NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην νομοθεσία ασφάλισης αυτοκινήτου

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην νομοθεσία ασφάλισης αυτοκινήτου

Νέα νομοθεσία δια χειρός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε την 21η Οκτωβρίου 2021 για την ασφάλιση αυτοκινήτου. Αυξάνονται τα ελάχιστα όρια Ευθύνης οδηγού και διασφαλίζεται ότι οι πολίτες της ΕΕ θα αποζημιώνονται για τροχαία ατυχήματα, αν μία ασφαλιστική πτωχεύσει. Στόχος της νομοθεσίας η προστασία των πολιτών από τα τροχαία ατυχήματα και η βελτίωση των όρων ασφάλισης οχημάτων.

Ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών ασφάλισης οχημάτων από την ΕΕ

Δευτερευόντως η νέα νομοθεσία θα προστατεύει τα άτομα που εμπλέκονται σε ατυχήματα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, καθώς και τα θύματα ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας νομοθεσίας είναι το γεγονός ότι οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές και τις καλύψεις που προσφέρουν διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες χάρη σε νέα δωρεάν και ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών.

Ελάχιστο όριο κάλυψης σε όλη την ΕΕ για σωματικές και υλικές ζημιές 1,3 εκατ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ίδιο ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τα θύματα, το αναθεωρημένο κείμενο εναρμονίζει τα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ, με την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερων εγγυήσεων που μπορούν να ορίσουν τα κράτη μέλη.

Έτσι:

  • Για σωματικές βλάβες: 6.450.000 ευρώ για κάθε ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων ή 1.300.000 ευρώ για κάθε ζημιωθέντα.
  • Για υλικές ζημίες, 1.300.000 ευρώ ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων.

Οι εξαιρέσεις του Κανόνα

Για να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθμιση, οι κανόνες αποκλείουν τα οχήματα που κινούνται με ταχύτητα χαμηλότερη από 14 km/h, επιτρέπουν να εξαιρεθούν από τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τα μη οδικά οχήματα, όπως οι τα οχήματα κηπουρικής και τα σκούτερ κινητικότητας και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

Εξαιρούνται επίσης από την οδηγία τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για μηχανοκίνητα αθλήματα.

Τα επόμενα βήματα

Η νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να μεταφέρουν την τροποποιημένη οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Ποιοι υποχρεούνται να ασφαλίζονται -τι σημαίνει Αστική Ευθύνη Οδηγού και πότε μία ασφαλιστική έχει δικαίωμα να πάρει πίσω χρήματα

Σύμφωνα με τον νόμο είναι υποχρεωτική η κάλυψη “αστικής ευθύνης” έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας. Σκοπός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η πληρέστερη, κατά το δυνατόν, διασφάλιση της αποκατάστασης των ζημιών (σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών) από αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου. Ωστόσο, πλην των υποχρεωτικών, υπάρχουν οι προαιρετικές ασφαλίσεις που αποκαθιστούν ζημιές ακόμα και στην περίπτωση ευθύνης οδηγού για το ατύχημα.

Τι σημαίνει Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού, ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

Ποιοι δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρία, διότι δεν θεωρούνται “τρίτοι” ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα:

  • ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά,
  • κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης
  • το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος
  • οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα,
  • πρόσωπα, τα οποία με τη συγκατάθεσή τους μεταφέρθηκαν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ' όσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.

Η ασφαλιστική μπορεί ζητήσει το ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση σε “τρίτο” ζημιωθέντα από ατύχημα

Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γιατί ο Νόμος προβλέπει τρεις (3) εξαιρέσεις από την ασφάλιση αυτή. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την ασφάλιση:

  • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
  • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η κατανάλωση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών συνδέεται με την πρόκληση του ατυχήματος.
  • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή συνδέεται με την πρόκληση του ατυχήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Ασφαλιστική Εταιρία δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη της να καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα. ΟΜΩΣ, δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

Διάρκεια ισχύος συμβολαίου και ανανεώσεις -Τι απαγορεύει ο νόμος

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η ασφάλιση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριο και επομένως ότι έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης.

Ο νόμος απαγορεύει στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ανάλογο ασφάλιστρο.

Τέλος αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης συνάψει πριν την παρέλευση των ως άνω τριάντα (30) ημερών νέα ασφαλιστική σύμβαση για το εν λόγω όχημα, τότε η προηγούμενη ασφαλιστική σύμβαση που εσείς είχατε συνάψει για το ίδιο όχημα παύει να ισχύει άμεσα.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr