NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

"Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το E- learning Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-εκπαιδευτική ενότητα "Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων".

Σκοπός & Στόχοι Μαθήματος

Διερευνώντας τα προγράμματα σπουδών αρκετών ΑΕΙ κατά τη δεκαετία του ’90 διαπιστώνεται ότι σε πολύ λίγα Τμήματα η Διοίκηση Έργων αποτελούσε μέρος του προγράμματος σπουδών. Η δεκαετία 2000-2010 έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα του αντικειμένου, κυρίως εξαιτίας των έργων που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστημα και της επαφής με τις βέλτιστες πρακτικές ξένων εταιρειών που αφύπνισαν τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο ως προς την αναγκαιότητα λήψης γνώσεων από το πρώτο κιόλας πτυχίο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η Διοίκηση Έργων εφαρμόζεται όχι μόνο σε τεχνικά έργα αλλά επίσης, και κυρίως, σε πλήθος άλλων έργων, όπως έργα πληροφορικής, έργα συντήρησης, φαρμακευτικά έργα, κλπ.

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη και πρακτική της Διοίκησης Έργων (Project Management) εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αρχικά, παρουσιάζονται οι γνωστικές περιοχές, οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή μεταξύ υποψηφίων έργων, και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ευθυγράμμισης των στόχων της Διοίκησης Έργων με τη στρατηγική μίας επιχείρησης ή οργανισμού. Κατόπιν, παρουσιάζονται βήμα-βήμα οι περιοχές γνώσης της Διοίκησης Έργων, ξεκινώντας από τη Συνολική Διοίκηση και περνώντας μέσα από τη Διαχείριση των Συμμετόχων, τη Διαχείριση του Φυσικού Αντικειμένου, τη Διαχείριση Χρόνου και Κόστους, τη Διαχείριση Επικοινωνιών και τη Διαχείριση Κινδύνων, σε συνδυασμό με στοιχεία Διαχείρισης Αλλαγών και Διοίκησης Δεδουλευμένης Αξίας. Επιτελείται μία ενδελεχής παρουσίαση και ανάλυση των πλέον αποδεκτών και υιοθετημένων παγκοσμίως εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και προτύπων, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες που υποστηρίζουν την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων. Παράλληλα, εξετάζεται μία επιχειρηματική περίπτωση όπου εφαρμόζονται όλα τα εργαλεία. Οι σπουδαστές αναλύουν την επιχειρηματική περίπτωση, αναπτύσσουν την αντίστοιχη τεκμηρίωση και τις αναφορές (όπως, το καταστατικό του έργου, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το χρονικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων) και παρουσιάζουν την εργασία τους. Το σύνολο του μαθήματος ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και προετοιμάζει τους σπουδαστές για εργασία σε εθνικά ή/και διεθνή έργα.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει / ενθαρρύνει τους σπουδαστές να:

 1. Αντιληφθούν το πώς τοποθετείται το μοντέρνο Project Management στις σύγχρονες επιχειρήσεις, γιατί τα έργα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την επιχειρηματική στρατηγική και πώς τα έργα βοηθούν να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι.
 2. Μάθουν πώς να οργανώνουν και να διοικούν έργα χρησιμοποιώντας παγκοσμίως αποδεκτές, αποτελεσματικές τεχνικές Project Management.
 3. Μάθουν, κατανοήσουν και υιοθετήσουν προσεγγίσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες ώστε να βελτιστοποιούν τα έργα τους από κάθε άποψη, όπως, φυσικό αντικείμενο, χρόνος, κόστος, παραγωγικό δυναμικό, κλπ.
 4. Αποκτήσουν γνώση στις πτυχές επικοινωνίας του Project Management περιλαμβανομένων αρκετών περιοχών, όπως η Διαχείριση Συμμετόχων, η Διαχείριση του Φυσικού Αντικειμένου, η Διαχείριση Κινδύνων, η Διαχείριση Αλλαγών, κλπ.
 5. Κατανοήσουν το συστηματικό, διεργασιο-κεντρικό περιβάλλον του Project Management μαζί με τα συναφή πρότυπα.
 6. Εξασκήσουν το Project Management μέσα από εκτενή εργασία πάνω σε μία επιχειρηματική περίπτωση.
 7. Έλθουν σε επαφή με σύγχρονα λογισμικά Διοίκησης Έργων που επιτρέπουν τον προγραμματισμό, παρακολούθηση, έλεγχο, αναφορά και πρόβλεψη των έργων,
 8. Αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο αντικείμενο και να επιδιώξουν επαγγελματικές ή πρακτικές πιστοποιήσεις.

Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Δημ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περιγραφή Μαθήματος

 1. Εισαγωγή & Πλαίσιο Διοίκησης Έργων (ΔΕ)
 2. Στρατηγικός σχεδιασμός και μέθοδοι επιλογής έργων
 3. Συνολική Διοίκηση του Έργου
 4. Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου (ΦΑ) του Έργου
 5. Διαχείριση Συμμετόχων του Έργου
 6. Διαχείριση Χρόνου του Έργου
 7. Οικονομική Διαχείριση Έργου
 8. Παρακολούθηση και Έλεγχος της Προόδου ενός Έργου
 9. Διαχείριση Επικοινωνιών Έργου
 10. Διαχείριση Κινδύνων Έργου
 11. Διαδικασία Κλεισίματος Έργου

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

 • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
 • Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)

Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ενώ το μάθημα περιλαμβάνει και ατομική άσκηση.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 μήνες (154 ώρες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr.

Δείτε όλα τα σεμινάρια του Προγράμματος εδώ.

Το Πρόγραμμα

Τo Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2008, έχει εκπαιδεύσει περίπου 12.000 συμμετέχοντες, ενώ πάνω από 400 εταιρίες και φορείς το έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση εργαζομένων τους.

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Εξειδικευμένη γνώση σε επίκαιρα και σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα από έμπειρους διδάσκοντες μέσω φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας
 • Ψηφιακό υλικό διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή στη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (ακόμα και μετά τη λήξη του σεμιναρίου)
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες ECTS (για σεμινάρια ή προγράμματα άνω των 50 ωρών)
 • Υψηλοί δείκτες ικανοποίησης από τους αποφοίτους μας που αξιολόγησαν την εκπαιδευτική διαδικασία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
 • Έναρξη τμημάτων 3-4 φόρες ανά ακαδημαϊκό έτος και ευελιξία ολοκλήρωσης της on line εξέτασης εντός έτους από την εγγραφή
 • Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις και καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε συγκεκριμένες ομάδες
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων σεμιναρίων (εκπαιδευτικών ενοτήτων) ή προγράμματος (ομάδας σεμιναρίων)

Προαπαιτούμενα

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση κάποιας εκπαιδευτικής ενότητας αυτές αναγράφονται στο αντίστοιχο syllabus στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τρόπος Παρακολούθησης

To Πρόγραμμα καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). Το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη, ενώ παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Το εκπαιδευτικό υλικό όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμα και video διαλέξεων, τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί.

Τρόπος Εξέτασης - Τίτλοι Σπουδών

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι τουλάχιστον 26 ώρες. Στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και οι μονάδες ECTS (1 μονάδα ανά 26 ώρες)
 • Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι λιγότερο από 26 ώρες Στη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης αναγράφεται μόνο η διάρκεια παρακολούθησης χωρίς μονάδες ECTS.

Ο Οδηγός Σπουδών αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια που εντάσσονται σε επιμέρους προγράμματα. Τίτλος Σπουδών χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, αλλά και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων ίδιου προγράμματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ή οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να επικοινωνούν στο email learnxrh@unipi.gr ή στα τηλέφωνα 6949476064 και 6942262930.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr