NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα φτάσει στα 2,7 τρισ. δολάρια το 2023 λόγω της ανοικτής ροής δεδομένων

Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα φτάσει στα 2,7 τρισ. δολάρια το 2023 λόγω της ανοικτής ροής δεδομένων

Μόνο η σχέση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης αξίζει περίπου 7,1 τρισ. δολάρια και η ψηφιακή ενεργοποίηση αναμένεται να τροφοδοτήσει το 70% της νέας οικονομικής ανάπτυξης κατά την επόμενη δεκαετία.

Η Salesforce, κυκλοφόρησε την τρίτη έκθεση Data Beyond Borders 3.0 στην οποία αναλύεται το άνοιγμα των οικονομιών της G20 στις διασυνοριακές ροές δεδομένων, καθώς και συστάσεις πολιτικής για την περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων.

Η έκθεση δείχνει ότι οι χώρες που υιοθετούν την ανοικτή διασυνοριακή ροή δεδομένων αποκομίζουν οικονομικό όφελος: το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 45 φορές κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023.

Όταν τα δεδομένα διακινούνται διασυνοριακά, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, βελτιώνονται οι ευκαιρίες για τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις μιας χώρας-συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων- και επηρεάζεται θετικά η συνολική οικονομία.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι οικονομίες της G20 έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ροής δεδομένων. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή αποκαλύπτει επίσης ένα οικονομικό χάσμα μεταξύ των χωρών που υιοθετούν πολιτικές ανοικτής διαβίβασης δεδομένων και εκείνων που δεν το κάνουν.

Μόνο η σχέση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης αξίζει περίπου 7,1 τρισεκατομμύρια δολάρια και η ψηφιακή ενεργοποίηση αναμένεται να τροφοδοτήσει το 70% της νέας οικονομικής ανάπτυξης κατά την επόμενη δεκαετία. Η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων αναμένεται να τριπλασιαστεί σε 780 exabyte τον μήνα έως το 2026, γεγονός που υποδηλώνει την αύξηση του όγκου των δεδομένων που διαβιβάζονται διεθνώς.

Υπάρχει σαφές χάσμα μεταξύ ώριμων και αναδυόμενων ψηφιακών οικονομιών, με ορισμένες οικονομίες να σημειώνουν σταθερά βαθμολογία κάτω από τον μέσο όρο των G20, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την προώθηση ανοικτών ψηφιακών οικονομιών. Οι ψηφιακές οικονομίες με ευνοϊκές πολιτικές και ρυθμίσεις για τα δεδομένα είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές, με θετική συσχέτιση μεταξύ του ανοίγματος των ροών δεδομένων και των οικονομικών δεικτών.

Ο Δείκτης Διασυνοριακών Ροών Δεδομένων (CBDFI) αξιολογεί τις ρυθμιστικές διαστάσεις που επηρεάζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και παρέχει κατατάξεις για τις οικονομίες της G20, αναδεικνύοντας τους ηγέτες, τις συνεπείς επιδόσεις, τις δυνατότητες βελτίωσης και την ανάγκη για πρόοδο. Ορισμένες οικονομίες έχουν παρουσιάσει βελτιώσεις στις βαθμολογίες τους στο CBDFI λόγω μεταρρυθμίσεων και κανονισμών που υποστηρίζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων. Η ανάλυση συσχέτισης υποδεικνύει θετική σχέση μεταξύ των βαθμολογιών CBDFI και βασικών οικονομικών δεικτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απρόσκοπτες ροές δεδομένων συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες σε μια ψηφιοποιημένη παγκόσμια οικονομία.

Τι συνιστά η Έκθεση

Προώθηση της σύγκλισης και της διαλειτουργικότητας της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου.

  • Η ποικιλομορφία κανονιστικών διατάξεων αποτελεί σημαντική πρόκληση για την αποτελεσματική διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της ποικιλομορφίας των νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, γεγονός που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και θα προωθήσει τη μεγαλύτερη συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω όσον αφορά τις αρχές και τα πρότυπα για την πρόσβασή τους σε δεδομένα που κατέχουν εταιρείες και οργανισμοί στο cloud.

Επέκταση των Συμφωνιών Ψηφιακής Οικονομίας, με διασυνοριακές διατάξεις για τα δεδομένα.

  • Οι διεθνείς συμφωνίες για τη διευκόλυνση της κανονιστικής πρόσβασης σε δεδομένα σε διασυνοριακό επίπεδο έχουν επεκταθεί. Αρκετές οικονομίες της G20 έχουν επίσης αναλάβει δεσμεύσεις σε Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) για την προώθηση της ελεύθερης ροής δεδομένων και τον περιορισμό των μέτρων εντοπισμού δεδομένων.

Να καταστεί το πλαίσιο ανταλλαγής αξιόπιστων δεδομένων ως προεπιλογή

Τα μέλη της G20 και της G7 έχουν υιοθετήσει την ελεύθερη ροή δεδομένων με εμπιστοσύνη (DFFT) και την έχουν ενσωματώσει σε πολυάριθμες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) χρησιμοποιεί τις αρχές του για να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους παγκόσμιους κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών υπηρεσιών

Οι κυβερνητικές πολιτικές για τη στήριξη των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να συνοδεύονται από κανονισμούς που επιτρέπουν και διευκολύνουν τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων.

Η κυριαρχία των δεδομένων πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένη κι εντός καθορισμένου πεδίου εφαρμογής

Δεν υπάρχει σαφής, διεθνώς συμφωνημένος ορισμός της κυριαρχίας των δεδομένων, ούτε κάποιος συντονισμένος τρόπος για την πλαισίωσή της μέσω πολιτικών ή κανονισμών. Οι οικονομίες της G20 θα πρέπει να υιοθετήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τη διαχείριση της ψηφιακής κυριαρχίας, επιτρέποντας παράλληλα ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν εξωεδαφικά.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr