NEWSFLASH...
Τροχιοδείκτης
ανάγνωση

Η σημαντικότητα της ΑΜΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη της Aegean

Η σημαντικότητα της ΑΜΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη της Aegean

Η Aegean προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση υπό την παραδοχή πλήρους κάλυψης, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης εντός 2 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης. Η κρατική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ που θα χορηγηθεί για αποκατάσταση ζημιών λόγω της πανδημίας και θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης και γενικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Σήμερα Παρασκευή 4 Ιουλίου λήγει η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στην αύξηση και στις 9 Ιουνίου λήγει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 16 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο Αξιών.

H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και αφορά στην έκδοση 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης 3,20 ευρώ ανά μετοχή, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 0,262542164271582 νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή. Ο αριθμός υφιστάμενων μετοχών ανέρχεται σε 71.417.100. Μετά την έκδοση των 18,750 εκατ. νέων μετοχών θα διαμορφωθεί στα 90,167 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξία 0,65 ευρώ.

Η κρίση που δημιούργησε η πανδημία στις αεροπορικές εταιρείες και στην Aegean

Στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία επισημαίνει σχετικά με την αναγκαιότητα της αύξησης: «Η πανδημία, η οποία, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ήταν σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις σοβαρές επιπτώσεις αυτής στην παγκόσμια οικονομία, είναι πιθανό να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη ζήτηση για ταξίδια. Το γεγονός αυτό που ήδη επηρεάζει δυσμενώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου,

λόγω της χαμηλής εκμετάλλευσης του στόλου και της χαμηλής μέσης πληρότητας πτήσεων, οδηγώντας σε ζημιογόνα αποτελέσματα, μπορεί να επιφέρει παρατεταμένη μειωμένη ζήτηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος, ιδίως μάλιστα εάν ο Όμιλος δεν καταφέρει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε τυχόν αλλαγές στις προτιμήσεις και στις καταναλωτικές συνήθειες των επιβατών είτε ως απόρροια της παρατεταμένης διάρκειας της Πανδημίας είτε λόγω εφαρμογής νέων αυστηρότερων περιορισμών εξαιτίας μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης στη διαχείριση της Πανδημίας και αναζωπύρωσης αυτής στο μέλλον. Τυχόν τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν περαιτέρω ουσιωδώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική θέση και οι ταμειακές ροές του Ομίλου και ενδεχομένως την εκ νέου εμφάνιση σημαντικών ζημιογόνων αποτελεσμάτων, γεγονός που θα οδηγούσε δυνητικά την εταιρεία σε προσπάθεια επιπρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Από τον Οκτώβριο 2020 και μέχρι το τέλος του έτους 2020, η εξάπλωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και η εκ νέου επιβολή περιοριστικών μέτρων, συνετέλεσε στην καθήλωση μεγάλου μέρους του στόλου και τη μείωση της δραστηριότητας του Ομίλου. Η προσφερόμενη χωρητικότητα υπολογιζόμενη σε χιλιομετρικές θέσεις (ASKs) μειώθηκε κατά 61,3% το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός πτήσεων που πραγματοποίησε μέσα στο έτος μειώθηκε κατά 53,0%, πραγματοποιώντας συνολικά 54.404 πτήσεις σε δρομολόγια του εσωτερικού και εξωτερικού. Μόνο για το διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 η αντίστοιχη μείωση των χιλιομετρικών θέσεων ανήλθε σε 71,5%

Επιπτώσεις της πανδημίας στην αεροπορική βιομηχανία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του eurocontrol5, η διεθνής αεροπορική κίνηση αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα του 2019 μετά το 2024, ενώ αναμένεται η ζήτηση για πτήσεις μικρών αποστάσεων να ανακάμψει ταχύτερα. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός ανάκαμψης της επιβατικής κίνησης επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και των εν γένει επιδημιολογικών εξελίξεων.

Ακόμα κι αν η Πανδημία περιοριστεί, ο αντίκτυπός της στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στις προτιμήσεις τους μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, όπως επίσης και οι συνεχιζόμενοι κυβερνητικοί περιορισμοί, εντολές ή/και η επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων για τα αεροπορικά ταξίδια. Τέτοιες αλλαγές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους καταναλωτές στην αποφυγή των αεροπορικών μετακινήσεων ως αποτέλεσμα:

 • της αντίληψης για αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης ιών σε αεροδρόμια και αεροσκάφη,
 • της αυξημένης ευαισθησίας στην καθαριότητα, τα πρότυπα υγιεινής και τα μέτρα κοινωνικής
 • απόστασης,
 • των ενισχυμένων μέτρων ελέγχου COVID-19 που ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται,
 • της αβεβαιότητας που δημιουργείται από τους πολυάριθμους και διαφορετικούς περιορισμούς στους
 • διάφορους ταξιδιωτικούς προορισμούς, ή/και
 • της αυξημένης προτίμησης και αντικατάστασης επαγγελματικών ταξιδιών με τηλεδιασκέψεις ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Οι κύριοι άξονες προτεραιοτήτων του Ομίλου για τη διαχείριση αυτής της κρίσης είναι:

 1. η δυναμική διαχείριση του δικτύου και της προσφερόμενης χωρητικότητας,
 2. η διαχείριση του στόλου και των κεφαλαιακών δαπανών,
 3. η ταμειακή θωράκιση με εξασφάλιση επιπλέον ρευστότητας και
 4. το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους όλων των κατηγοριών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Όμιλος αναμόρφωσε το επενδυτικό πρόγραμμά του, και, παρότι διατηρεί τη συνολική παραγγελία για την παραλαβή 46 νέων αεροσκαφών της οικογένειας A320 neo, εκ των οποίων 8 έχουν ήδη παραληφθεί, κρίθηκε σκόπιμη η διαπραγμάτευση της μετάθεσης των αρχικά συμφωνηθέντων χρόνων παραδόσεων για τα επόμενα έτη.

Συγκεκριμένα, 1 αεροσκάφος A321 neo προγραμματίζεται να παραληφθεί το 2021 ενώ οι παραδόσεις των υπόλοιπων αεροσκαφών προγραμματίστηκαν για την περίοδο 2022-2026. Η μετάθεση των παραδόσεων οδήγησε και σε μείωση των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών για τα έτη 2020-2022.

Αλλαγή τουριστικών συνηθειών

Επιπλέον, η κρίση στην τουριστική αγορά οδηγεί τους ταξιδιώτες αναψυχής να επιδιώκουν όλο και περισσότερες προσφορές ναύλων που προσφέρουν αεροπορικές εταιρείες. Δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες για ταξίδια αναψυχής είναι σε μεγάλο βαθμό ελαστικές, αυτές οι δαπάνες ενδέχεται, επίσης, να περιορισθούν ή να μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης οικονομικής ύφεσης.

Επιπλέον, ο περιορισμός του αριθμού των επιβατών, στη διάρκεια περιόδων οικονομικής ύφεσης, οδηγεί σε πλεονάζουσα μεταφορική χωρητικότητα στην αεροπορική βιομηχανία επιβατών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πίεση των τιμών.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr