NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Διεθνή
ανάγνωση

Οκτώ θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ συνέστησαν νέο διοργανικό φορέα προτύπων δεοντολογίας

Οκτώ θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ συνέστησαν νέο διοργανικό φορέα προτύπων δεοντολογίας
15_05_2024 | 17:14
epixeiro icon Ειδήσεις | Διεθνή

Την ιδρυτική συμφωνία για τη δημιουργία ενός διοργανικού φορέα προτύπων δεοντολογίας στην ΕΕ υπέγραψαν σήμερα οκτώ θεσμικά και άλλα όργανα του μπλοκ σε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μίας κοινής αντίληψης περί ακεραιότητας και δεοντολογίας.

Συγκεκριμένα η συμφωνία υπεγράφη από τα εξής όργανα της ΕΕ:

  • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
  • το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
  • το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
  • το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,
  • την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και
  • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Αποστολή του νέου φορέα θα είναι να αναπτύσσει, να επικαιροποιεί και να ερμηνεύει κοινά ελάχιστα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς, καθώς και να δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα πρότυπα αυτά αποτυπώνονται στους εσωτερικούς κανόνες κάθε υπογράφοντος οργάνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινής αντίληψης περί ακεραιότητας και δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών ελάχιστων δεοντολογικών προτύπων που θα αναπτυχθούν από διοργανικό φορέα.

Ο νέος φορέας αναμένεται να ενισχύσει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Σε έκθεσή του τού 2019 σχετικά με τα πλαίσια δεοντολογίας των μεγαλύτερων θεσμικών οργάνων και φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ, ο εξωτερικός ελεγκτής της είχε συστήσει την ανάληψη δράσης σε αυτή την κατεύθυνση.

Αν και η αρχική πρόταση υποβλήθηκε από την Επιτροπή, η πρωτοβουλία έχει τις ρίζες της στην έκθεση που δημοσίευσε το ΕΕΣ το 2019, στην οποία διατυπώθηκε σύσταση για βελτίωση των πλαισίων δεοντολογίας των ελεγχθέντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δηλαδή του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Στην έκθεσή του αυτή, το ΕΕΣ ενθάρρυνε επίσης τα θεσμικά όργανα που υπέβαλε σε έλεγχο να συνεργαστούν για την εναρμόνιση της θέσης τους επί ζητημάτων δεοντολογίας και να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες, όχι μόνο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αλλά και για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα θέματα δεοντολογίας, όπως και της νοοτροπίας αναφορικά με τη δεοντολογία.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, Tony Murphy, δήλωσε τα εξής: «Οι αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της δεοντολογίας αποτελούν δομικούς πυλώνες της Ένωσής μας και βρίσκονται στον πυρήνα της δημοκρατικής, νόμιμης και αποτελεσματικής διακυβέρνησής της. Αυτή η διοργανική πρωτοβουλία αποδεικνύει τη δέσμευση για συνεργασία στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινής αντίληψης περί δεοντολογίας, η οποία θα συντελέσει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.»

Από την πλευρά του, ο George Marius Hyzler, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής διαπραγματευτής, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ευτυχείς που οι διαπραγματεύσεις ευοδώθηκαν. Μας ικανοποιεί δε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι συστάσεις που διατύπωσε παλαιότερα το ΕΕΣ για εναρμόνιση των προτύπων και ενίσχυση της συνεργασίας συνετέλεσαν σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη, η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για τη θέσπιση κοινών προτύπων δεοντολογίας.»

Τέλος σημειώνεται ότι τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στον νέο φορέα θα εκπροσωπούνται έκαστο από ένα ανώτερο στέλεχός του. Ο/Η εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος οργάνου θα προεδρεύει του φορέα εκ περιτροπής για περίοδο ενός έτους. Ο φορέας θα επικουρείται στο έργο του από πέντε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι/-ες θα μπορούν να συμβουλεύουν τα μέλη του σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων ή άλλες τυποποιημένες γραπτές δηλώσεις.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, βλέπε άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΣ, βλέπε τον ιστότοπο του ΕΕΣ.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr