NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Δικαίωμα στη λήθη: Τι είναι και σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα στη λήθη: Τι είναι και σε ποιους απευθύνεται

Με αφορμή τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη το epixeiro.gr δημοσιεύει σήμερα πληροφορίες σχετικά με το θέμα του Δικαιώματος στη Λήθη, γνωστό ως Right to be forgotten (RTBF).

Την τελευταία διετία και πλέον, η καθιέρωση μηχανισμών RFTB δηλαδή του δικαιώματος των επιζώντων από καρκίνο να μην λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό τους κατά την αίτηση ασφάλισης, βρίσκεται στο επίκεντρο των νομοθετικών εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο επιμέρους κρατών-μελών.

Νομοθετικές εξελίξεις

Οι απαρχές του εντοπίζονται στο Πρόγραμμα για το Beating Cancer (Beating Cancer Plan) που δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας τη φιλοδοξία να εργαστεί πάνω σε έναν σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας έως τα τέλη του 2023, με την προοπτική να τεθεί σε ισχύ από το 2024. Ένας τέτοιος κώδικας, κατά την Επιτροπή, θα είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση μόνο των απαραίτητων πληροφοριών κατά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας όσων αιτούνται χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά στον ασφαλιστικό τομέα, των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής που συνδέονται με δανειακές συμβάσεις.

Κι ενώ τα παραπάνω δρομολογούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλήφθηκε, διάταξη για την καθιέρωση δικαιώματος στη λήθη (RTBF) στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας για την Καταναλωτική Πίστη (Consumer Credit Directive). Με βάση τις τελικές συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σχετική ρύθμιση προβλέπει τη θέσπιση δικαιώματος στη λήθη για τους επιζώντες από καρκίνο, με διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών να ορίσουν τον χρόνο που θα πρέπει να έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της θεραπείας για την ενεργοποίησή του, με ανώτατο όριο τα 15 έτη. Επίσης, περιορίζεται αυστηρά στην ασφάλιση ζωής που συνδέεται με καταναλωτική δανειακή σύμβαση.

Παράλληλα με τις ευρωπαϊκές ζυμώσεις υπάρχουν εξελίξεις και σε επίπεδο κρατών-μελών, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή σειρά χωρών, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο κ.ά. έχουν προχωρήσει στην εισαγωγή ανάλογων μηχανισμών RTBF για τους επιβιώσαντες από καρκίνο, είτε με τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης είτε κώδικα δεοντολογίας.

Θέση Ευρωπαίων ασφαλιστών & Insurance Europe

Υπό το φως των παραπάνω, στόχος των Ευρωπαίων ασφαλιστών μέσω της Insurance Europe, της ομοσπονδίας των δραστηριοποιούμενων στην ΕΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, είναι να παρακολουθούν στενά τις σχεδιαζόμενες εργασίες και διαβουλεύσεις της Επιτροπής για τη διαμόρφωση κώδικα δεοντολογίας, ώστε να διασφαλίσουν ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, το οποίο θα επιτυγχάνει την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές της ασφαλιστικής τεχνικής και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των επιζώντων από καρκίνο στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ασφαλίσεις συνδεδεμένες με δανειακές συμβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων). Η Insurance Europe είναι σε συνεχή επαφή με Ευρωβουλευτές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΙΟΡΑ και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως οργανώσεις ασθενών) για την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που θα μπορούσαν να ανακύψουν από ένα κακώς σχεδιασμένο RTBF.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τα κέντρα λήψης αποφάσεων ότι η ιδιωτική ασφάλιση διαφοροποιείται ουσιωδώς από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς η δεύτερη στηρίζεται σε εντελώς διαφορετικούς κανόνες στο επίπεδο ανάληψης των κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, στην κοινωνική ασφάλιση δεν υφίσταται η έννοια του underwriting, δηλαδή της εκτίμησης του προς ανάληψη κινδύνου, κάτι που της επιτρέπει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της και η λόγω αυτού δημιουργία μεγάλου πληθυσμού ασφαλισμένων προσώπων. Η καθιέρωση μηχανισμών RTBF παραπέμπει σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπου ο κίνδυνος ακριβώς αναλαμβάνεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση.

Η ΕΑΕΕ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση των θέσεων που διατυπώνονται εκ μέρους των ευρωπαίων ασφαλιστών μέσα από τη φωνή της Insurance Europe, ενημερώνοντας την ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών και επικοινωνώντας με Έλληνες Ευρωβουλευτές.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr