NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εγγυοδοσία χωρίς να δεσμεύσουν την περιουσία τους

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εγγυοδοσία χωρίς να δεσμεύσουν την περιουσία τους

Κατασκευές, τουρισμός, τρόφιμα, εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, φάρμακα, εισαγωγές εξαγωγές ρούχων – υποδημάτων, είδη τεχνολογίας, προϊόντα καπνοβιομηχανίας – εννέα κλάδοι της οικονομίας δύνανται να έχουν εναλλακτικές πηγές εγγυοδοσίας με σκοπό να εκπληρώσουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους, χωρίς να εκχωρούν στοιχεία από το ενεργητικό τους ως εχέγγυα. Ακούγεται ανέφικτο για όσους είχαν συναλλαγές με τις τράπεζες. Είναι όμως έτσι; και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εγγυοδοσία;

Από την Εκ του Ασφαλούς: η απάντηση είναι «ναι» είναι εφικτό. Ο λόγος είναι γιατί: τα τραπεζικά ιδρύματα έχασαν την αποκλειστικότητα στην έκδοση των εγγυητικών επιστολών με το νόμο 4541/2018. Οι εγγυητικές επιστολές έκτοτε δύνανται να παρέχονται και από τις Ασφαλιστικές με πολύ απλές και συνοπτικές διαδικασίες, ενώ οι επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν την πιστοδοτική ικανότητά τους, χωρίς να δεσμεύεται πλαφόν από τον τραπεζικό δανεισμό. Αντίθετα, οι εγγυητικές εκδίδονται από τις τράπεζες, αφού ο λήπτης εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού ως εχέγγυα για να εξασφαλίσει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τράπεζα.

Πώς δουλεύει ο μηχανισμός της ασφάλισης εγγυήσεων

Οι ασφαλίσεις εγγυήσεων (surety bonds) ενισχύουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων καθώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις εγγυήσεις στις συναλλαγές τους με τους εμπορικούς εταίρους ή και τους κρατικούς φορείς, εξασφαλίζοντας ενίοτε ένα κεφάλαιο κίνησης που συνδέεται με τις συναλλαγές. Ο σκοπός λειτουργίας της ασφάλισης εγγυήσεων είναι να εξασφαλίσει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους σύμβασης που έχει αναλάβει στην περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να πληρώσει. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι ο μηχανισμός της ασφάλισης εγγυήσεων είναι αντίθετος του μηχανισμού της ασφάλισης πιστώσεων που λειτουργεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει τον πελάτη από αφερεγγυότητες προμηθευτών.

Ποιοι είναι βασικοί τύποι των Συμβάσεων Ασφάλισης Εγγυήσεων

Σύμφωνα με έρευνα του epixeiro.gr και τις απαντήσεις που έδωσε ο Αλέξης Γαβριήλογλου, Senior Manager, Trade Credit & Surety, Howden Hellas οι βασικοί τύποι των Συμβάσεων Ασφάλισης Εγγυήσεων είναι:

Συμμετοχής (bid / tender): Ο πελάτης συμμετέχει σε διαγωνισμούς και ζητεί υποστήριξη από χρηματοπιστωτικό οργανισμό που να εκπληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο κύριος του έργου. Διασφαλίζει στο δικαιούχο ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα, ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής (π.χ. Διαγωνισμοί Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα).

Ανάληψης προκαταβολών (advance payment bond): Ο πελάτης εξασφαλίζει στο δικαιούχο ότι, αν η προκαταβολή που έλαβε από αυτόν δε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο δικαιούχος θα επανεισπράξει μέρος ή και το σύνολο αυτής.

Καλής εκτέλεσης (performance bond): Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο Ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και, παράλληλα, προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Συντήρησης, καλής λειτουργίας (retention, maintenance / warranty bond): Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο Ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης), που έχει εκτελέσει κάποιο έργο, είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

Καλής Πληρωμής (payment bond / guarantee): Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το υπό ασφάλιση έργο. Παρέχονται επίσης και σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα. Καλύπτουν δηλαδή την πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί ο προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων του δεύτερου.

Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών (custom bond): Διασφαλίζει στο Δικαιούχο (Τελωνειακές & Φορολογικές αρχές) για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης (δασμοί και επιβαρύνσεις που συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων) και που ενδέχεται να βεβαιωθούν στο Λήπτη.

Βεβαίωσης Παραγωγού και, γενικότερα σχετικές με όλες τις φάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος: Διασφαλίζει στο Δικαιούχο (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) ότι ο πελάτης θα υποβάλει πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός τακτής προθεσμίας, καθώς και ότι θα τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο της μελλοντικής κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν εγγυητικές επιστολές από ασφαλιστικές

«Οι Εγγυητικές Επιστολές αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, αφού αυξάνουν την πιστοδοτική ικανότητά της, χωρίς να δεσμεύεται πλαφόν από τον τραπεζικό δανεισμό».

Ποιος κλάδος βρίσκεται σε δυσμένεια

Σύμφωνα με την έρευνα του epixeiro.gr ο κλάδος που βρίσκεται σε δυσμένεια είναι του Τουρισμού. Οι επιχειρήσεις τουρισμού και κυρίως ο κλάδος των ξενοδοχείων, αν και αιτούνται των εγγυήσεων, δεν μπορούν να λάβουν εύκολα, γιατί τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα δεν έχουν ανεγερθεί (όλο ή μέρος αυτών) κατά το γράμμα του νόμου και οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν ό,τι δεν ευθυγραμμίζεται με την νομοθεσία. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ανώτατο στέλεχος στο epixeiro.gr έχοντας κάνει πολλούς ελέγχους για την ασφάλιση του τουρισμού: «ο τουρισμός αν και στηρίζει την οικονομία της Ελλάδας, στηρίζεται σε πήλινα πόδια»

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr