NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Χρηματοδότησεις
ανάγνωση

Έως 100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων

Έως 100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων

Ξεκινούν την Τετάρτη 22 Μαρτίου οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στη Δράση με τίτλο «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Δικαιούχοι – Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

  • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  • Να λειτουργούν νόμιμα
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΕνδεικτικό Μέγιστο Όριο
1Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώροςέως 40%
2Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) [2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός - 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός]έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
3Εξοπλισμός (GREEN)* [3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας - 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας - 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση]έως 50% του Επιχορηγούμενου ΠροϋπολογισμούΔαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
4Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών [4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά,εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικάπρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.- 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.- 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες– Μεταφορά τεχνογνωσίας]έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
5Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
6Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειαςέως 20.000€
7Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςέως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
8Τεχνικές Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
9Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά Οχήματα) έως 50.000€Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
10Δαπάνες Προσωπικού - Μισθολογικό κόστος (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)έως 45.000€
11Έμμεσες δαπάνες7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός – Διάρκεια Υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης

Περιφέρειες(1) Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις(2) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1)(3) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1 με υλοποίηση δαπανών «ΠράσινηςΜετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20%του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ(4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας40%60%50%50%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HFT Consultants στο τηλ 2106565400 ή μέσω mail στο info@hft.gr.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr