NEWSFLASH...
ανάγνωση

Τα 7 πλεονεκτήματα των ασφαλισμένων επιχειρήσεων από την Εθνική Ασφαλιστική

Τα 7 πλεονεκτήματα των ασφαλισμένων επιχειρήσεων από την Εθνική Ασφαλιστική

Αστικές, Επαγγελματικές Ευθύνες και Χρηματοοικονομικοί Επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες κινδύνων που καλούνται να εστιάσουν ειδικά οι ΜμΕ μία και λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν διαθέτουν πόρους για να καλύψουν τις απώλειες που δυνητικά θα αντιμετωπίσου σε περίπτωση ζημιάς.

Η αναγνώριση των κινδύνων είναι το Α και Ω για να μπορέσει μία ΜμΕ να προστατευθεί τονίζουν σε συνέντευξη τους στο epixeiro.gr οι Τηλέμαχος Λευθεριώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Αναλήψεων Επιχειρηματικών Κινδύνων Πυρός Λοιπής Ελλάδας και Μιχάλης Κολέτσος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αναλήψεων Αστικής Ευθύνης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις ΜμΕ;

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να ομαδοποιήσει κανείς τους κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι Επιχειρήσεις. Μπορούμε να διακρίνουμε κινδύνους από την λειτουργία μιας επιχείρησης, κινδύνους που απειλούν την περιουσία, κινδύνους αστικής κι επαγγελματικής ευθύνης αλλά και χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους. Από το σύνολο των κινδύνων, πολλοί είναι ασφαλίσιμοι και δύνανται να καλυφθούν μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ειδικά μια μικρομεσαία επιχείρηση, λόγω μεγέθους, δεν θα μπορέσει εύκολα να αντιμετωπίσει με ίδια κεφάλαια την επέλευση ενός κινδύνου, οπότε η διασφάλισή της μέσω της ασφαλιστικής σύμβασης κρίνεται επιτακτική.

Η αναγκαιότητα αναγνώρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, καθώς και η στόχευση στις ενέργειες που απαιτούνται για το καθορισμό της στρατηγικής διαχείρισής τους και τον μετριασμό των επιπτώσεων τους, έχει γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη και αποτελεί βασική και θεμελιώδη δράση στις διαδικασίες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Παράθεση - epixeiro.gr

Μια μικρομεσαία επιχείρηση, λόγω μεγέθους, δεν θα μπορέσει εύκολα να αντιμετωπίσει με ίδια κεφάλαια την επέλευση ενός κινδύνου

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως λόγω της φύσεως και των χαρακτηριστικών τους δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για να ανταποκριθούν άμεσα στους κινδύνους που τις περιβάλλουν, οι απώλειες που δυνητικά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν είναι μεγάλες.

Μια απλή κατηγοριοποίηση των εν λόγω κινδύνων είναι η εξής:

 • Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι που προκύπτουν από τη μεταβλητότητα της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου (επιτόκια κ.ά.)
 • Λειτουργικοί Κίνδυνοι στους οποίους εντάσσεται κάθε είδος κινδύνου που οφείλεται/προκύπτει σε/από τη λειτουργία της επιχείρησης ακόμα και αν το αίτιο είναι εξωγενές όπως ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων λόγω κακόβουλης παραβίασης των μηχανογραφικών συστημάτων.
 • Κίνδυνοι αγοράς που προκύπτουν από τις αλλαγές στις συνθήκες του ανταγωνισμού, βιομηχανικές/τεχνολογικές εξελίξεις, μεταβολή στις τιμές ενέργειας/κόστος Α΄ ύλης κ.ά.
 • Στρατηγικοί Κίνδυνοι που προέρχονται από τις αλλαγές στην αγορά εν γένει (προτιμήσεις καταναλωτών, εισαγωγή νέου προϊόντος κ.ά.)
 • Κίνδυνοι συνυφασμένοι με το θεσμικό πλαίσιο (Compliance) και τις αλλαγές στην Νομοθεσία (π.χ. εφαρμογή GDPR, αλλαγές σε εργατική & φορολογική νομοθεσία) αλλά και πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης
 • Κίνδυνοι που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα

Εφόσον μια επιχείρηση ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων που περιβάλλουν τη κάθε πτυχή λειτουργίας της, οφείλει προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της να προχωρήσει σε ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισής τους είτε μέσω ιδίας κράτησης είτε μέσω μετακύλισης/ασφάλισής τους.

Γιατί μία επιχείρηση πρέπει να ασφαλίσει τις ευθύνες της. Ποιοι οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί κίνδυνοι που απειλούν την μακροβιότητα της;

Τα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης προσφέρουν κάλυψη έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης.

Η ασφάλιση των ευθυνών που προκύπτουν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία παρέχει και εξασφαλίζει στην ίδια την επιχείρηση βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ρευστότητα και τελικά την ικανότητα επίτευξης των στόχων της.

Παράθεση - epixeiro.gr

Τα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης προσφέρουν κάλυψη έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών

Τα πλεονεκτήματα μεταξύ άλλων που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που ασφαλίζονται είναι:

 1. δυνατότητα εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων μέσω σύναψης ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης προϊόντος
 2. δυνατότητα αύξησης συνεργασιών με ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις μέσω ασφαλιστηρίων γενικής αστικής ευθύνης, επαγγελματικής ευθύνης και αστικής ευθύνης προϊόντος
 3. δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υποδομών/αναπτυξιακά έργα μέσω σύναψης ασφαλιστηρίων γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης
 4. διαχείριση απαιτήσεων αλλά και υποχρέωση υπεράσπισης έναντι καλυπτόμενων αξιώσεων μέσω ασφαλιστηρίων ευθύνης Μελών Διοικητικών Συμβουλίου και Επαγγελματικής Ευθύνης
 5. δυνατότητα συνέχισης των καθημερινών δραστηριοτήτων τους ακόμα και σε εξαιρετικά έκτακτες καταστάσεις, όπως η αδυναμία λειτουργίας κατόπιν επίθεσης των IT συστημάτων από hackers, μέσω των εργαλείων που παρέχουν τα ασφαλιστήρια ευθύνης (crisis management tools)
 6. δυνατότητα συμμόρφωσης με τις μεταβολές στη νομοθεσία
 7. δυνατότητα αντιμετώπισης απαιτήσεων τρίτων από την καθημερινή λειτουργία του χώρου όπου δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, αλλά και της συμμετοχής της σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητα και φυσική παρουσία σε χώρους τρίτων

Πώς ασφαλίζονται τα περιουσιακά της στοιχεία. Η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών περιλαμβάνεται στα ίδια προγράμματα;

Τα περιουσιακά στοιχεία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ασφαλίζονται κυρίως μέσω ειδικών προγραμμάτων ασφάλισης που έχουν δημιουργηθεί για να καλύπτουν το είδος της κάθε επιχείρησης. Ανάλογα με την ιδιότητα της κάθε επιχείρησης, αλλά και τις ανάγκες της, προφέρονται «πακέτα» ασφάλισης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πληθώρα καλύψεων έναντι της περιουσίας. Για ειδικούς κινδύνους, υπάρχει πάντα η δυνατότητα ελεύθερης τιμολόγησης, όπου το πλαίσιο κάλυψης διαμορφώνεται πάνω στις ιδιαιτερότητες του κάθε Πελάτη. Οι καλύψεις φυσικών καταστροφών, όπως ενδεικτικά Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι και Παγετό, με ακρογωνιαίο λίθο για την πατρίδα μας την κάλυψη του Σεισμού, παρέχονται συμπληρωματικά σε όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα ασφάλισης, εφόσον ο Πελάτης τις επιλέξει.

Ποιοι είναι οι τρομοκρατικοί κίνδυνοι. Ποια συμβόλαια καλύπτουν τους κινδύνους αυτούς;

Ως τρομοκρατικούς κινδύνους, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε όλους εκείνους τους κινδύνους που συνδέονται υπό την στενή έννοια με την τρομοκρατία (διεθνείς και εγχώριες τρομοκρατικές ομάδες που χρησιμοποιούν βία για να πετύχουν τους στόχους τους) αλλά και υπό την ευρεία έννοια με τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίες, Βανδαλισμούς, Κακόβουλες Ενέργειες κ.ά. Οι καλύψεις αυτές, όπως και οι καλύψεις φυσικών καταστροφών, προσφέρονται συμπληρωματικά σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα ασφάλισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφόσον ο Πελάτης τις επιλέξει.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr