NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Τα μεγάλα βαρίδια των Ασφαλιστικών, τι αλλάζει στην καθημερινότητά τους

Τα μεγάλα βαρίδια των Ασφαλιστικών, τι αλλάζει στην καθημερινότητά τους

Πολύ μεγάλες αλλαγές και πολλά βάρη θα μετρήσει το 2023 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι ασφαλιστικές δηλώνουν πρόθυμες να τις υιοθετήσουν, συνάμα φοβούνται το μέλλον γιατί ανησυχούν για την τροπή των εξελίξεων.

Οι μεγάλες αυτές αλλαγές, ακούν στο όνομα ΔΠΧΑ-17 ή IFRS-17. Και, αν και μπορεί να εντείνουν τα προβλήματα αντί να τα αμβλύνουν, στόχο έχουν την πληροφόρηση των επενδυτών, την επιμέτρηση των συμβολαίων, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την ενίσχυση της διαδικασίας σύγκρισης οικονομικών μεγεθών.

Τρεις παράμετροι για το επιτόκιο προεξόφλησης

Τα νέα λογιστικά πρότυπα καθορίζουν τρεις παραμέτρους για το επιτόκιο προεξόφλησης ταμειακών ροών: 1ον να εκφράζει την χρονική αξία του χρήματος, 2ον να συμφωνεί με τα τρέχουσες αξίες της αγοράς, 3ον να εξαιρούνται από τις τιμές της αγοράς οι παράγοντες που δεν αντικατοπτρίζονται στις ταμειακές ροές. Με την ολοκλήρωση της μετάβασης στα νέα λογιστικά πρότυπα αφενός οι ασφαλιστικές θα γνωρίζουν τι κέρδος θα βγάλουν από μία ασφαλιστική σύμβαση, ενώ για κάποιες ασφαλιστικές θα αλλάξει η εικόνα των ίδιων κεφαλαίων, κάτι το οποίο μπορεί να επιδράσει στον τρόπο που γίνεται η μόχλευση των ίδιων κεφαλαίων.

Στόχος των λογιστικών προτύπων είναι η πληροφόρηση των επενδυτών, η επιμέτρηση των συμβολαίων, η ενίσχυση της διαδικασίας σύγκρισης οικονομικών μεγεθών. Η σύνθετη, ωστόσο, διαδικασία που απαιτείται, μπορεί να εντείνει αντί να αμβλύνει τα προβλήματα, καθώς οι επενδυτές μπορεί να μην γνωρίζουν το πώς λειτουργεί το πρότυπο, ή να μην είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τα οικονομικά μεγέθη.

Τρεις απαντήσεις από την Kleopas Alliott

Το epixeiro.gr στο πλαίσιο της έρευνας που κάνει για τα νέα λογιστικά πρότυπα ΔΠΧΑ17 επικοινώνησε αρχικά με την Kleopas Alliott και τον Γιάννη Κλεώπα ιδρυτή της εταιρείας θέτοντας τρεις ερωτήσεις : 1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των IFRS 17. 2. Τι αλλαγές αναμένονται. 3 Ποια είναι τα οφέλη

Τα βασικά χαρακτηριστικά των IFRS 17

Σύμφωνα με τον Γιάννη Κλεώπα, ο IFRS 17 σχεδιάστηκε για να επιτύχει τον στόχο μιας συνεπούς και βασισμένης σε αρχές λογιστικής απεικόνισης των ασφαλιστικών συμβάσεων. Το νέο αυτό πρότυπο απαιτεί την μέτρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε τρέχουσες ανταποδοτικές αξίες ώστε να δώσει μια ομοιόμορφη προσέγγιση αποτίμησης στην παρουσίαση των ασφαλιστικών συμβάσεων στις οικονομικές καταστάσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Αλλαγές που φέρνουν στις ασφαλιστικές και στην καταμέτρηση των ασφαλίστρων

Γενικά μπορεί να πει κανείς, αναφέρει ο κος Κλεώπας πως με την εφαρμογή του προτύπου αυτού παρουσιάζεται το αποτέλεσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των ασφαλιστικών εσόδων) χωριστά από τα έσοδα και τα έξοδα της ασφαλιστικής επιχείρησης ως οικονομικής μονάδας.

Ειδικότερα, το πρότυπο μετρά είτε με το ένα γενικό μοντέλο είτε με μια απλοποιημένη έκδοση αυτού τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές συμβάσεις.

Προσθέτει, πως το μοντέλο ορίζεται, έτσι ώστε κατά την αρχική αναγνώριση της ασφαλιστικής υποχρέωσης ένας ασφαλιστικός οργανισμός πρέπει να μετρήσει για μια ομάδα ασφαλιστικών συμβάσεων, το ποσό των ταμειακών ροών εκπλήρωσης υποχρεώσεων (γνωστό ως FCF), οι οποίες περιλαμβάνουν σταθμισμένες εκτιμήσεις πιθανότητας των μελλοντικών ταμειακών ροών, (προσαρμογή απαραίτητη για τον υπολογισμό της αξία του χρήματος στον χρόνο – γνωστό ως TVM), τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με αυτές τις μελλοντικές ταμειακές ροές, την προσαρμογή του μη οικονομικού κινδύνου καθώς και το περιθώριο κέρδους, (γνωστό ως CSM).

Κατά συνέπεια το συνολικά μεταφερόμενο ποσό μιας ομάδας ασφαλιστικών συμβάσεων στο τέλος κάθε περιόδου μέτρησης (χρήσεως - έτος ή και λιγότερο) είναι το άθροισμα της υποχρέωσης (συνολική ευθύνη) για την υπολειπόμενη κάλυψη και η υποχρέωση για αποζημιώσεις. Η ευθύνη για την εναπομένουσα κάλυψη περιλαμβάνει το FCF που σχετίζεται με τις μελλοντικές υπηρεσίες και το CSM του συνόλου των ασφαλιστικών συμβάσεων υπό εξέταση κατά την επιλεχθείσα καταληκτική ημερομηνία. Η υποχρέωση για τις αποζημιώσεις που υποβλήθηκαν μετράται ως η FCF που σχετίζεται με τις προηγούμενες υπηρεσίες που διατίθενται στο σύνολο των συμβάσεων κατά την καταληκτική ημερομηνία.

Μια επιχείρηση μπορεί να απλοποιήσει τη μέτρηση της υποχρέωσης για την εναπομένουσα κάλυψη μιας ομάδας ασφαλιστικών συμβολαίων χρησιμοποιώντας την προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρων υπό προϋποθέσεις.

Το όφελος για τις ασφαλιστικές ή οι επιπτώσεις

Το κυρίως όφελος , υπογραμμίζει είναι για τον κλάδο πως θα διευκολυνθεί η σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των συναφών κλάδων.

Αυτό που αλλάζει στην καθημερινότητα κι αποτελεί μεγάλη αλλαγή για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ο όγκος και ο τρόπος διαχείρισης δεδομένων καθώς κι η οικονομική παρουσίαση των μεγεθών.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr