NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Αλλάζουν το 2023 όλα τα δεδομένα για τις Ασφαλιστικές

Αλλάζουν το 2023 όλα τα δεδομένα για τις Ασφαλιστικές

Αλλάζει το 2023 το σκηνικό της «καλοκαιρινής ραστώνης» για τις ασφαλιστικές. Οι τρεις βασικοί παράγοντες που καταλύουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τις ασφαλιστικές είναι οι: πιέσεις των τιμολογίων, ο πληθωρισμός, η συγκέντρωση στην αγορά.

Τους τρεις αυτούς κύριους παράγοντες οι ασφαλιστικές καλούνται να διαχειριστούν συνδυαστικά με την ενσωμάτωση των νέων λογιστικών προτύπων ΔΠΧΑ17 σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, το κόστος συμμόρφωσης, τις αλλαγές στις φορολογικές διατάξεις και την επαναξιολόγηση της φορολογικής βάσης των ασφαλιστικών που καλείται να δρομολογήσει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΕΑΕΕ που προετοιμάζει να υποβάλλει σχέδιο.

Το 2021 ήταν έτος εξαίρεσης για τις ασφαλιστικές καθώς λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας κατάφεραν να αυξήσουν την κερδοφορία τους, να διατηρήσουν υψηλά αποθεματικά, να κρατήσουν τους δείκτες ζημιών και το λειτουργικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα και να αυξήσουν τα επίπεδα ασφαλιστικής παραγωγής, χωρίς αυτό να είναι πανάκεια. Το 2023, ωστόσο, η ασφαλιστική αγορά και οι επιχειρήσεις περνάνε σε νέα φάση, κυρίως λόγω πληθωρισμού και κόστους αποζημιώσεων.

Πολύ δύσκολες θα είναι και οι διαπραγματεύσεις με τους αντασφαλιστές κατά την περιόδο της ανανέωσης των αντασφαλιστικών συμβάσεων τη 1η Ιανουαρίου 2023 καθώς οι αντασφαλιστές τείνουν να κόψουν καλύψεις σκοπεύοντας να περάσουν περισσότερους κινδύνους στις ασφαλιστικές.

Προπομπός του 2023 θα είναι τα αποτελέσματα του 2022 τα οποία δεν προβλέπεται να διακυμανθούν πάνω από το 0,1%. Ήδη σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΑΕΕ ο κλάδος Περιουσίας & Ατυχημάτων σημειώνει αύξηση +5,3% και ο κλάδος ζωής σημαντική μείωση -5,2%.


Η εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς το 2021 σύμφωνα με την ανάλυση της KPMG

Τo 2020, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 3.7%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ και 2.4% σύμφωνα με την ΤτΕ. Η απόδοση αυτή είναι καλή δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας το λουκέτο στον τουρισμό και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ΑΕΠ κινήθηκε καθοδικά κατά 9%.

Τα ίδια κεφάλαια, λόγω διακράτησης κερδών και περιορισμό απόδοσης μερισμάτων, κινήθηκαν ανοδικά στα 4,4 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποιώντας– κέρδη του 2020. Με την σημαντική και σταδιακή άνοδο της κεφαλαιοποίησης των εταιρειών και αντίστροφα της μείωσης ή συγκράτησης της παραγωγής, τα ίδια κεφάλαια υπερτερούν της συνολικής παραγωγής και να παραμένουν «λημνάζοντα» για μελλοντική αξιοποίηση ή όχι, επιστροφή στους μετόχους.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ από την πώληση Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων και ρευστοποίηση των σωρευμένων μη πραγματοποιηθέντων κερδών προηγούμενων ετών ενώ αντίθετα τα αποτελέσματα του 2020 δεν επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα . Σημαντικά βοήθησε η κερδοφορία στο αυτοκίνητο αλλά και η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1% από την εφαρμογή της τηλεργασίας, καθώς και της μείωσης του κόστους νοσοκομειακών παροχών λόγω με τη μείωση των εισαγωγών.

Στην απόδοση κεφαλαίων η μεταβολή ήταν +3% στις εταιρείες ασφαλίσεων Ζωής και κατά +1% στις μεικτές λόγω κυρίως της ρευστοποίησηςεπενδυτικών χαρτοφυλακίων και τις θετικές επιδράσεις στο κόστος της εταιρείας από την πανδημία. Στις γενικές ασφαλίσεις δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές. Βελτίωση υπήρξε και στους δείκτες φερεγγυότητας, και κυρίως στις γενικές ασφαλίσεις με αύξηση 20 μονάδων λόγω της αυξημένης κερδοφορίας και δια κράτησης κερδών χωρίς ανάλογη αύξηση παραγωγής και κινδύνων.

Στις επενδύσεις, οι επιλογές των ελληνικών ασφαλιστών παραμένουν σταθερές χωρίς μεταβολές και διαφοροποιημένες σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαίων ασφαλιστών,με διατήρηση του 85% του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα και Unit Linked σε αντίθεση με το 68% στο μέσο όρο της Ευρώπης όπου παρατηρήθηκε και ελαφρά μετατόπιση κατά μία μονάδα σε μετοχικά χαρτοφυλάκια.

Οι προοπτικές για το 2022, παραμένουν θετικές για τον ασφαλιστικό κλάδο παρασυρόμενος από το ρεύμα της επιταχυνόμενης οικονομικής ανάκαμψης. Οι αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα του μετασχηματισμού και της τεχνολογίας και η εντατικοποίηση της προετοιμασίας για την υλοποίηση του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17, αναμένεται να απορροφήσουν μέρος των κερδών.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr