NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Δημόσια Διοίκηση
ανάγνωση

ΡΑΑΕΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με μίσθωση σε 20 Ιδιώτες Συνεργάτες

ΡΑΑΕΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με μίσθωση σε 20 Ιδιώτες Συνεργάτες

​Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με μίσθωση σε είκοσι (20) Ιδιώτες Συνεργάτες απευθύνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).​

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση με το νόμο 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής επιστολής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ/2018/2001 και 20019/944- Ειδικότερες διατάξεις για – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄78/28-3-2023), διευρύνθηκε το αντικείμενο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της ανατέθηκε ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία θεμάτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Συναφώς μετονομάστηκε σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

Σε συνέχεια της εκδόσεως του νέου Οργανισμού της Αρχής με την υπ΄ αριθμ. 119/2023 απόφαση Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (ΦΕΚ Β’ 5408/11-9-23), της επικαιροποίησης του ψηφιακού της Οργανογράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022, και λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ έγκρισης κίνησης διαδικασιών για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι (20) άτομα ως Ειδικούς Επιστήμονες με αρ. πρωτ. Φ.ΕΓΚΡ/13/20241/20.2.2024, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με μίσθωση σε είκοσι (20) Ιδιώτες Συνεργάτες προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη λειτουργία των νεοσύστατων Υπηρεσιών των θεματικών κλάδων Υδάτων και Αποβλήτων, μέχρις ότου καταστεί εφικτή η στελέχωση των νέων κλάδων με τακτικό προσωπικό κατόπιν έκδοσης προκηρύξεως και διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 5043/2023.

Ειδικότερα, δώδεκα (12) εκ των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών αφορούν σε ειδικότητες Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Θετικών Επιστημών (2 ΕΕΠ Πολιτικοί Μηχανικοί, 3 ΕΕΠ Χημικοί Μηχανικοί, 2 ΕΕΠ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 1 ΕΕΠ Χημικός, 4 ΕΕΠ Μηχανικοί Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι) και οκτώ (8) εκ των ανωτέρω Συνεργατών αφορούν σε ειδικότητες Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού οικονομικών επιστημών.

Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες αφορά στην εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη λειτουργίας των νεοσύστατων υπηρεσιών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. στους κλάδους Υδάτων και Αποβλήτων, και ειδικότερα στην υποστήριξη της Αρχής στον έλεγχο, ρύθμιση και εποπτεία θεμάτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 έως 16 του ν. 5037/2023.

Το έργο των Ιδιωτών Συνεργατών εκτελείται στην έδρα της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επί της οδού Πειραιώς 132, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Ο ακριβής χρόνος απασχόλησής τους θα καθορίζεται στις συμβάσεις ανάθεσης μίσθωσης έργου που θα υπογράψουν με την Ρ.Α.Α.Ε.Υ., τηρουμένου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Αρχής.

Α. Περιγραφή Απαιτούμενων Προσόντων Ιδιωτών Συνεργατών

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ιδιώτες Συνεργάτες με εξειδίκευση στους τομείς των υδάτων και αποβλήτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα:

α) Πτυχίο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής σε ειδικότητες Θετικών Επιστημών (Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί, Μηχανικοί Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι) και Οικονομικών Επιστημών.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α για την ισοτιμία τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας.

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές πεδίο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής στους τομείς υδάτων και αποβλήτων. Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ/ πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου προβλέπεται.

δ) Εργασιακή εμπειρία στους τομείς των υδάτων και αποβλήτων θα συνεκτιμάται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τέλος, πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες κατά το γένος (ομογενείς) ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Β. Περιεχόμενα αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία:

1. Βιογραφικό σημείωμα. Στο σώμα του βιογραφικού σημειώματος ή σε διακριτή συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνεται δήλωση του υποψηφίου για την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτει και την εγκυρότητα των εγγράφων που συνυποβάλλει, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr), από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα).

2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

3. Ευκρινή αντίγραφα των πτυχίων και εγγράφων που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή (το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης) στη διεύθυνση Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 54 και ειδικότερα στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@raaey.gr, από τις 28/02/2024 έως και τις 18/03/2024.

Γ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κριτήριο την εξειδίκευση στα συγκεκριμένα αντικείμενα αρμοδιοτήτων των κλάδων Υδάτων και Αποβλήτων της Αρχής, τις γνώσεις, την εργασιακή εμπειρία και την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων και την ετοιμότητά τους προς υποστήριξη του έργου της Αρχής με συνεργατικότητα και αποτελεσματικότητα.

Προς τούτο, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους Υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι θα καταθέσουν, ή/και που προκύπτουν από αυτά, αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του Υποψηφίου / των Υποψηφίων για την πρόσληψή του/τους στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. . Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν

διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε τρίτους, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους Υποψηφίους και θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της Παρούσας, θα διατηρούνται για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπότε και θα διαγράφονται.

Δ. Όλες οι αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων και θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από ΝΠΔΔ την επαλήθευση της γνησιότητας των στοιχείων που υποβάλλονται. Ως αίτηση θεωρείται το συνοδευτικό κείμενο του βιογραφικού σημειώματος ή και το ίδιο το βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλεται και πρέπει να φέρει σήμανση για το γνήσιο της υπογραφής.

Ε. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (www.raaey.gr).

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr