NEWSFLASH...
Fit for Green
ανάγνωση

Συμμαχία για το νερό

Συμμαχία για το νερό

O κύκλος του νερού στη φύση, γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος, είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού μέσα στην υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, που επιτυγχάνεται λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η φυσική κατάσταση του νερού αλλάζει διαρκώς, από τη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσας, και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. Το νερό που διαθέτει ο πλανήτης μας, είναι συγκεκριμένο, ανακυκλώνεται από την ίδια τη φύση και είναι το ίδιο με εκείνο της εποχής των δεινοσαύρων.

Από την αρχαιότητα στο σήμερα

Αρχαίοι πολιτισμοί όπως οι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Κινέζοι ανέπτυξαν πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης του νερού, συμπεριλαμβανομένων των υδραυλικών έργων, των υδρορροών και των υδρολογικών μηχανισμών.

Κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, η ανάπτυξη των μηχανών και η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη διαχείριση του νερού. Νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση, τη μεταφορά και την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Η ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας στον 20ό αιώνα προσέδωσε νέες διαστάσεις στη διαχείριση του νερού. Υδροηλεκτρικές δεξαμενές, φράγματα και υδροηλεκτρικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για νερό, η ρύπανση, η απώλεια υδάτινων οικοσυστημάτων και οι αλλαγές του κλίματος αποτελούν προκλήσεις για τη διαχείριση του νερού σήμερα. Κομβικό ρόλο σε αυτό έχουν και οι επιχειρήσεις ως οντότητες, καθώς στο πλαίσιο των ESG κριτηρίων τους, αναλαμβάνουν να διαχειριστούν υπεύθυνα το νερό, ως πόρο.

Μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα με πιστοποίηση AWS Standard 2.0

Μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση «Συμμαχία για το νερό» [Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0], το 2020, και με την οποία επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα, ήταν η «Παπαστράτος».

Η «Συμμαχία για το νερό» είναι μια παγκόσμια συνεργασία μελών, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμού (ΜΚΟ) και το δημόσιο τομέα. Η απόκτηση του εξαιρετικά απαιτητικού αυτού διεθνούς προτύπου, το οποίο έχει στόχο τη χρήση νερού που είναι κοινωνικά και πολιτιστικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά επωφελής, περιλαμβάνει πέντε πεδία συνεχούς βελτίωσης:

  • Την ορθή διακυβέρνηση των υδάτινων πόρων.
  • Το βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο (το νερό που εισρέει σε μία περιοχή έναντι των απολήψεων).
  • Τη βελτίωση της ποιότητας του νερού.
  • Την προστασία των σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό.
  • Την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή για όλους (WASH-Water, Sanitation & Hygiene), που αντιστοιχεί στον 6ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Επιπλέον, και ειδικά για τη συµµόρφωση µε το πρότυπο AWS και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των συνεργατών και των ενδιαφερόμενων φορεών, έχει συσταθεί στην «Παπαστράτος» οµάδα αποτελούµενη από εκπροσώπους των τµηµάτων Βιωσιµότητας, Παραγωγής, Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας.

AWS-visual.jpg?mtime=20240325175610#asset:469104

Στον Ασπρόπυργο και όχι μόνο

Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού, τόσο εντός των εγκαταστάσεων της «Παπαστράτος» στον Ασπρόπυργο όσο και συνολικά στην περιοχή της λεκάνης απορροής της στο Θριάσιο Πεδίο, βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα του μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Σωστή διαχείριση του νερού σημαίνει εφαρμογή μέτρων υψηλής αποδοτικότητας, προώθηση δράσεων για την ανακύκλωσή του, προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης διαχείρισής τους σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Σύμφωνα με τη στρατηγική για το νερό της «Παπαστράτος» στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της ποσότητας που χρησιμοποιείται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (θερμαινόμενων ράβδων καπνού) στο εργοστάσιό της, το οποίο εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 14001, που περιλαμβάνει και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Επιπλέον, η «Παπαστράτος» έχει δημιουργήσει δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Τα επεξεργασμένα ύδατα διατίθενται υπεδάφια ενισχύοντας την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του υδροφόρου ορίζοντα. Μέρος του επεξεργασµένου ύδατος και συγκεκριμένα 14.820 m3 νερού, επαναχρησιµοποιήθηκαν προς άρδευση των χώρων πρασίνου των εγκαταστάσεών της εταιρείας.

Τέλος, µέσω της µητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI), η εταιρεία προετοιµάζει και διατηρεί µε διαφάνεια αναφορές σχετικά µε τη χρήση νερού, µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων στον µη κερδοσκοπικό οργανισµό «Carbon Disclosure Project (CDP)».

Οι δράσεις για το νερό

Με πρωτοβουλία της «Παπαστράτος», ζητήματα όπως η ποιότητα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η εξάλειψη κινδύνου πλημμύρας κ.ά. επικοινωνούνται μέσω συναντήσεων με τοπικούς φορείς, με τη συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύργου, της ΕΥΔΑΠ και άλλων εταιρειών που έχουν έδρα στη λεκάνη απορροής της περιοχής που ανήκει και η «Παπαστράτος».

Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με το νερό, ως κρίσιμο στοιχείο για ένα βιώσιμο μέλλον, είναι καθοριστική για την «Παπαστράτος». Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει τη δράση “Sustainability Week” κατά την οποία οι εργαζόµενοι στην παραγωγή, αλλά και στα γραφεία της «Παπαστράτος», εκπαιδεύονται µε βιωµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας διαδραστικά μέσα για την αξία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και τη σηµασία της πιστοποίησης µε το πρότυπο AWS.

Παράλληλα, η εταιρεία συµµετέχει σε µηνιαίες ηµερίδες που διοργανώνονται από τη PMI, µε συµµετοχή όλων των εργοστασίων του Οµίλου, για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και βέλτιστων πρακτικών για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιµετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται µε τη µείωση των αποθεµάτων νερού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εσωτερικών δράσεων, πραγματοποιείται μια σειρά βελτιωτικών έργων, όπως έργα για τη μείωση διαρροών στο δίκτυο ατμού και στο δίκτυο πυροπροστασίας.

Όπως μας ανέφερε ο Διευθυντής Βιωσιμότητας της «Παπαστράτος» κ. Γιώργος Κωσταρέλης, η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω και της συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, είναι ένας από τους στόχους της ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της «Παπαστράτος».

«Στο πλαίσιο αυτής της αδιάκοπης προσπάθειας είμαστε περήφανοι γιατί εδώ και χρόνια, κανένα απόβλητο που δημιουργείται κατά την παραγωγική διαδικασία δεν καταλήγει σε χωματερή (zero waste to landfill) με το 60% να ανακυκλώνεται. Το σύνολο της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε σταθερά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος, αλλά και νερού (σήμερα είμαστε 25% κάτω από τα επίπεδα του κλείσαμε το 2021 και στους δυο δείκτες), και εντάσσουμε σταθερά στη λειτουργία μας διάφορα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ακόμη και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Yiorgos-Kostarelis.jpg?mtime=20240325180423#asset:469105

O κ. Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας της «Παπαστράτος»
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr