NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Interlife: Τέσσερις αναδυόμενοι κίνδυνοι για την Ελλάδα και την Ασφαλιστική Αγορά

Interlife: Τέσσερις αναδυόμενοι κίνδυνοι για την Ελλάδα και την Ασφαλιστική Αγορά

Ψηφιοποίηση, γεωπολιτικά, πληθωρισμός και κλιματική αλλαγή είναι τέσσερις κίνδυνοι για την Ασφαλιστική Αγορά, ακολούθως και για την Ελλάδα. Οι κίνδυνοι αυτοί μελετώνται ενδελεχώς από την Interlife Ασφαλιστική στην Έκθεση για τη Φερεγγυότητα 2022.

Κλιματική Αλλαγή

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με το περιβάλλον αναφέρεται στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε έναν οργανισμό. Περιλαμβάνει την πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων στις ζωές, τα μέσα διαβίωσης, την κατάσταση της υγείας, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θεωρείται ως ο σοβαρότερος κίνδυνος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα εμπεριέχονται και σε άλλες μορφές κινδύνων όπως η διακοπή εργασιών (business interruption), για παράδειγμα, οι φυσικές καταστροφές και η πυρκαγιά εντάσσονται εντός των αιτιών που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή των εργασιών.

Σε εθνικό επίπεδο έχει ψηφιστεί ο εθνικός κλιματικός νόμος 4936/2022, ο οποίος αφορά τις επιχειρήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον κρατικό μηχανισμό. Ο κλιματικός νόμος επιφέρει μεταβολές στη λειτουργία κτιρίων, στη χρήση ενέργειας κοκ., δίνει οδηγίες στο πως πρέπει να παρουσιάζονται οι κίνδυνοι/ευκαιρίες, αναφέρει την ανάλυση σεναρίων και προτείνει μετρικά στοιχεία και δείκτες για ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση των κινδύνων.

Οι κίνδυνοι που επηρεάζουν την Εταιρία εστιάζονται στην ενδεχόμενη αύξηση των έντονων καιρικών φαινομένων και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο δείκτη ζημιών των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτου. Η ενδεχόμενη αύξηση του δείκτη αποζημιώσεων είναι μέσα στις ακραίες περιπτώσεις (stress tests).

Γεωπολιτικές Εντάσεις & Πληθωρισμός

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Ασίας, θέτουν σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό, το διεθνές εμπόριο και την πολιτική συνεργασία. Το 2023 αναμένεται ως έτος καμπής και προκλήσεων για την παγκόσμια οικονομία, όπου πληθωρισμός, επιτόκια και οικονομική ανάπτυξη θα βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο, ενώ παραμένουν οι αβεβαιότητες που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ευρώπη επιτείνουν τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν σημαντικά το κόστος της ενέργειας και άρα τον πληθωρισμό και κατ΄ επέκταση το κόστος λειτουργίας της Εταιρίας. Οι συνέπειες της αύξησης των εξόδων της Εταιρίας έχουν εξεταστεί σε μία σειρά από stress tests. Φυσικά, υπάρχουν και οι συνέπειες του πληθωρισμού όπου κάποιες από αυτές είναι ευεργετικές (μείωση της συχνότητας λόγω μειωμένης κυκλοφορίας οχημάτων) και κάποιες δυσμενείς (αύξηση της σφοδρότητας λόγω αύξησης του μέσου κόστους επισκευής).

Ψηφιοποίηση

Το Internet of Things (IoT) επιτρέπει σε όλο και περισσότερες εφαρμογές και συσκευές να συνδέονται on-line. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση δημιουργεί επίσης νέους κινδύνους και προκλήσεις, μαζί με τα πολλά πλεονεκτήματά της. Οι έξυπνες συσκευές, οι υπολογιστές και οι δικτυωμένες οικιακές συσκευές γίνονται όλο και περισσότερο στόχοι χάκερ. Η ψηφιοποιημένη υποδομή μας δεν είναι απλώς ολοένα και πιο ευαίσθητη σε hacks και χειραγώγηση, αλλά η μεγαλύτερη πολυπλοκότητά της αυξάνει επίσης την πιθανότητα αστοχιών και διακοπών .Οι κίνδυνοι αυτοί αναγνωρίζονται από την Εταιρία και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του Λειτουργικού κινδύνου.

Εν μέσω αντιξοοτήτων, αύξηση 10% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Στο δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, η Interlife το 2022 σημείωσε αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο ποσό των € 82,54 εκ. έναντι του ποσού των € 74,82 εκ. που σημειώθηκε για το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10%. Το 52,94% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προέρχονται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και το υπόλοιπο 47,06% αφορά λοιπούς κλάδους.

Η Εταιρία για το έτος 2022 κατέγραψε ζημίες προ φόρων € 7,97 εκ. έναντι των € 18,12 εκ. κερδών που κατέγραψε για το 2021.Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις και η μεταβολή των Αποθεμάτων (Claims Paid and movement in Provision) ανά κλάδο, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022 ανέρχονται σε: €45.480.142. Η Εταιρία για το έτος 2022 κατέγραψε Ζημιές Προ Φόρων € 7.969.382, σημειώνοντας μείωση 144,0% σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο αναφοράς. O δείκτης Φερεγγυότητας στο 180% και ο δείκτης MCR στο 702%

Στο ΧΑ από την 26η Ιανουαρίου 2021

Interlife_eisagogi_XA_1.jpg?mtime=20210126150859#asset:240602


Από την 17η Οκτωβρίου 2012 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ από την 26η Ιανουαρίου 2021 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται παράλληλα και στην Ρυθμιζόμενη (Κύρια) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η εισαγωγή έγινε για λόγους εξυπηρέτησης συμφερόντων των μετόχων της Εταιρίας και δεν στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων.

Συνεπώς, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας δεν αναμένεται να επηρεαστούν, αναμένεται όμως αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον λόγω προβολής καθώς και ισχυροποίηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης λόγω της προσθήκης επί πλέον εποπτικών οργάνων και υπαγωγής της εταιρίας σε περισσότερες κανονιστικές διατάξεις.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr