NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Ποιες είναι οι «ΕΠΥ», πώς έρχονται στην Ελλάδα, πώς φεύγουν από την αγορά

Ποιες είναι οι «ΕΠΥ», πώς έρχονται στην Ελλάδα, πώς φεύγουν από την αγορά

​Στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης δραστηριοποιούνται οι ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. Τρία ζητήματα τίθενται υπό συζήτηση για όσους δεν γνωρίζουν τις ΕΠΥ: Η αξιοπιστία τους, τα τιμολόγια ασφάλισης και οι προμήθειες που δίνουν στους ασφαλιστές.

Στους δύο τελευταίους παράγοντες οφείλεται και η μεγάλη αύξηση των μεριδίων τους στο κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια. Οι αιτίες οφείλονται στην οικονομική κρίση, που οι Έλληνες αναζητούσαν φτηνό ασφάλιστρο αυτοκινήτου, και στην έλλειψη ενημέρωσης.

Ανακλήσεις αδειών, μία σύντομη ανασκόπηση

Το μερίδιο των ΕΠΥ Ασφαλιστικών αυξανόταν τα τελευταία χρόνια και το 2018 ξεπερνούσε το 11%. Ωστόσο, τα λουκέτα που έβαζαν οι εποπτικές αρχές στις ΕΠΥ, προσφάτως έμπαιναν το ένα μετά το άλλο.

Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση, τον Ιούλιο του 2016, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC) απαγόρευσε την έκδοση νέων συμβολαίων και πληρωμών για την ΕΠΥ, Enterprise Insurance Company Plc, η οποία δραστηρειοποιείτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία και την Ελλάδα. Τότε χάθηκαν περίπου 140.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι ασφαλισμένοι βρέθηκαν στον αέρα, αναζητώντας νέα ασφαλιστική. Όσοι είχαν εμπλοκή σε ατύχημα θα έπρεπε να υποβάλλουν στοιχεία στο Επικουρικό Κεφάλαιο αυτοκινήτου.

Ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2017, και πάλι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ και της ΤτΕ, αναστέλλεται η λειτουργία της Elite Insurance Company Limited, εταιρείας που στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν σε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2018, η Δανέζικη Εποπτική Αρχή ανακοινώνει την πτώχευση της ΕΠΥ Qudos. Η εποπτική Αρχή ζητούσε τότε από τους ασφαλισμένους να ακυρώσουν τα συμβόλαια τους και να απευθυνθούν σε άλλες ασφαλιστικές. Το Επικουρικό Ταμείο της Δανίας (Garantifonden) ανακοίνωσε, ωστόσο, τότε, ότι θα κάλυπτε τις ζημίες που θα είχαν αναγγελθεί στην Qudos πριν από τις 20.12.2018 και σε αυτό θα είχαν αναγγελθεί μέχρι τις 20.6.2019.

Στις 31 Μαΐου του ιδίου έτους, η εποπτική Αρχή της Δανίας Finanstilsynet και η ΤτΕ ανακάλεσαν την άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Insurance Α/S, με έδρα τη Δανία. Άλλη μία σύσταση από την Δανέζικη Αρχή προς τους ασφαλισμένους να αναζητήσουν να ασφαλιστούν σε άλλη επιχείρηση.

Μετά τα λουκέτα που μπήκαν στην αγορά, το μερίδιο των ΕΠΥ φαίνεται να έχει συρρικνωθεί και να κυμαίνεται στο 9,5%. Το 1,5% - 2% το έχουν κερδίσει οι ασφαλιστικές.

Ποιες είναι οι ΕΠΥ Ασφαλιστικές, πως λειτουργούν και από πού εποπτεύονται

Στην Ελλάδα οι ΕΠΥ λειτουργούν βάσει Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13). Οι ΕΠΥ Ασφαλιστικές είναι εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα μας, είτε μέσω δικών τους γραφείων, είτε έχοντας συνάψει συνεργασίες με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δίνοντας υψηλές προμήθειες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων τους. Η έδρα τους βρίσκεται εκτός Ελλάδος, σε μία από τις χώρες - μέλη του ΕΟΧ.

Οι ΕΠΥ δεν λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς με τις ελληνικές ασφαλιστικές ή όσες ασφαλιστικές είναι λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή θυγατρικές ξένων ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά από την εποπτική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύουν.

Τι να προσέχουν όσοι θέλουν να ασφαλιστούν σε ΕΠΥ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάποιον που είναι ασφαλισμένος σε ΕΠΥ είναι σχετικά φτηνότερο σε σχέση με μία παραδοσιακή ασφαλιστική. Ο οδηγός αυτοκινήτου θα πρέπει κυρίως να προσέξει πριν αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 • τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του,
 • αν η ΕΠΥ Ασφαλιστική που ασφαλίζεται συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού,
 • αν το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου του κράτους καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης έχει συμφωνία με το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ώστε σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, αφερεγγυότητας να επιστραφούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου τα ποσά των αποζημιώσεων που έχει καταβάλλει στους ζημιωθέντες λόγω πτώχευσης. Πρόκειται για μία συμφωνία που έρχεται από το 1995 και που έχει συνυπογράψει η πλειονότητα των Επικουρικών Κεφαλαίων Αυτοκινήτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • Αν συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις της ΤτΕ.

Ποιες ΕΠΥ συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Στόχος της ΕΑΕΕ είναι να ενταχθούν οι ΕΠΥ στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού (ΣΑΠ), ωστόσο μέχρι στιγμής μόνο μία ΕΠΥ έχει ενταχθεί στο ΣΑΠ: η QIC EUROPE LTD.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epixeiro.gr, λίαν συντόμως αναμένεται να ανακοινωθεί στο Σύστημα η είσοδος της City Insurance, ενώ με το νέο έτος αναμένεται η είσοδος της euroins Insurance.

Οι προϋποθέσεις για να μπει μία ασφαλιστική στο ΣΑΠ είναι να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι:

 • η ολοκλήρωση της αίτησης της προς την ΕΑΕΕ,
 • η υποβολή δικαιολογητικών η βεβαίωση φορολογικών οφειλών, οφειλών προς το ΙΚΑ, κ.α.,
 • η καταβολή εγγύησης βάσει στόλου 2,2 ευρώ ανά όχημα, με ελάχιστο το ποσό των 44.000 ευρώ,
 • υποδομές μηχανογραφικές, κ.α.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών από την ασφαλιστική αγορά στο epixeiro.gr, το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΕΠΥ είναι ότι λειτουργούν με ένα συντελεστή ΦΠΑ περίπου 9% με 10%, ενώ στην Ελλάδα ο συντελεστής είναι διπλάσιος. Στα μειονέκτημα τους είναι ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι εποπτικοί έλεγχοι.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr