NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση και πόρους πια στο ESG οι εταιρείες

Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση και πόρους πια στο ESG οι εταιρείες

​Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Οι βασικοί πυλώνες του γνώριμου ESG που οι επιχειρήσεις έχουν πια στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ICAP, τα υψηλότερα κονδύλια για το 2023 κατευθύνθηκαν σε περιβαλλοντικές δράσεις (41%). Ακολουθούν (35%) οι δράσεις που σχετίζονται µε την κοινωνία και οι ενέργειες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση (24%).

Καθώς εντείνεται συνεχώς η ανησυχία και ο δημόσιος διάλογος για την κλιματική αλλαγή, και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, οι δαπάνες για περιβαλλοντικές δράσεις κερδίζουν σταθερά μερίδιο τα τελευταία έτη.

Σχεδόν όλοι μιλούν για την σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης

Πολύ και πάρα πολύ σημαντική χαρακτηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη για την εταιρεία τους το 94% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, ποσοστό που κυμαίνεται σταθερά σε τιμές άνω του 90% τα τελευταία έτη.

Η συμπεριφορά των εταιρειών σε όλους τους τομείς της οικονομίας είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή µμετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράσινη Συμφωνία) σε μια κλιματικά ουδέτερη και πράσινη οικονομία, και για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.

Αυτό απαιτεί:

  • την εφαρμογή ολοκληρωμένων διαδικασιών µμετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στις αλυσίδες αξίας τους
  • την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων διαχείρισης και
  • τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών αποφάσεων όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κλίμα και τις
  • περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και όσον αφορά στην ανθεκτικότητα της εταιρείας µμακροπρόθεσμά.

Διαχείριση Δράσεων ESG

Οι επιχειρήσεις του δείγματος ρωτήθηκαν σχετικά µε το ποια Διεύθυνση / Τµήµα αποφασίζει και διαχειρίζεται τις δράσεις ESG.

Τέσσερις στις δέκα εταιρείες (40%) απάντησαν ότι αποφασίζει ξεχωριστή Διεύθυνση / Τµήµα της εταιρείας, αρμόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γεγονός που καταδεικνύει την ολοένα και µμεγαλύτερη σημασία που δίνεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ίδια η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει τη διαχείριση των δράσεων ESG σε ποσοστό 31%, επιβεβαιώνοντας την άρρηκτη σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης µε το όραμα, τις αξίες και την επιχειρηματική στρατηγική των επιχειρήσεων.

Ακολουθεί µε µμεγάλη διαφορά (6%) η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και έπεται η Οικονομική Διεύθυνση καταλαμβάνοντας µμερίδιο 3%.

Σημαντικό ποσοστό συµµετοχής απέσπασε και η επιλογή άλλο (20%) που περιλαμβάνει κυρίως τη διατµηµατική στρατηγική, δηλαδή την από κοινού λήψη αποφάσεων για τις σχετικές δράσεις απ' όλες τις διευθύνσεις μιας εταιρείας, το τμήμα μάρκετινγκ και το τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Που φτάνουν οι δαπάνες και σε ποιους τομείς

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, διερευνώντας το ύψος των κονδυλίων που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δράσεις ESG προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών (65%) δαπανά έως €200 χιλ. Επίσης:

  • Το 11% των επιχειρήσεων δαπανά από €200 χιλ. έως €500 χιλ. και το 10% από €500 χιλ. έως €1 εκατ.
  • Από €1 εκατ. έως €5 εκατ. επένδυσαν σε δράσεις ESG το 7% των εταιρειών του δείγµατος, ενώ πάνω από €5 εκατ. έδωσε το 8%.
  • Από την επεξεργασία των απαντήσεων των συµµετεχόντων προκύπτει άμεση συσχέτιση του συνολικού κύκλου εργασιών τους µε τα ποσά που δαπανούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Ενθαρρυντικό παραμένει το γεγονός ότι οι εταιρείες ενισχύουν συνεχώς τα τελευταία έτη τα ποσά που διαθέτουν για δράσεις ESG.

Συγκεκριμένα, το 2023 το 71% των επιχειρήσεων αύξησαν τις δαπάνες για ενέργειες ESG συγκριτικά µε το 2022 (το αντίστοιχο ποσοστό το 2022/21 ανήλθε σε 66%), το 23% τις διατήρησε στα ίδια επίπεδα, ενώ το υπόλοιπο 6% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι τις περιόρισε έναντι του προηγούµενου έτους

Τι κάνουν οι εταιρείες για το Περιβάλλον

Οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία τους στο φυσικό περιβάλλον, υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό δράσεις που σχετίζονται µε την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα µε τα αποτελέσματα της έρευνας, το 83% των εταιρειών του δείγματος έχει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτιού και των στερεών αποβλήτων(διαχωρισμός ανά κατηγορία υλικού ανακύκλωσης, κλπ.) σε μεγάλο βαθμό («πολύ» ή «πάρα πολύ»).

Ακολουθούν µε μικρή διαφορά η εφαρμογή εσωτερικών προγραμμάτων ανακύκλωσης, αποσπώντας μερίδιο 81%, η υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα µε εθνικά / διεθνή πρότυπα µε µμερίδιο 79% και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού, αποσπώντας επίσης ποσοστό 79%.

Αξιόλογο μερίδιο καταλαμβάνουν οι ενέργειες για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων(69%) και η αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων σε σχέση µε συγκεκριμένους µμεσοπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η ίδια η εταιρεία για τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώµατος (62%).

Τέλος, η χρήση ενέργειας προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. φωτοβολταϊκά) και ο εταιρικός στόλος οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον (υβριδικά, ηλεκτρικά) απέσπασαν µμερίδια 53% και 44% αντίστοιχα.

Η κοινωνική διάσταση

Όπως αναφέρει η ICAP, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές επιδράσεις της λειτουργίας τους, εννιά στις δέκα εταιρείες του δείγματος (91%) δήλωσαν ότι παρέχουν ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ».

Το 83% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού, το 81% εστιάζει στην πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη του προσωπικού και το 80% στην ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις, όπως οι καταστροφές από πυρκαγιές, φυσικά φαινόμενα, κ.λπ.

Ακολουθούν αποσπώντας αξιόλογα ποσοστά η κάθε επιλογή, οι πρόσθετες παροχές ή οικονομικές διευκολύνσεις (79%), οι δωρεές ή παροχές σε χρήμα ή αγαθά (73%) καθώς και η αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων (71%). Πιο χαμηλά μερίδια απέσπασαν η υποστήριξη καλλιτεχνικών, αθλητικών, πολιτισμικών εκδηλώσεων (58%), ο εθελοντισμός των εργαζομένων και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης π.χ. αιμοδοσία, καθαρισμοί περιοχών, δενδροφύτευση, κ.λπ. (53%) και οι δράσεις / πρωτοβουλίες για την ενίσχυση ΜΚΟ (43%).

Ανάγκη για ορθή εταιρική διακυβέρνηση

Καθώς η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί µία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συµφέροντα των μετόχων της και τα συµφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), ποσοστό 89% των εταιρειών δήλωσαν ότι εφαρμόζουν δράσεις/πρωτοβουλίες µε στόχο την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. GDPR - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Ίδιο ποσοστό εταιρειών (89%) επέλεξε και τη συμμόρφωση µε τις ισχύουσες πρακτικές Επιχειρηματικής Ηθικής σε μεγάλο βαθμό («πολύ» και «πάρα πολύ»), σύμφωνα με την έρευνα της ICAP.

Την ίδια ώρα, την ενσωμάτωση των τεχνολογιών cloud για την αποθήκευση και χρήση δεδομένων (π.χ. αντικατάσταση έντυπου αρχείου µε ψηφιακές βάσεις δεδομένων) εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 81%. Ακολουθούν η μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών (77%), η προώθηση της καινοτομίας (76%) και η συνεχής επικοινωνία και ο διάλογος µε τα ενδιαφερόμενα µέλη (stakeholders, κ.λπ.), µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, των προϊόντων και υπηρεσιών της µε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία (71%).

Η συμμόρφωση µε το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Πρότυπα GRI, κ.ά.) υιοθετείται από το 64% των εταιρειών του δείγματος.

Αξιόλογο ποσοστό και αυξημένο σε σχέση µε την περσινή έρευνα αποσπά και η εκπροσώπηση γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο (63%).

Τέλος, σχεδόν µία στις δύο επιχειρήσεις δήλωσε ότι χρησιμοποιεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες επιλογής συνεργατών και προμηθευτών (51%).

Υπάρχουν και οι ανασταλτικοί παράγοντες...

Ως κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση δράσεων ESG αναδεικνύεται διαχρονικά, µε ποσοστό 15%, η δαπάνη/κόστος για την εφαρμογή ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης και ακολουθεί η έλλειψη κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την ανάληψη σχετικών δράσεων, καταλαμβάνοντας μερίδιο 13%.

Η σχετική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας οδήγησε τις οικονομικές πιέσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στην τρίτη θέση, από τη δεύτερη, που κατέλαβαν τα δύο προηγούμενα έτη, µε ποσοστό 12%. Το ίδιο ποσοστό απέσπασαν η µη επαρκής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας (ESG) και η έλλειψη εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Έπονται η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών για την έννοια της βιώσιμής ανάπτυξης (11%), η δυσκολία µμέτρησης της βιωσιμότητας (10%) και η γραφειοκρατία (9%).

Τελευταίος παράγοντας στην κατάταξη βάσει σπουδαιότητας εμφανίζεται διαχρονικά το μέγεθος της επιχείρησης (8%), αναμενόμενο αν ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα απευθύνεται στις 1.000 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις της χώρας.

Παρακάτω βασικά οφέλη για τις εταιρείες οι οποίες έχουν ως προτεραιότητα τις πρωτοβουλίες ESG

ofeli_perivallon.JPG?mtime=20240610153729#asset:484284... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr