NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Η ώρα της Πανευρωπαϊκής Ατομικής Σύνταξης. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν βγουν οι αποφάσεις

Η ώρα της Πανευρωπαϊκής Ατομικής Σύνταξης. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν βγουν οι αποφάσεις

Εθελοντικά προγράμματα ατομικής συνταξιοδότησης που συμπληρώνουν τα υφιστάμενα δημόσια και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και ιδιωτικά εθνικά συνταξιοδοτικά προγράμματα μελετά το Υπουργείο Οικονομικών. Τα προγράμματα θα προβλέπουν μακροπρόθεσμη συσσώρευση κεφαλαίου με στόχο την παροχή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση.

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ίδια βασικά χαρακτηριστικά σε όλα τα κράτη-μέλη και κοινές παραμέτρους. Με τη λήξη του θα παρέχει ένα εφάπαξ ποσό ή σύνταξη στον ασφαλισμένο, ακολουθώντας μια τυποποίηση με κοινά χαρακτηριστικά.

Για όσους δεν γνωρίζουν ακόμα τα σχέδια της Κυβέρνησης, πρόκειται για τον Κανονισμό (ΕE) 2019/1238, σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP). Ειδικότερα, το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (Pan-European Private Pension Product – PEPP) είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, εκεί δηλαδή όπου είναι τα εθελοντικά προγράμματα.

Όπου και αν πας, σε ακολουθεί

Το PEPP θα παρέχεται και θα διανέμεται σε όλη την ΕΕ. Με άλλα λόγια όσοι καταχωρηθούν ως πάροχοι PEPP θα διαθέτουν ένα διαρκείας διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να πωλούν τα PEPP στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Το διαβατήριο τους δίνει πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ

Το νέο αυτό αποταμιευτικό - συνταξιοδοτικό προϊόν καλύπτει τις μετακινήσεις των πολιτών και την εργασία στις χώρες της ΕΕ. Διασφαλίζει την ισχύ και τη μεταφορά του προγράμματος σε οποιαδήποτε χώρα. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει εργαστεί πέντε χρόνια στην Ελλάδα και έχει επιλέξει το PEPP μπορεί να μεταφέρει το λογαριασμό του σε όποια χώρα της Ευρώπης επιλέξει. Αν, από τον πάροχο δεν προβλέπεται η επιλογή αυτή, ο κάτοχος του PEPP έχει δικαίωμα να αλλάξει πάροχο.

Ενιαίοι κανόνες και ισχυρή προστασία

Το PEPP θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει να προσφέρει περισσότερες επενδυτικές επιλογές και σωστά δομημένα συνταξιοδοτικά προϊόντα για όλη τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου. Παράλληλα, προσφέρει και ισχυρή προστασία σε όσους επιλέξουν το συγκεκριμένο προϊόν ως συμπληρωματικό μέσο συνταξιοδότησης.

Η EIOPA (Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) έχει την αρμοδιότητα να καταχωρεί τα νέα PEPP σε κεντρικό μητρώο, μετά από απόφαση των εθνικών εποπτικών αρχών.

Η EIOPA θα έχει το δικαίωμα παρέμβασης σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για την προστασία των αποταμιευτών, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τα άγνωστα χαρακτηριστικά του που σύντομα θα γίνουν γνωστά

Οι πάροχοι PEPP θα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν μία σειρά επενδυτικών επιλογών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για το βασικό PEPP, οι πάροχοι οφείλουν να προστατεύουν το κεφάλαιο των αποταμιευτών είτε με εγγυήσεις, είτε με τεχνικές μετριασμού κινδύνου. Οι κάτοχοι του PEPP θα έχουν δικαίωμα να αλλάζουν, αν επιθυμούν επενδυτική επιλογή προκειμένου να προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι αμοιβές των παρόχων ενδεχομένως να γίνονται με πολλούς τρόπους, ήτοι ετήσιες καταβολές, περιοδικές καταβολές ή με συνδυασμό.

Από χέρι σε χέρι

Οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλιστικοί ενδιάμεσοι που διανέμουν PEPP υπόκεινται στην οδηγία σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [Οδηγία (EE) 2016/97 - IDD], ενώ οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι άλλοι πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [Οδηγία 2014/65/ΕΕ - MiFID II].

Η ενημέρωση στην πρώτη σειρά

Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους υποψήφιους αποταμιευτές καθοδήγηση πριν από την υπογραφή σύμβασης PEPP, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους αποταμιευτές να αποφασίσουν όντας πλήρως ενημερωμένοι και να επιλέξουν το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Ποιοι μπορεί να είναι οι όροι

Οι όροι των PEPP μπορεί να είναι τα όρια ηλικίας για την έναρξη συσσώρευσης, η ελάχιστη διάρκεια συσσώρευσης, το ελάχιστο ύψος των εισφορών, οι όροι εξαγοράς πριν την ηλικία συνταξιοδότησης, η αποσυσσώρευσης.

Το πρόγραμμα δεν είναι προϊόν επαγγελματικής ασφάλισης και δεν συνδέεται με την επαγγελματική ιδιότητα του αποταμιευτή.

... και γιατί η ΕΕ πρότεινε ένα τέτοιο πρόγραμμα

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης των συντάξεων λόγω της υπογεννητικότητας και της αύξησης της μακροβιότητας. Στόχο έχει την συγκρότηση μίας συνταξιοδοτικής αγοράς, δίνοντας κίνητρα στους θεσμικούς επενδυτές για συλλογικές επενδύσεις.

Το PEPP θα ελέγχεται από την EIOPA και θα ανήκει στον 3ο πυλώνα ασφάλισης. Η σχέση του θα είναι συμπληρωματική της δημόσιας σύνταξης και της επαγγελματικής ασφάλισης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

O πάροχος-διανομέας πριν την σύναψη της σύμβασης παρέχει συμβουλές στον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP σχετικά με το συνταξιοδοτικό προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του βάσει των πληροφοριών που απαιτούνται και έλαβε από τον υποψήφιο αποταμιευτή. Ταυτόχρονα υπάρχει και έγγραφο «Δήλωση παροχών PEPP» σε ετήσια βάση. Έτσι ο αποταμιευτής είναι ενημερωμένος κάθε χρόνο για τα θέματα εισφορών και τις αποδόσεις του προϊόντος.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr