η επαγγελματική εμπειρία και η υψηλού επίπεδου κατάρτιση (σεμινάρια) των στελεχών της εταιρείας.

Τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην εταιρεία καθώς και η ανάπτυξη Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αυξάνουν τη βαθμολογία του υποψήφιου σχεδίου.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τα κρίσιμα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι ο ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) και οι πωλήσεις εξωτερικού (ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών).

Από την άλλη μεριά, θετική επίδραση στην αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου έχει η υιοθέτηση νέων καινοτόμων χαρακτηριστικών στη λειτουργία της εταιρείας, όσον αφορά σε α) προσφερόμενα προϊόντα / υπηρεσίες, β) χρησιμοποιούμενες διαδικασίες, γ) marketing, δ) οργάνωση της εταιρείας.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω του επενδυτικού σχεδίου επίσης λαμβάνεται θετικά υπόψη στην αξιολόγηση, με έμφαση στην εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην αύξηση της εξωστρέφειας, στη μείωση του μοναδιαίου κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας – εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος / υπηρεσίας της εταιρείας.

Όμως και η συνολική πορεία του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο (στον οποίο αντιστοιχεί η επένδυση) παίζει ρόλο στην αξιολόγηση του σχεδίου. Οι επενδύσεις σε κλάδους με αυξητικό ρυθμό μεγέθυνσης του κύκλου εργασιών τους τα τελευταία τρία χρόνια, επιδοτούνται βαθμολογικά.

Οι περιφερειακές προτεραιότητες ανά περιφέρεια (όπως αυτές έχουν οριστεί στον οδηγό του προγράμματος) και η συνάφεια τους με τα ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου, παίζουν επίσης ρόλο στην αξιολόγηση. Τα ΚΑΔ της υψηλής περιφερειακής προτεραιότητας βαθμολογούνται με υψηλή βαθμολογία.

Τέλος, αξιολογούνται θετικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την αύξηση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας.

Β) Για νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις (με έναρξη μετά την 1/1/2010):

Στην αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για μια νέα / υπό σύσταση εταιρεία έχει θετική επίδραση το επίπεδο σπουδών, η επαγγελματική εμπειρία και η υψηλού επίπεδου κατάρτιση (σεμινάρια) των στελεχών της εταιρείας.

Επίσης, σημαντική είναι η υιοθέτηση καινοτόμων χαρακτηριστικών στη λειτουργία της εταιρείας, όσον αφορά σε α) προσφερόμενα προϊόντα / υπηρεσίες, β) χρησιμοποιούμενες διαδικασίες, γ) marketing, δ) οργάνωση της εταιρείας.

Οι περιφερειακές προτεραιότητες ανά περιφέρεια (όπως αυτές έχουν οριστεί στον οδηγό του προγράμματος) και η συνάφεια τους με τα ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου, παίζουν επίσης ρόλο στην αξιολόγηση. Τα ΚΑΔ της υψηλής περιφερειακής προτεραιότητας βαθμολογούνται με υψηλή βαθμολογία.

Τέλος, αξιολογούνται θετικά, και για τις νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις, τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την αύξηση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 211.01.26.698 ή στο email vfotop@hft.gr

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr