NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Διεθνή
ανάγνωση

Η Κομισιόν λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Η Κομισιόν λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα, 13 Ιουνίου, μια νέα δέσμη μέτρων για την αξιοποίηση και την ενίσχυση των θεμελίων του ενωσιακού πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία έως το 2050 προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πολλές εταιρείες και επενδυτές έχουν ήδη ξεκινήσει την πορεία τους προς τη βιωσιμότητα, όπως μαρτυρεί το αυξανόμενο μέγεθος των βιώσιμων επενδύσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις κατά τη μετάβαση αυτή, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης και αναφοράς.

Ως εκ τούτου, στόχος της σημερινής δέσμης μέτρων είναι να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση εξακολουθεί να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ιδιωτική χρηματοδότηση έργων και τεχνολογιών μετάβασης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προσθέτει πρόσθετες δραστηριότητες στην ταξινομία της ΕΕ και προτείνει νέους κανόνες για τους παρόχους περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) αξιολογήσεων, οι οποίοι θα αυξήσουν τη διαφάνεια στην αγορά βιώσιμων επενδύσεων. Η δέσμη μέτρων έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση λειτουργεί για τις εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μετάβασή τους στη βιωσιμότητα. Έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει ευκολότερη τη χρήση του πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η δέσμη μέτρων λεπτομερώς:

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ.

Η ταξινομία της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ και σημαντικό εργαλείο διαφάνειας της αγοράς που βοηθά τις άμεσες επενδύσεις στις οικονομικές δραστηριότητες που είναι περισσότερο αναγκαίες για την πράσινη μετάβαση.

Η Κομισιόν ενέκρινε ένα νέο σύνολο κριτηρίων ταξινόμησης της ΕΕ για τις οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους μη κλιματικούς περιβαλλοντικούς στόχους, και συγκεκριμένα:

  • Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων.
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
  • Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης.
  • Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Για να συμπληρωθεί αυτό, η Κομισιόν ενέκρινε στοχευμένες τροποποιήσεις της κατ' εξουσιοδότηση πράξης της ταξινομίας της ΕΕ για το κλίμα, οι οποίες θα επεκταθούν σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι στιγμής, ιδίως στους τομείς της μεταποίησης και των μεταφορών. Η συμπερίληψη περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων, που καλύπτουν και τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους και, κατά συνέπεια, περισσότερους οικονομικούς τομείς και επιχειρήσεις, θα αυξήσει τη χρηστικότητα και τις δυνατότητες της ταξινομίας της ΕΕ όσον αφορά την κλιμάκωση των βιώσιμων επενδύσεων στην ΕΕ.

Τα κριτήρια βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις συστάσεις της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, που δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2022. Η Κομισιόν ενέκρινε επίσης τροποποιήσεις της κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τις δημοσιοποιήσεις της ταξινομίας της ΕΕ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης για τις πρόσθετες δραστηριότητες.

Πρόταση κανονισμού για τους παρόχους αξιολογήσεων ΠΚΔ (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση)

Οι αξιολογήσεις ΠΚΔ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς παρέχουν πληροφορίες στους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά, για παράδειγμα, με τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνων για παράγοντες ΠΚΔ.

Η αγορά αξιολογήσεων ΠΚΔ πάσχει, επί του παρόντος, από έλλειψη διαφάνειας και η Κομισιόν προτείνει κανονισμό για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των δραστηριοτήτων αξιολόγησης ΠΚΔ. Νέες οργανωτικές αρχές και σαφείς κανόνες για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων θα αυξήσουν την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων των παρόχων αξιολόγησης ΠΚΔ.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα επιτρέψουν στους επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με βιώσιμες επενδύσεις. Επιπλέον, η πρόταση θα απαιτεί οι πάροχοι αξιολόγησης ΠΚΔ που παρέχουν υπηρεσίες σε επενδυτές και εταιρείες στην ΕΕ να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίζεται επίσης η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών και των ελέγχων τους με στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς.

Ενίσχυση της χρηστικότητας

Επιπλέον, η Κομισιόν παρουσιάζει επισκόπηση των πρόσφατων μέτρων και εργαλείων που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων εφαρμογής και ζητημάτων που τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι τάσεις έγκαιρης υποβολής εκθέσεων δείχνουν ότι οι εταιρείες σε όλους τους βασικούς οικονομικούς τομείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την ταξινομία της ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για μετάβαση. Για παράδειγμα, η φετινή αρχική υποβολή εταιρικής ταξινομίας δείχνει ενθαρρυντικές τάσεις μεταξύ μεγάλων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών, με πολλές από αυτές να αναφέρουν αυξανόμενες τιμές ευθυγράμμισης με την ταξινομία, ιδίως όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους.

Ως πρώτο βήμα, η Κομισιόν ανέπτυξε πρόσφατα μια σειρά στοχευμένων μέτρων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της χρηστικότητας των κανόνων και την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μερών κατά την εφαρμογή τους. Η Κομισιόν δημοσιεύει επίσης τον οδηγό χρήσης της ταξινομίας της ΕΕ, ένα έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την ταξινομία για μη εμπειρογνώμονες. Η στήριξη των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα στην εφαρμογή της ταξινομίας και του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την Κομισιόν στο μέλλον.

Χρηματοδότηση μετάβασης

Η σημερινή δέσμη μέτρων καταδεικνύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το νομικό πλαίσιο της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της μετάβασης. Οι σημερινές συστάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της μετάβασης αποσκοπούν στην παροχή καθοδήγησης, καθώς και πρακτικών παραδειγμάτων για τις επιχειρήσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αποσκοπούν στο να καταδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διάφορα εργαλεία του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ σε εθελοντική βάση για τη διοχέτευση επενδύσεων στη μετάβαση και τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της μετάβασης, όχι μόνο για τις εταιρείες που διαθέτουν ήδη ισχυρές επιδόσεις βιωσιμότητας, αλλά και για εκείνες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία εκκίνησης, με αξιόπιστα σχέδια ή στόχους για τη βελτίωση των επιδόσεών τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Αναγνωρίζει επίσης ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που χρήζουν επίλυσης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr