NEWSFLASH...
Fit for Green
ανάγνωση

Προκλήσεις ESG στα νοσοκομεία

Προκλήσεις ESG στα νοσοκομεία

Οι προκλήσεις απέναντι στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν τα σύγχρονα νοσοκομεία είναι πολλές και σχετίζονται με διαφορετικές ανάγκες.

Πέραν του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του εξοπλισμού, της καθαριότητας, της σωστής διεκπεραίωσης κρίσιμων και μη καταστάσεων που αφορούν την υγεία των ασθενών κ.λπ., ένα νοσοκομείο, ως ζωντανός επιχειρηματικός οργανισμός, καλείται να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, στο πλαίσιο των δεικτών αξιολόγησης Environment, Social, Governance (ESG). Γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε φυσικά για τον ιδιωτικό τομέα της υγείας στη χώρα μας.

Τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα, η διαχείριση του νερού, αλλά και η κατανάλωση ενέργειας είναι βασικές παράμετροι λειτουργίας ενός νοσοκομείου και σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον και κατ’ επέκταση τον άνθρωπο.

Το «Ερρίκος Ντυνάν»

Τα απόβλητα

Σε ένα νοσοκομείο τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας. Η μέση ημερήσια παραγόμενη ποσότητα προσδιορίζεται ανά κατηγορία και ανά τμήμα του νοσοκομείου. Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) επεξεργάζονται εκτός του νοσοκομείου με τη μέθοδο της αποστείρωσης, σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, αναφέρει ο κ. Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης, Διοικητικός Διευθυντής στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» (ENHC).Υπάρχουν όμως και τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ). Και σε αυτή την περίπτωση η επεξεργασία τους, γίνεται εκτός, σε συνεργασία με εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Το «Ερρίκος Ντυνάν» είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, με 900 περίπου εργαζομένους, ενώ έχει λάβει δύο φορές την ύψιστη διαπίστευση για το σύνολο των υπηρεσιών που ελέγχει ο διεθνής οργανισμός Joint Commission International (JCI), ο οποίος δίνει σημαντική βαρύτητα στη διαχείριση των αποβλήτων, τόσο των μολυσματικών όσο και των αστικών στερεών.

Διαχείριση νερού

Το «Eρρίκος Ντυνάν» έχει αναγνωρίσει ως κύριο κομμάτι της περιβαλλοντικής του διαχείρισης την υπεύθυνη κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις του, τονίζει ο κ. Χατζημαργαρίτης. Το νερό που χρησιμοποιείται προέρχεται από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης και χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες υγιεινής των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Υπάρχει αρχείο καταγραφής των καταναλώσεων και ειδική διαδικασία προβλέψεων μείωσης της κατανάλωσης και πρόληψης των βλαβών. Ως αποτέλεσμα το 2023 η κατανάλωση νερού ανήλθε στα 33.460 m3, ενώ το 2022 είχε ανέλθει στα 40.706 m3.

Evangelos-Chatzimargaritis_ENHC.jpg?mtime=20240129143749#asset:458353

Ο κ. Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης, Διοικητικός Διευθυντής στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»


Ενέργεια

Το «Eρρίκος Ντυνάν» παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσής του, ως προς την κατανάλωση ενέργειας, μας λέει ο κ. Χατζημαργαρίτης. Η ενεργειακή κατανάλωση το 2023 μειώθηκε κατά 6% και το 2022 μειώθηκε κατά 4,26% σε σχέση με το 2021, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά σε μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση φυσικού αερίου το 2023 μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με το 2022.

Στο πλαίσιο της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, το «Ερρίκος Ντυνάν» κατά το 2022 προχώρησε στις ακόλουθες δράσεις:

 • Αντικατάσταση ψυκτών για τον κλιματισμό με νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών με Led.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, το 2022 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Οδηγίες προς το προσωπικό, για απενεργοποίηση φωτισμού και κλιματισμού σε χώρους – τμήματα, σε μη εργάσιμες ώρες, ενώ διενεργείτε και καθημερινός έλεγχος.
 • Μελέτη για ανακαίνιση ανελκυστήρων με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Και το 2024 με έμφαση στην ανακύκλωση, τοποθετήθηκαν στους χώρους εργασίας ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης χαρτιού, μπαταριών, αλουμινίου, κομποστοποίησης κ.λπ., ενώ ελέγχεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζονται οι δράσεις για τη μείωσή της (π.χ. με αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως, εναλλάκτες ενέργειας και εγκατάσταση τεχνολογίας inverter), μας λέει ο κ. Χατζημαργαρίτης. Παράλληλα, προωθούνται:

 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού ή και του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Χρήση ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.
 • Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη μείωσή του (π.χ. με τοποθέτηση βαλβίδων αυτόματης διακοπής ροής).
 • Εφαρμογή δεικτών μέτρησης για εντοπισμό των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις.
 • Ένταξη στην εταιρεία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα.
 • Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Τοποθέτηση φορτιστών αυτοκινήτων (ηλεκτροκίνηση).
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ οροφής.

Ο όμιλος της Ευρωκλινικής

Αποστείρωση και αποτέφρωση

Τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων που προκύπτουν από τη συνολική λειτουργία του Ομίλου, συλλέγονται και διαχωρίζονται σε επικίνδυνα και μη, και μέσω της συνεργασίας με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, διαχειρίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μας λέει ο κ. Νικόλας Πλακόπητας, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευρωκλινικής.

Η αποτελεσματική συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και αποκομιδή των παραγόμενων αποβλήτων στον Όμιλο Ευρωκλινικής γίνεται βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας, ΕΚΔΑΥΜ. Μέσα στο 2022 περισσότεροι από 127 τόνοι επικίνδυνων, αμιγώς μολυσματικών, αποβλήτων οδηγήθηκαν προς αποστείρωση και περισσότεροι από 22 τόνοι μεικτών επικίνδυνων αποβλήτων οδηγήθηκαν προς αποτέφρωση.

Υπεύθυνη κατανάλωση νερού

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει αναγνωρίσει ως κύριο κομμάτι της περιβαλλοντικής του διαχείρισης την υπεύθυνη κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις του, τονίζει ο κ. Πλακόπητας. Για τη βελτίωση των επιδόσεων στην κατανάλωση νερού, το 2021 και το 2022 έγινε μία σειρά από σημαντικές επενδύσεις, με επίκεντρο το νερό, όπως η αντικατάσταση των συμβατικών βρυσών με αυτόματες βρύσες (touch free faucets) στους κοινόχρηστους χώρους, η εγκατάσταση ρυθμιστών ροής στα χειρουργεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας κ.λπ. Το αποτέλεσμα των επενδύσεων είχε άμεσο αντίκτυπο καθώς επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στην κατανάλωση νερού ανά «ασθενοημέρα» κατά 37% τον πρώτο χρόνο και περαιτέρω μείωση 13% τον επόμενο.

NIKOLAS-PLAKOPHTAS_EUROCLINIC.jpg?mtime=20240129143750#asset:458354

Ο κ. Νικόλας Πλακόπητας, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευρωκλινικής


Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ

Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο της Ευρωκλινικής. Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του ομίλου παράγεται εγγυημένα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις στον τομέα εξοικονόμησης της ενέργειας με μια σειρά μέτρων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Ενδεικτικά, εγκαταστάθηκε νέο λογισμικό BMS για την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων, προχώρησε η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED, αντικαταστάθηκε μέρος του συστήματος ψύξης – θέρμανσης, ενισχύθηκε η θερμομόνωση και υγρομόνωση των εγκαταστάσεων του Ομίλου Ευρωκλινικής, αντικαταστάθηκε ο στόλος των εταιρικών οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτρικά, όπως και οι ανελκυστήρες με νέους, χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, ψηφιοποιήθηκαν οι διαδικασίες κ.ά, θα πει ο κ. Πλακόπητας. Όλα αυτά είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων.

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής υλοποιείται συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων, για την ενημέρωση τους σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Βασικά σημεία του προγράμματος αποτελούν η ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τις διαδικασίες ελαχιστοποίησης αποβλήτων, την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση χαρτιού - ενέργειας κ.λπ. Επιπλέον πραγματοποιούνται συχνά εθελοντικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό, αναδεικνύοντας στην πράξη, την αξία και τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. Ενώ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κλινικών του Ομίλου της Ευρωκλινικής καταγράφεται μέσω μετρήσιμων παραμέτρων.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ

Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, νερού και ενέργειας

Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, ΙΑΣΩ Παίδων και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, αναφέρει η κα Νάνσυ Χριστοπούλου, Διευθύντρια Marketing, Επικοινωνίας & CSR, Γενική Εμπορική Διεύθυνση Ομίλου ΙΑΣΩ. Το Σύστημα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, παρέχει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και προάγει την εκπαίδευση, την ομαδική εργασία και την καινοτομία.

Έχουν αναγνωρισθεί όλες οι περιβαλλοντικές πλευρές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά διεργασία της Κλινικής, καθώς επίσης έχουν καθορισθεί τα μέτρα ελέγχου ως προς την παρακολούθηση και αξιολόγησή τους μέσω των Δεικτών-Στόχων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προγραμματίζονται και διεξάγονται συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις στο προσωπικό του Ομίλου.

Επίσης, οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ένα «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων», βάσει του οποίου καθορίζεται η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων και μη αποβλήτων με τέτοιο τρόπο που προστατεύει την υγεία του πληθυσμού (προσωπικού, ιατρών, ασθενών και επισκεπτών), διαφυλάσσει το περιβάλλον και συμμορφώνεται με τους Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται με την ταξινόμηση και την κατηγοριοποίηση αυτών, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, στην ασφαλή συλλογή και την κατάλληλη επεξεργασία τους πριν από τη τελική διάθεση, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων της Κλινικής.

Αναφορικά με την παρακολούθηση των ποσοτήτων κατανάλωσης στα νοσοκομεία του Ομίλου ΙΑΣΩ, τόσο για το νερό όσο και για την ενέργεια παρακολουθούνται μέσω Δεικτών-Στόχων τους οποίους καθορίζει και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η αρμόδια Διεύθυνση των Κλινικών, θα μας πει η κα Χριστοπούλου.

Nancy-Christopoulou_IASO.jpg?mtime=20240129143750#asset:458355

Η κα Νάνσυ Χριστοπούλου, Διευθύντρια Marketing, Επικοινωνίας & CSR, Γενική Εμπορική Διεύθυνση Ομίλου ΙΑΣΩ


Το ανθρώπινο δυναμικό στην πρώτη γραμμή για το περιβάλλον

Ο πυλώνας «περιβάλλον» αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες του προγράμματος «δίπλα σας», το οποίο έχει αποσπάσει 27 βραβεία, τονίζει η κα Χριστοπούλου. Βασικός σκοπός για το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου είναι η ανάπτυξη μιας ενεργούς ομάδας που ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται και αναλαμβάνει δράση, υιοθετώντας έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες. Το «δίπλα σας» του Ομίλου ΙΑΣΩ συμμετέχει στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Adopt a beach» του WWF Ελλάς για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, μέσω του οποίου υιοθέτησε την παραλία του Αγίου Κοσμά. Σε συνεργασία με το «Save Your Hood» υιοθέτησε τη δική του περιοχή στο Ρέμα Χελιδονούς, με κύριο στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, όχι μόνο των πολιτών του σήμερα, αλλά και των επόμενων γενεών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υγιούς πλανήτη, αναφέρει η κα Χριστοπούλου.

Για το 2024, ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει προγραμματίσει περισσότερες από 10 περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, έχει διοργανώσει περισσότερες από 20 δράσεις, σε παραθαλάσσιες και δασικές περιοχές, έχοντας πάντα στο πλευρό του την ομάδα των εθελοντών, που απαρτίζεται κυρίως από το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ΙΑΣΩ. Στις δράσεις, συμμετείχαν συνολικά 250 εθελοντές και συλλέχθηκαν 3.799 ευρήματα και 17.740lt σκουπιδιών.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr