NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Πώς η διαφθορά συνδέεται με το τρίπτυχο ESG και το ασφαλιστικό underwriting

Πώς η διαφθορά συνδέεται με το τρίπτυχο ESG και το ασφαλιστικό underwriting

Η διαφθορά ως φαινόμενο είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη κοινωνία. Εμφανίζεται ακόμα και στην αρχαία Αίγυπτο και σήμερα εντοπίζεται σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ετήσια αξία της διαφθοράς σε όλο τον κόσμο ανέρχεται στα 1,5 τρισ. δολ. ΗΠΑ, ή περίπου στο 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η διαφθορά έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κατά μέσο όρο περίπου 3% ταχύτερα χωρίς τις αρνητικές συνέπειες της διαφθοράς. Εκτός από την κατάχρηση δημόσιων πόρων που προορίζονται για έργα υποδομών, οι διεφθαρμένες δραστηριότητες έχουν συνδεθεί την κατασπατάληση φυσικών πόρων, ακατάλληλη χρήση γης και υψηλότερες εκπομπές CO2.

Η καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η αποτελεσματική και έξυπνη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της δεκαετίας. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις επιπτώσεις της διαφθοράς στα κατασκευαστικά έργα και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στον κόσμο της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, (ESG), θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαφθορά συμβάλει αρνητικά τόσο στην αποψίλωση των δασών όσο και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Γιατί η διαφθορά αποτελεί μέρος της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG);

Η διαφθορά αποτελεί μέρος του πυλώνα ESG δύσκολα εντοπίζεται και η ζημιά δεν είναι άμεσα ορατή στον κόσμο.

Διαφθορά είναι η κατάχρηση της εμπιστοσύνης για την απόκτηση χρηματικών ή άλλων πλεονεκτημάτων. Μπορεί να συμβεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και μπορεί να λάβει πολλές, διαφορετικές, μορφές, σύμφωνα με την AGCS. Οι πιο συνηθισμένες μορφές διαφθοράς είναι η δωροδοκία, η επίδειξη εύνοιας με αντάλλαγμα το προσωπικό όφελος.

Συνδέεται με άλλες μορφές παράνομης συμπεριφοράς, όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, παραποίηση λογαριασμών, συγκρούσεις συμφερόντων και εκβιασμό, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η βασική πτυχή που διαχωρίζει τη διαφθορά από τους άλλους ESG κινδύνους είναι ότι είναι πάντα σκόπιμη. Η διαφθορά δεν είναι ατύχημα, απαιτεί πρόθεση.

Το περιβάλλον και οι προοπτικές της διαφθοράς

Αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, ακαδημαϊκά στοιχεία που υποδηλώνουν σαφή σχέση μεταξύ διαφθοράς και εκπομπών CO2, ακατάλληλης χρήσης γης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και χαλαρής εποπτείας, κατά την ACGS. Ορισμένα μάλιστα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι η διαφθορά μπορεί να είναι ο κύριος μοχλός πίσω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οι επιπτώσεις της διαφθοράς στο περιβάλλον

Συνολικά, η διαφθορά έχει αρνητική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, ένα υψηλό επίπεδο διαφθοράς προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, λόγω της χαλαρής της ενεργειακής πολιτικής. Αυτό με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών CO2, προκαλώντας μια μέτρια αύξηση του ΑΕΠ. Επιπλέον, η διαφθορά αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες, καθώς οι προϋπολογισμοί για έργα πρέπει να προσαρμοστούν για αυτό το πρόσθετο κόστος.

Ταυτόχρονα, αυτή η παράνομη δραστηριότητα μειώνει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του έργου, παρέχοντας έτσι αρνητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν επίσης ορισμένες ενδείξεις ότι οι δωροδοκίες σε άτομα σε θέσεις εξουσίας οδήγησαν, στο παρελθόν, σε οικονομικά μη βιώσιμα έργα ή, ακόμη, και σε υποδομές χαμηλής ποιότητας που πρέπει να ξαναγίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαφθορά και εκπομπές CO2

Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της διαφθοράς και του επιπέδου των εκπομπών CO2.

Φαίνεται ότι όσο περισσότερη διαφθορά υπάρχει στην κοινωνία, τόσο λιγότερο εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες για περιβαλλοντική πολιτική. Εκτιμάται ότι η αύξηση της διαφθοράς κατά 1% μπορεί να μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων κατά 3%.

Καθώς ο κόσμος στοχεύει στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι επιπτώσεις της διαφθοράς είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για αυτές τις προσπάθειες. Η διαφθορά όχι μόνο μειώνει τους συνολικούς ρυθμούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και φουσκώνει τον δημόσιο προϋπολογισμό, αλλά, επίσης, συμβαδίζει με ένα υψηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους.

Αυτό, συνολικά, μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιαστικό εμπόδιο στις παγκόσμιες προσπάθειες για αντιστροφή ή επιβράδυνση της τάσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Διαφθορά και αποψίλωση των δασών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η αποψίλωση των δασών μπορεί να οριστεί ως μια μόνιμη ή ημιμόνιμη μετατροπή δασικής έκτασης σε άλλους τύπους γης. Τα δάση του κόσμου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και υποστηρίζουν όλη τη ζωή στον πλανήτη.

Εκτός από τη βιοποικιλότητα, τα παγκόσμια δάση και ειδικά τα τροπικά δάση λειτουργούν ως πνεύμονες του πλανήτη και η απώλεια του δάσους μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Η αλλαγή του κλίματος, ενώ αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, προκαλεί εκτεταμένη ξηρασία σε περιοχές με τροπικά δάση, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η διαφθορά στο κομμάτι αυτό συμβάλλει, πρώτον αυξάνονοντας την κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δεύτερον η διαφθορά μειώνει την ποιότητα στο οικοσύστημα και συμβάλλει στην κατασπατάληση πόρων.

Διαφθορά και ασφαλιστικό underwriting

Ενώ η διαφθορά μίας εταιρείας, που είναι πελάτης μίας ασφαλιστικής, σπάνια αποτελεί άμεσο κίνδυνο φήμη της ασφαλιστικής, η συμπεριφορά της εταιρείας, η δημόσια εικόνα της συσχετίζεται άμεσα με την ασφαλιστική.

Οι εταιρείες με ισχυρή νοοτροπία αειφορίας εστιάζουν στη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και τη σωστή συμβολή τους στην κοινωνία, πρέπει, επίσης, να επικεντρωθούν στην καλή διακυβέρνηση που είναι ενσωματωμένη σε αποτελεσματικά συστήματα συμμόρφωσης.

Αντίθετα μία εταιρεία που ασχολείται με παράνομες δραστηριότητες διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να βρεθεί εκτεθειμένη και να κατηγορηθεί για έκνομες ενέργειες. Οι εταιρείες που δωροδοκούν συχνά παράγουν χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και επομένως ενδέχεται αργότερα να οδηγήσουν σε αξιώσεις έναντι προβληματικών προϊόντων παραγωγής τους. Επιπλέον, καθώς η δραστηριότητα είναι από τη φύση της παράνομη, τα εταιρικά στελέχη της εταιρείας ενδέχεται να ευθύνονται για τις αποτυχίες διακυβέρνησης της εταιρείας.

Είναι σαφές ότι η διαφθορά θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της ανάπτυξης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των αερίων του θερμοκηπίου. Στο παρελθόν, οι μεγάλης κλίμακας αποτυχίες στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως η διαφθορά ή η απάτη μπορούσαν να βάλουν σε οικονομικό κίνδυνο την εταιρεία ή ακόμη και να την απειλήσουν με λουκέτο.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr