NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Οι Ασφαλιστικές αναζητούν Πυξίδα για να βγάλουν πορεία πλεύσης

Οι Ασφαλιστικές αναζητούν Πυξίδα για να βγάλουν πορεία πλεύσης

Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανισμοί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για να υποδεχτούν το 2023. Στις συσκέψεις των ασφαλιστικών τα νέα λογιστικά πρότυπα, οι αυξήσεις που θα πάρουν τα ασφάλιστρα στους κλάδους περιουσίας και ατυχημάτων, οι επενδύσεις σε κινητές και ακίνητες αξίες, η Φερεγγυότητα. Τα σενάρια και πλάνα δύσκολα να παραμείνουν σταθερά, αφού τα μακροοικονομικά μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη για ανατροπές.

Με το νέο έτος οι ισολογισμοί των ασφαλιστικών θα ενσωματώνουν τα νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS 17 για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αντασφαλίσεις με στόχο να μπορούν να συγκριθούν καλύτερα οι οικονομικές καταστάσεις.

Οι παράμετροι υπολογισμού της αξίας των συμβολαίων

Στον πυρήνα του βασικού μοντέλου των IFRS 17 είναι ότι το κέρδος δεν αναγνωρίζεται στην έναρξη, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, οι μελλοντικές ταμειακές ροές πρέπει να είναι ρητές και σταθμισμένες με βάση την πιθανότητα επίτευξης εισροών που θα προκύψουν με την εκπλήρωση της σύμβασης, το επιτόκιο προεξόφλησης βασίζεται σε τρέχοντα επιτόκια που αντικατοπτρίζουν την αξία του χρήματος κατά την διάρκεια του χρόνου.

Στον υπολογισμό του γενικού μοντέλου μετρώνται οι αξίες των συμβολαίων σε παρούσες αξίες ταμειακών ροών, αφαιρώντας τους μελλοντικούς κινδύνους και συνυπολογίζοντας μελλοντικές ταμειακές ροές, όπως οι επιδράσεις από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων. Οι μεταβολές θα μεταφράζονται αντίστοιχα σε κέρδος ή ζημιά. Τα IFRS 17 θα δημιουργήσει συνέργειες με το εποπτικό καθεστώς Φερεγγυότητα II, απαιτώντας αλλαγές στην οργάνωση με την διαχείριση των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Το μοντέλο των IFRS 17 μπορεί να έχει επιπτώσεις στους ισολογισμούς των αντασφαλιστών όταν κυριαρχεί μεταβλητότητα στις χρηματαγορές αγορές, όπως στις ημέρες μας, καθώς το γενικό μοντέλο δεν επιτρέπει την απορρόφηση του αντίκτυπου τέτοιων συνθηκών. Ωστόσο, οι προκλήσεις από τα IFRS 17 ρίχνουν περισσότερο βάρος στο πώς θα οριστεί η μονάδα και οι απαιτήσεις στα επίπεδα εγγυήσεων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Δεν έχουν ξεφύγει από τις Συμπληγάδες οι ασφαλιστικές

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι ασφαλιστικές δεν έχουν βγει από τις Συμπληγάδες. Η μεταβλητότητα στις χρηματαγορές είναι πολύ μεγάλη, προκαλώντας συρρίκνωση πτώση στις επενδυτικές αποδόσεις και αβεβαιότητα στην κερδοφορία. Την ίδια στιγμή οι (αντ)ασφαλιστικές έχουν να αντιμετωπίσουν και να περάσουν στο επόμενο έτος τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές για τις οποίες οι αποζημιώσεις είναι υψηλές, μειώνοντας την κερδοφορία τους.

Ο υψηλός πληθωρισμός, ειδικά στις αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου, μειώνει δραστικά την κερδοφορία των ασφαλιστικών. Αναμένονται δε, αυξήσεις στα ασφάλιστρα περιουσίας και στο αυτοκίνητο, ωστόσο σύμφωνα με τους αναλυτές της AM BEST οι αυξήσεις αυτές δεν είναι αρκετές για να δώσουν υψηλή κερδοφορία.

Ο γρίφος για επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών και η αποχώρηση της Αγγλίας

Στο βάθος και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται να γίνουν στη Φερεγγυότητα ΙΙ, -Κανονισμός της ΕΕ- για να μπορέσει ο κλάδος ως ο μεγαλύτερος στον κόσμο θεσμικός επενδυτής να χρηματοδοτήσει τις μεγάλες επενδύσεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγγλία, ως χώρα εκτός ΕΕ, πήρε τις κατάλληλες εγκρίσεις για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη Φερεγγυότητα ΙΙ προκειμένου να πάρει ξανά τα ηνία και το Λονδίνο να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.

Τα παραπάνω δημιουργούν έντονα ερωτήματα σε μετόχους των ασφαλιστικών οι οποίοι αποζητούν αποδόσεις και κέρδη για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Οι πιέσεις από τον πληθωρισμό, ο κίνδυνος της ύφεσης και οι στόχοι για υψηλή κερδοφορία προβληματίζουν τους μετόχους αναφέρει στην τελευταία της ανάλυση η AM BEST.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr