NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Ξεκινά η ρύθμιση οφειλών των Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων με «κούρεμα» και 120 δόσεις για Δημόσιο & Ασφαλιστικά Ταμεία

Ξεκινά η ρύθμιση οφειλών των Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων με «κούρεμα» και 120 δόσεις για Δημόσιο & Ασφαλιστικά Ταμεία
Sponsored by:
HFT Consultants

Από σήμερα 16 Απριλίου 2018 ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο ή/και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Από σήμερα Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 ανοίγει ο δρόμος για ένταξη των μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών με οφειλές έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή/και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). 

Η δυνατότητα δίνεται μέσω της εφαρμογής της ειδικής διάταξης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων για ένταξη στην διαδικασία ρύθμισης και των ατομικών επιχειρήσεων – ελευθέρων επαγγελματιών που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης έχοντας την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους μετά τις 16 Απριλίου 2018, λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016.

Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Για τις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών με μεγαλύτερο ύψος χρεών, το Υπουργείο προβλέπει ότι θα υπάρξει σχετική δυνατότητα ρύθμισης τους επόμενους μήνες. 

Προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οφειλών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς Δημόσιο ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία που γεννήθηκαν έως την 31 Δεκεμβρίου 2016, εφόσον:

 • Δραστηριοποιούνται με έδρα στην Ελλάδα, δεν έχουν κάνει παύση της δραστηριότητάς τους και έχουν τουλάχιστον μία χρονιά κατά την προηγούμενη τριετία: α) θετικό αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, β) θετικό αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ή/και θετική καθαρή θέση για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
 • Έχουν κατά την 31/12/2016 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ ή/και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
 • Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
 • Οι συνολικές απομένουσες οφειλές μετά το «κούρεμα» να θεωρηθούν ως βιώσιμες, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη (με χρήση ορισμένου μαθηματικού τύπου και λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των συνοφειλετών εφόσον υπάρχουν).
 • Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών του (κατά το ποσοστό που τους αναλογεί) να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση. 

Επίσης, οι οφειλέτες δεν πρέπει να είναι διαχειριστές ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ. Δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Δεν πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφελών. 

Δυνατότητες ρύθμισης οφειλών

Δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν οφειλές προς Δημόσιο ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, των προστίμων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής αυτών κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να περιλαμβάνει τη διαγραφή (κούρεμα) του μεγαλύτερου μέρους των προστίμων και των προσαυξήσεων και κατά περίπτωση και μέρους της βασικής οφειλής, καθώς και τη δυνατότητα επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής έως 120 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ύψος των οφειλών και τα εισοδήματα του οφειλέτη / συνοφειλετών. 

Συμβουλευτική υποστήριξη για τη ρύθμιση οφειλών

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην χρηματοοικονομική συμβουλευτική η HFT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα βήματα της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών. 

Για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας για υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών πατήστε εδώ.

Η συμβουλευτική υποστήριξη της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών περιλαμβάνει τα βήματα:

 • Έλεγχος προϋποθέσεων υπαγωγής επιχείρησης στον μηχανισμό (δωρεάν)
 • Τεκμηρίωση της αίτησης υπαγωγής με διαχείριση και αξιοποίηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, κατά περίπτωση βάσει των απαιτήσεων κάθε υπόθεσης οφειλέτη
 • Έλεγχος – τεκμηρίωση βιωσιμότητας επιχείρησης – προσέγγιση λύσης ρύθμισης βάσει των κριτηρίων του πλαισίου ρύθμισης οφειλών
 • Υποστήριξη υποβολής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ του Υπ. Ανάπτυξης

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη της περίπτωσής σας επικοινωνήστε με την HFT Consultants στο τηλέφωνο 210 65 65 400 ή με αποστολή του σχετικού αιτήματός σας με mail στο info@hft.gr και εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Sponsored by:
HFT Consultants

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr