NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Πώς μπορεί το ΕΣΠΑ να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Πώς μπορεί το ΕΣΠΑ να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη και υποστήριξη, πόσο μάλλον όταν εδράζονται, αναπτύσσονται, επιβιώνουν, μεγαλώνουν σε ένα όχι και τόσο ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον. Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις επιχειρήσεις και, πραγματικά, τα οφέλη αυτής της μορφής χρηματοδότησης είναι πολλά, κάποια εμφανή, ενώ άλλα έμμεσα.

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης

Οι εξελίξεις σε κάθε κλάδο είναι συνεχείς και η κάθε επιχείρηση χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις σε υποδομές και τεχνογνωσία. Το να συμμετάσχει μία επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι θα υλοποιήσει δαπάνες και μέρος του κόστους θα επιστραφεί με τη μορφή επιδότησης. Ενδεικτικά, οι δαπάνες αυτές αφορούν σε κτιριακές εργασίες, παραγωγικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ΤΠΕ & Software, τεχνογνωσία, προβολή – προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις προϊόντων – υπηρεσιών. Πολλές επιχειρήσεις είναι διστακτικές να δαπανήσουν ένα ποσό για τον εκσυγχρονισμό τους, αν όμως το ποσό είναι επιδοτούμενο τότε το κίνητρο είναι ισχυρότερο και οι επιχειρήσεις είναι πιο δεκτικές να επενδύσουν και να προβούν σε επιχειρηματικά «ανοίγματα».

Διευκόλυνση πληρωμών

Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης έχει χρονοδιάγραμμα, τα προγράμματα ΕΣΠΑ μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου σε διάστημα 12 μηνών, 24 μηνών ή και σε μεγαλύτερο διάστημα. Το ΕΣΠΑ ορίζει αιτήματα πληρωμής, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να υλοποιήσει μέρος των δαπανών, να καταβληθεί η πρώτη και η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης και στη συνέχεια να επενδύσει τα χρήματα για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει περιορισμένη ρευστότητα, το ΕΣΠΑ έχει δημιουργήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό - Escrow Account. Μέσω του Escrow Account μπορεί να πληρωθεί ο προμηθευτής απευθείας μέσω του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα, δηλαδή, δεν πιστώνονται στη Δικαιούχο - Επιχείρηση, αλλά απευθείας στους προμηθευτές. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση.

Ανταγωνιστική θέση επιχείρησης

Γιατί μία επιχείρηση να μην προχωρήσει σε ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, ειδικά όταν είναι πιθανό να επιδοτηθούν οι ανταγωνιστές της; Η επιχείρηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να ενισχύσει τη θέση και τη φήμη της στην αγορά. Πέρα από το προφανές, ότι θα βγει στην αγορά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη προβολή και βελτιωμένες χρηματοροές, η επιχείρηση θα έχει ενισχυθεί μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και αυτό είναι από μόνο του ανταγωνιστικό! Για να ενισχυθεί μια επιχείρηση σημαίνει ότι λειτουργεί νόμιμα, με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και φέρει πιστοποιητικό CE και, πρωτίστως, πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας ΑμεΑ, φυσική ή/και ηλεκτρονική πρόσβαση. Η επιχείρηση είναι αξιόπιστη απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και απέναντι σε όσους συνδιαλλάσσεται στο εξωτερικό, καθώς το ΕΣΠΑ είναι κοινή γλώσσα, ορολογία σε όλες τις αγορές.

Ανθρώπινο δυναμικό

Σε πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ επιδοτείται υφιστάμενο προσωπικό, ενώ κυρίως ενθαρρύνεται η πρόσληψη νέου προσωπικού. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως αναφέρθηκε στο πρόσφατο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους · το λεγόμενο reskilling και upskilling. Ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται στην πράξη, με πρόσκληση προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια συμμετοχή, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις όχι μόνο να επιδοτήσουν το μισθολογικό κόστος, αλλά και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους τομείς όπου εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τη δυσανασχέτηση πολλών επιχειρήσεων σχετικά με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις και κατ΄ επέκταση τις καθυστερήσεις υλοποίησης των σχεδίων. Πράγματι, παρατηρούμε προβλήματα προγραμματισμού στις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των σχεδίων, γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης. Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέες δράσεις σχεδιάζονται ήδη, σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να προκηρυχθούν το συντομότερο εντός του 2020, με κύριο στόχο την άμεση υλοποίηση τους ώστε να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός ρυθμός απόδοσης των επιδοτήσεων προς την αγορά.

Το ΕΣΠΑ δεν είναι σανίδα σωτηρίας είναι όμως μία μορφή ενίσχυσης που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση. Αν μία επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιούται την επιδότηση και μπορεί με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στήριξης. Και μην ξεχνάμε ότι το ΕΣΠΑ δεν απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, αφορά και νέους επιχειρηματίες που αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για την έναρξη δραστηριότητας.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr