NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Σε ισχύ ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων

Σε ισχύ ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων

Άνοιξε ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών σε πάνω από 400.000 επιχειρήσεις με χρέη άνω των 20.000 ευρώ!

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο πολυαναμενόμενος νόμος για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών, δίνοντας μια νέα προοπτική σε χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. 

Μέσα από το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση των συνολικών οφειλών χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν την χρονοβόρα και ψυχοφθόρα δικαστική οδό. Προβλέπεται δηλαδή μια ολοκληρωμένη και τυποποιημένη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών μακριά από τις αίθουσες των δικαστηρίων και με συντονισμό από εξειδικευμένο διαμεσολαβητή.

Μέσω αυτής της διαδικασίας οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν συνολικά τα χρέη τους προς οποιονδήποτε πιστωτή (τράπεζες, εφορία, τοπική αυτοδιοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές) έτσι ώστε να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να γυρίσουν σελίδα στην πορεία τους και να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την μελλοντική τους ανάπτυξη.

Στόχος του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι η εξυγίανση των επιχειρήσεων που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν διασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την ελληνική οικονομία. Για το σκοπό αυτό το νέο νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μιας επιχείρησης με βάση την πραγματική ικανότητα εξυπηρέτησης από αυτήν και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών. 

Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής ακόμα και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, αλλά με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών μπορούν να μεταπέσουν στην κατηγορία της ανοικτής επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις εφόσον:

 • Το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ
 • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3μήνων, κατά την 31/12/2016 ή
 • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή 
 • Έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορίες ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή
 • Έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν ή
 • Έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους
 • Οι οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνονται επιλέξιμοι εφόσον έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μια (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. 
 • Αντίστοιχα οι οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνονται επιλέξιμοι εφόσον σε μια (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή έχουν θετική καθαρή θέση (equity).

Σε κάθε περίπτωση στον νόμο δεν θα υπαχθούν οφειλές που δημιουργηθήκαν μετά την 31/12/2016.

Δημιουργία και υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κάθε επιχείρηση – οφειλέτης, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλει την σχετική αίτηση έως την 31/12/2018. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της. Θα αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη.

Η αίτηση υπαγωγής στον νόμο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή, τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και την δική του πρόταση ρύθμισης των οφειλών του.

Για τις ανάγκες της χρηματοοικονομικής τεκμηρίωσης της πρότασης ρύθμισης προβλέπεται ο διορισμός εμπειρογνώμονα (χρηματοοικονομικός σύμβουλος) για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο διορισμός αυτός θα γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών > 2,5 εκ. ευρώ) ή προαιρετικά στην περίπτωση που το ζητήσουν πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στην διαδικασία.

Διμερή διαπραγμάτευση

Επισημαίνεται ότι αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο αλλά το αίτημα προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Σε αυτή την περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές. Στη συνέχεια ο πιστωτής πρέπει να ενημερώσει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης, για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.

Διενέργεια εξωδικαστικού συμβιβασμού

Μετά την υποβολή της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ ορίζει ένα συντονιστή από το ειδικό μητρώο που έχει συσταθεί και ο οποίος φέρει σε επαφή οφειλέτη και πιστωτές προκειμένου να καταλήξουν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών. 

Ο συντονιστής, αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου, προσκαλεί τους πιστωτές να δηλώσουν αν προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Από αυτό το χρονικό σημείο και όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση, αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη.

Για την τελική έγκρισης της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (πιστωτές που έχουν εγγράψει προσημείωση – υποθήκη σε ακίνητο του οφειλέτη).

Εφόσον πιστωτές και οφειλέτης καταλήξουν σε συμφωνία η πρόταση αναδιάρθρωσης κατατίθεται στο οικείο πρωτοδικείο για επικύρωση.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, μπορούν να αξιοποιήσουν τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για ρύθμιση δανείων που συνεχίζει να υφίσταται για υποβολή προτάσεων ρυθμίσεων οφειλών των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες (βλέπε εδώ), ενώ στην περίπτωση που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα αναστέλλεται η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην χρηματοοικονομική συμβουλευτική η εταιρεία HFT Consultants παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα βήματα της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών επιχειρήσεων.

Μέσω του άριστα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μας υποστηρίζουμε τη σύνταξη της βέλτιστης πρότασης ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησής σαςκαθώς και τη συνολική διαδικασία τεκμηρίωσης και υποβολής της αίτησής σας στα πλαίσια εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου.

Διακρίνονται τα παρακάτω αντικείμενα συμβουλευτικής υποστήριξης:

 • Έλεγχος προϋποθέσεων υπαγωγής επιχείρησης στον νόμο.
 • Τεκμηρίωση της αίτησης υπαγωγής με συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών ανάλογα με τον τύπο και τις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης.
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου – μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης για την υποστήριξη της πρότασης ρύθμισης χρεών προς τους οφειλέτες της.
 • Διαμόρφωση σεναρίων αναδιάρθρωσης χρέους και μελλοντικών χρηματορροών που το καθιστούν βιώσιμο.
 • Σύνταξη και υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (ή εναλλακτικά σε έντυπη / ψηφιακή μορφή μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα).
 • Υποστήριξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης μετά την υποβολή της αίτησης. Σχεδιασμός και υποστήριξη διαπραγματευτικής στρατηγικής σε όλα τα βήματα της διαπραγμάτευσης. Αξιολόγηση πιθανών αντιπροτάσεων πιστωτών και συμβουλευτική υποστήριξη οφειλέτη για τελική αποδοχή της βέλτιστης αντιπρότασης. Αξιολόγηση οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές για ρύθμιση της οφειλής. 
 • Υποστήριξη ολοκλήρωσης συμβιβασμού. Υποστήριξη νομικού συμβούλου επιχείρησης για την ολοκλήρωση των νομικών εγγράφων της αναδιάρθρωσης χρέους.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των οφειλών επιχειρήσεων επικοινωνήστε με την HFT Consultants στο τηλέφωνο 210 65 65 400 ή στο email vfotop@hft.gr και για ΔΩΡΕΑΝ αρχική συνάντηση ενημέρωσης και εξατομικευμένης προσέγγισης λύσης για την επιχείρησή σας.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr