NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Χρηματοδότησεις
ανάγνωση

Όλα τα «ανοικτά» και αναμενόμενα προγράμματα για επιχορήγηση Επιχειρήσεων

Όλα τα «ανοικτά» και αναμενόμενα προγράμματα για επιχορήγηση Επιχειρήσεων

Το epixeiro.gr σε συνεργασία με την HFT Consultants σας παρουσιάζει όλα τα ανοικτά και αναμενόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που παρέχονται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Αποτελείται από τις εξής δύο Δράσεις:

Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για τις δύο Δράσεις έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η έναρξη Υποβολής Αιτήσεων έχει ξεκινήσει από 22 Μαρτίου.

Χρηματοδοτούνται:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (Green)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας - ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Υπενθυμίζεται ότι για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%. Επίσης, για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%. Παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. και ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αποτελείται από τις εξής τρεις Δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 5 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 9 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι υποβολές των αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις τρεις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ είναι ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής.

Χρηματοδοτούνται Δαπάνες Εξοπλισμού, Λογισμικού, Παροχής Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Δράση «Ενίσχυση και Λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων»

Τον Σεπτέμβριο του 2023 αναμένεται η προκήρυξη της νέας Δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση και Λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000€. Η Δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αναγκαία αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα συμβάλουν και στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα και προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€. Θα χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση «Ενίσχυση και Λειτουργία νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Τον Σεπτέμβριο του 2023 αναμένεται η προκήρυξη της νέας Δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση και Λειτουργία νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000€. Η Δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην τουρισμού) προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν τους παρακάτω τομείς

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€ στο τομέα της μεταποίησης και από 15.000€ έως 100.000€ στο τομέα του Εμπορίου και των υπηρεσιών. Θα χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HFT Consultants στο τηλ 2106565400 ή μέσω mail στο info@hft.gr.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr