NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Οι μορφές των επιχειρήσεων που ανθούν στην Ελλάδα του 2021

Οι μορφές των επιχειρήσεων που ανθούν στην Ελλάδα του 2021

​Από το έτος 2008 και μετά η Ελλάδα άρχισε να βυθίζεται στην οικονομική κρίση και οι πλείστες των επιχειρήσεων βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλήθος ακάλυπτων επιταγών, ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ποινικές προσωπικές ευθύνες, οικονομικές καταστροφές και σωρεία εκπλειστηρίασης προσωπικών ακινήτων των εταίρων τους, γεγονός το οποίο ώθησε την κατάσταση στην αναδιαμόρφωση μίας νέας τάξης πραγμάτων ως προς το εταιρικό σχήμα που απέκτησαν οι περισσότερες των εταιριών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες οικονομικές συνθήκες και τις νέες εμπορικές προκλήσεις, ούτως ώστε γρήγορα να προσαρμοσθούν και να ισορροπήσουν στην ενιαία αγορά.

Για τον λόγο λοιπόν αυτό, οι προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες ή και ετερόρρυθμες) με την προσωπική και εις ολόκληρο ευθύνη των εταίρων τους και κύριο κίνδυνο την εκποίηση της περιουσίας τους, πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και μεταγενέστερα με το ν.4072/2012 σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και μάλιστα Μονοπρόσωπες στο πλήθος των περιπτώσεων τους, κατά τις οποίες η ευθύνη των εταίρων τους περιορίστηκε μόνον στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο, χωρίς να επεκταθεί στην ατομική τους περιουσία. Επιπρόσθετα, η σύσταση αυτής της μορφής των εταιριών εκμηδένισε την γραφειοκρατία με την Υπηρεσία Μίας Στάσης και ελαχιστοποίησε το απαιτούμενο κεφάλαιο σύστασης στο 1 ευρώ.

Η δημοφιλία της μάλιστα και η εφαρμογή της μέχρι και σήμερα υπήρξε τεράστια, καθώς αυτή η εταιρική μορφή συγκέντρωσε θετικά στοιχεία των κεφαλαιουχικών και των προσωπικών εταιριών, ενώ η ευνοϊκή ασφαλιστική αντιμετώπιση των εταίρων της επέτρεψε την έναρξη της με μειωμένα λειτουργικά κόστη, η δε ταχύτητα στην σύσταση της ξεπέρασε κάθε προηγούμενη ατέρμονη γραφειοκρατική ταλαιπωρία.

Μετά την δυναμική εφαρμογή του ως άνω εταιρικού σχήματος και ενώ η αγορά δέχτηκε νέο οικονομικό πλήγμα με την επέλαση του Covid-19, στις ΙΚΕ ήρθε να προστεθεί πλέον η κοινωνική επιχειρηματικότητα και προσφορά, οι οποίες σε συνδυασμό με την ανεργία οδήγησαν στην δημιουργία αστικών εταιριών κατά βάση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα.

Σήμερα, η Κοινωνική Συνεταιρική Επιχείρηση (ΚοινΣεπ), σύμφωνα με τον ν.4430/2016, αποτελεί έναν ακόμη εταιρικό σχηματισμό της εποχής που διανύουμε, η μορφή του οποίου εξαρτάται από τον σκοπό του, το κεφάλαιο του διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες με ίδια ονομαστική αξία ανά μερίδα, ενώ τα μέλη της με την συμμετοχή τους δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα και δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή άλλες ευθύνες. Το εκτελεστικό διοικητικό της όργανο είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), με την επιφύλαξη του Ν.4430/2016, ενώ τα κέρδη της δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά, τα οποία κατά βάση ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Αυτές οι επιχειρήσεις, μάλιστα, εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Σημεία των καιρών, λοιπόν, οι παραπάνω εταιρικές μορφές, όπως αυτές σήμερα έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες που διέπονται από τις διατάξεις του εμπορικού και αστικού δικαίου στην χώρα μας και αποτελούν σίγουρα μία νέα μορφή επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ανάλογη με τις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες που αυτή αντιμετωπίζει από εξωγενείς απρόβλεπτους παράγοντες.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr